RUDARSTVO. ENERGETIKA. KOMUNALNA DELATNOST. 
Tender monitor - umesto Vas pratimo državni Portal javnih nabavki
 Električna energija 
AdaOSNOVNA šKOLA ČEH KAROLJ ADArok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije 
AleksandrovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ALEKSANDROVACrok: 21.03.2019

 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi 
AleksinacJP ZA PUTEVE I STAMBENO KOMUNALNU DELATNOST OPšTINE ALEKSINACrok: 27.02.2019

 Sredstava za čistoću 
AleksinacOPšTA BOLNICA ALEKSINACrok: 27.02.2019

 Usluge prevoza preminulih lica 
AleksinacOPšTA BOLNICA ALEKSINACrok: 01.03.2019

 Materijal za održavanje zgrada i opreme 
AleksinacPREDšKOLSKA USTANOVA LANErok: 01.03.2019

 Nabavka dobara - gasno ulje ekstra lako evro el 
AleksinacPREDšKOLSKA USTANOVA LANErok: 04.03.2019

 Usluge defektaže pneumatskog sistema za mašine za obeležavanje hofman h 26-1 
AleksinacJP ZA PUTEVE I STAMBENO KOMUNALNU DELATNOST OPšTINE ALEKSINACrok: 01.03.2019

 Lož ulje 
AleksinacDOM ZDRAVLJA ALEKSINACrok: 04.03.2019

 Javna nabavka električne energije 
AlibunarJKP UNIVERZAL ALIBUNARrok: 12.03.2019

 Nabavka naftnih derivata 
ApatinJKP NAŠ DOM APATINrok: 18.03.2019

 Javna nabavka energenata 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BUKULJArok: 04.03.2019

 Javna nabavka materijala za vodovod 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BUKULJArok: 11.03.2019

 Javna nabavka fitinga i spojnica 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BUKULJArok: 18.03.2019

 Nabavka goriva i maziva 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO ARANĐELOVACrok: 28.02.2019

 Nabavka lož ulja 
BabušnicaPREDšKOLSKA USTANOVA ,,DEčJA RADOST,, BABUšNICArok: 25.02.2019

 Nabavka električne energije 
BabušnicaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BABUŠNICArok: 18.03.2019

 Prethodno obaveštenje - izrada projektno – tehničke dokumentacije sanacije i rekonstrukcije prečistača otpadnih voda 
BačOPŠTINA BAČrok: 05.03.2019

 Prethodno obaveštenje - izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju deponija 
BačOPŠTINA BAČrok: 05.03.2019

 Završetak objekta hladnjače za voće i povrće 
BačOPŠTINA BAČrok: 13.03.2019

 Nabavka dobara-električna energija 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 27.02.2019

 Usluge komunalne delatnosti prikupljanja, zbrinjavanja i tretiranja animalnog otpada 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 28.02.2019

 Električna energija 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 04.03.2019

 Laboratorijski materijal, pribor i oprema 
Bačka PalankaJKP KOMUNAL PROJEKTrok: 26.02.2019

 Električna energija 
Bačka PalankaJAVNO PREDUZEćE STANDARDrok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
Bačka TopolaOPšTINA BAčKA TOPOLArok: 22.03.2019

 Nabavka natrijum hipohlorita i tabletirane soli za eko česmu 
Bački PetrovacJKP PROGRESrok: 25.02.2019

 Nabavka dihtujućeg materijala 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 24.02.2019

 Nabavka pumpi za pretakanje turbinskih i trafo ulja 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.02.2019

 Utvrđivanje stanja opreme jednosmernog i naizmeničnog napona 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.02.2019

 Radovi na injektiranju lamela 4,5,6,7,18 i 19 brane HE Bajina Bašta 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 25.02.2019

 Zamena izolacije na kanalima i cevovodima sistema za klimatizaciju i ventilaciju 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.02.2019

 Ispitivanje ispravljača i akumulatorskih baterija 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 05.03.2019

 Konsultantske i naučno istraživačke usluge na pripremi TD i drugih usluga na revitalizaciji i modernizaciji agregata 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.02.2019

 Nabavka elektro i mašinskih rezervnih delova za revitalizovane agregate 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD OGRANAKDRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 27.02.2019

 Izrada projekta i zamena vn opreme he potpeć, kokin brod i uvac 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 28.02.2019

 Remontni radovi na generatorima u Limskim HE 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 05.03.2019

 Nabavka transformatora sopstvene potrošnje 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 01.03.2019

 Antikorozivna zaštita cevovoda, leptirastog zatvarača i konstrukcija u vodostanskoj zatvaračnici 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 28.02.2019

 Bagerovanje u koritu ispod brane 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 28.02.2019

 Angažovanje građevinskih mašina za potrebe Limskih HE 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 14.03.2019

 Reparacija sifonskog zatvrača HE Kokin Brod 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 02.04.2019

 Izrada projekta zamene sistema pobude u HE Uvac 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 28.03.2019

 Sanacija i ispitivanje kavitacionih oštećenja u Limskim HE 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 27.03.2019

 Proračun podešenja zaštite u HE Uvac 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 26.03.2019

 Nabavka ventila kućnog agregata f 300 u he bistrica 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 04.04.2019

 Radovi na dalekovodu sopstvene potrošnje 35 kV 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 03.04.2019

 Zamena kompresora i instalacije 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 09.04.2019

 Nabavka novih sifonskih zatvarača 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 10.04.2019

 Projekat rekonstrukcije dalekovoda sp 35 kV 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 11.04.2019

 Nabavka i ugradnja izmenjivača toplote 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 17.04.2019

 Kontrolisanje ispravnosti uređaja u EX izvedbi u Limskim HE 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 18.04.2019

 Izrada elektro-mašinskog projekta sanacije opreme sifonskih zatvarača 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 05.03.2019

 Kapitalni remont temeljnih ispusta 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 19.04.2019

 Čišćenje i inertizacija prenosnih rezervoara za zapaljive i gorive tečnosti 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 23.04.2019

 Nabavka materijala za intervencije na grejanju 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 21.03.2019

 Servisiranje i ispitivanje GV pobudnih sistema i zaštita generatora na A4€“ HE Zvornik 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 27.03.2019

 Nabavka goriva 
Bajina BaštaOPšTINA BAJINA BAšTArok: 15.03.2019

 Nabavka dizel goriva 
Bajina BaštaOPšTINA BAJINA BAšTArok: 15.03.2019

 Poslovi održavanja čistoće i higijene 
Banja KoviljačaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJA KOVILJAČArok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
BarajevoUPRAVA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVOrok: 25.02.2019

 Nabavka električne energije 
BečejUSTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINEBEčEJ ĐORđE PREDIN - BADžArok: 14.03.2019

 Nabavka električne energije 
BečejJP VODOKANALrok: 21.03.2019

 Nabavka usluga analize vode 
BečejJP VODOKANAL BEčEJrok: 04.03.2019

 Dobra-gasno ulje ekstra lako el 
Bela CrkvaPREDŠKOLSKA USTANOVA ANĐELKA ĐURIĆrok: 27.02.2019

 Gorivo za zagrevanje prostorija škole 
Belo BlatoOŠ BRATSTVO JEDINSTVO BELO BLATOrok: 25.02.2019

 Nabavka goriva 
Beograd REPUBLIčKI HIDROMETEOROLOšKI ZAVOD SRBIJErok: 28.02.2019

 Usluge čišćenja 
Beograd GRADSKA OPŠTINA ČUKARICArok: 25.02.2019

 Nabavka i puštanje u rad vazduhom hlađene rashladne mašine 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAđEVINSKA USTANOVA BEOGRADrok: 27.02.2019

 Usluge čišćenja i održavanja 
Beograd ZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJErok: 21.03.2019

 Održavanje sistema za kontinualni monitoring produkata sagorevanja. 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 11.03.2019

 Tehnička kontrola projekata (gasovodnih objekata) 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 25.02.2019

 Usluge etaloniranja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.02.2019

 Merači protoka gasa sa mehom tipa g-4t 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 06.03.2019

 Pražnjenje rezervoara i odmašćivanje rezervoara i separacionih jama 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 28.02.2019

 Održavanje higijene 
Beograd JP SAVA CENTARrok: 04.03.2019

 TNG-autogas za 2019.god. 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 08.03.2019

 Izgradnja poslovne pametne zgrade 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 07.03.2019

 Električna energija 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 19.03.2019

 Oprema za filtraciju vode. 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 11.03.2019

 Nabavka uređaja za čišćenje kotlovskih cevi 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 11.03.2019

 Nabavka goriva (motorni benzin, dizel gorivo) 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 11.03.2019

 Nabavka autogasa 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 13.03.2019

 Energetska goriva 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE SKIJALIŠTA SRBIJErok: 22.03.2019

 Nabavka peleta za potrebe tranzitno prihvatnih centara i centara za azil 
Beograd KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REPUBLIKE SRBIJErok: 25.03.2019

 Izrada tehničke dokumentacije 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.03.2019

 Prethodno obaveštenje - benzin, dizel i lož ulje 
Beograd DOM ZDRAVLJA DR MILUTIN IVKOVIć PALILULArok: 01.03.2019

 Električna energija 
Beograd INSTITUT ZA BIOLOšKA ISTRAžIVANJA SINIšA STANKOVIćrok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUrok: 04.03.2019

 Radovi na termotehničkim instalacijama (kgh) 
Beograd JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJErok: 26.02.2019

 Upravljanje poslovnim zgradama 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA, GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 11.03.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd ARHIV SRBIJErok: 27.02.2019

 Usluge održavanja podova garaža 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZA JAVNE GARAžE I PARKIRALIšTA PARKING SERVISrok: 20.03.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd OSNOVNA šKOLA STARINA NOVAKrok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd VISOKA šKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJErok: 01.03.2019

 Mesingani ventili i umanjivači pritiska za kućne priključke 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 25.02.2019

 Čišćenje objekata 
Beograd JAVNO PREDUZEćE SLUžBENI GLASNIKrok: 25.02.2019

 Vatrogasna creva i prateća oprema 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.02.2019

 Rezervni prohromski delovi za gradske česme 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.02.2019

 Medicinski gasovi 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 01.03.2019

 Održavanje dizel agregata 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJErok: 01.03.2019

 Usluga vanredne opravke električne lokomotive 461-001 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 04.03.2019

 Prethodno obaveštenje - 2019. održavanje higijene objekata 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 02.03.2019

 Regulacioni ventili sa membranom - regulatori pritiska i sigurnosni ventili 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 04.03.2019

 Prethodno obaveštenje - prethodno obaveštenje - usluge 2019 - usluge čišćenja zgrada 
Beograd UNIVERZITETSKA DEčJA KLINIKArok: 02.03.2019

 Prethodno obaveštenje - prethodno obaveštenje - usluge 2019 - usluge održavanja i popravke 
Beograd UNIVERZITETSKA DEčJA KLINIKArok: 02.03.2019

 Ormani energetike i automatskog upravljanja na objektima kcs 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 04.03.2019

 Prethodno obaveštenje - medicinski gasovi -2019 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR DR DRAGIšA MIšOVIć - DEDINJErok: 02.03.2019

 Prethodno obaveštenje - mazut S 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR DR DRAGIšA MIšOVIć - DEDINJErok: 02.03.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka gasa za grejanje-2019 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR DR DRAGIšA MIšOVIć - DEDINJErok: 02.03.2019

 Mehaničko čišćenje cevovoda sirove vode los 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 04.03.2019

 Rakete za podbušivanje i utiskivanje 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 06.03.2019

 Održavanje sistema grejanja i hlađenja u poslovnim objektima 
Beograd AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRErok: 06.03.2019

 Nabavka dobara- električna energija 
Beograd CENTAR ZA ZAšTITU ODOJčADI,DECE I OMLADINErok: 07.03.2019

 Univerzalne spojnice, sukcesivno 12 meseci, po partijama 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 11.03.2019

 Prethodno obaveštenje - usluge -održavanja higijene 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR DR DRAGIšA MIšOVIć - DEDINJErok: 10.03.2019

 Opšti završni građevinski radovi 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 11.03.2019

 Rezervni delovi za pumpe za kanalizacioni sistem 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 13.03.2019

 Prethodno obaveštenje - centralizovani postupci javnih nabavki za 2019. godinu- medicinski i sanitetski materijal, lekovi, električna energija 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 13.03.2019

 Adaptacija i snacija dela kuhinje 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 14.03.2019

 Dodatna oprema za terapiju kiseonikom 
Beograd KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 25.02.2019

 Usluge odgušenja instalacija kanalizacije 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 18.03.2019

 Održavanje higijene u poslovnim prostorijama 
Beograd REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVODrok: 19.03.2019

 Nabavka usluga održavanja i servisiranja bazena, bazenske opreme... 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 25.02.2019

 Nabavka usluga eko patrole 
Beograd GRADSKA OPšTINA SAVSKI VENACrok: 15.03.2019

 Radovi na održavanju i popravkama instalacija za medicinske gasove 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 18.03.2019

 Ambalaža za zbrinjavanje medicinskog otpada 
Beograd KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 21.03.2019

 Usluge čišćenja 
Beograd MUZEJ ISTORIJE JUGOSLAVIJErok: 27.02.2019

 Održavanje elektro energetske i klima opreme 
Beograd REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVODrok: 04.03.2019

 Radovi na održavanju, popravci i servisiranju trafostanica i spoljnog kablovskog razvoda 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 22.03.2019

 Nabavka pumpi i motora na crpnim stanicama i bunarima 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 22.03.2019

 Nabavka goriva 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 01.03.2019

 Održavanje elektro-energetske opreme u serverskim salama 
Beograd REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVODrok: 05.03.2019

 Mašine i oprema za fontane, česme i održavanje zelenih površina 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.03.2019

 Nabavka i ugradnja pumpi za hidraulični transport aktivnog uglja za vtr gau postrojenje, sa pratećom opremom 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.03.2019

 Gorivo za automobile 
Beograd AGENCIJA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJErok: 05.03.2019

 Servisiranje dizel agregata 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.03.2019

 Dozimetrijska merenja i kontrola radne sredine, lična dozimetrijska kontrola u zoni jonizujućeg zračenja 
Beograd KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 11.03.2019

 Intervencije na instalacijama jake struje 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 25.03.2019

 Pozicioneri za ventile na filterskim poljima 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.03.2019

 Rezervni delovi za intervencije na gradskim ustanovama 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.03.2019

 Servis pneumatike i hidroopreme, sukcesivno 12 meseci 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 04.03.2019

 Isporuka i ugradnja teretne platforme 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 25.02.2019

 Održavanja dizel - električnih agregata (dea) 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 01.03.2019

 Izrada, montaža, opremanje i puštanje u rad ts 110 /6 kv rudnik 4 i dv 110 kv 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 25.02.2019

 Nabavka nedostajuće mašinske opreme i repro-materijala za izradu čelične konstrukcije transportera i njegovo opremanje 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 27.02.2019

 Popravka i zamena vatrostalnih konstrukcija blokova tent-a u tent-a 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka usluge čišćenja zgrada 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA ZA TREZORrok: 23.02.2019

 Rezervna posuda za filtriranje i dekantovanje elektrolita 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 08.03.2019

 Zaprečna svetla za anemometre i antenske sisteme navigacionih uređaja 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 25.02.2019

 Remont harmonika za tramvaje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Grafitne četkice elektromotora, pletenice, delovi uzemljenja za vozila 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Mazut 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 28.02.2019

 Nafta 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 27.02.2019

 Periodično održavanje objekata 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 28.02.2019

 Nabavka goriva po kartičnom sistemu 
Beograd MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVErok: 28.02.2019

 Usluga održavanja higijene 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 05.03.2019

 Izvođenje radova na zameni gorionika 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 04.03.2019

 Ozakonjenje sistema za transport pepela i šljake TE Kostolac A 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 01.03.2019

 Čišćenje radnog prostora 
Beograd DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJErok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 07.03.2019

 Goriva za potrebe proizvodnje 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 14.03.2019

 Goriva za putnička vozila 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 14.03.2019

 Razvrstavanje i ispitivanje opreme pod pritiskom, pregled i izrada tehničke dokumentacije za opremu pod pritiskom 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Nabavka EE uređaja za tranziciju step 1.2.1 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 11.03.2019

 Dobra: kolosečni pribor i delovi pružne skretnice 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Kupovina opreme za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Rezervni delovi za građevinske mašine 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 15.03.2019

 Radovi na polaganju energetskih kablova za napajanje tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 04.03.2019

 Monitoring stanja u životnoj sredini 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 25.02.2019

 Prethodno obaveštenje - anoda za galvanizaciju 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 16.03.2019

 Nabavka usluga električne energije 
Beograd JUGOSLOVENSKA KINOTEKArok: 19.03.2019

 Baždarenje i kalibracija aparata i uređaja i baždarenje mehaničkih mernih alata 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 07.03.2019

 Održavanje i nadogradnja sa novim funkcionalnostima sistema za automatizaciju u očitavanju brojila 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 28.02.2019

 Remont-popravka agregata i delova za vozila 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 25.03.2019

 Hidromotori, hidropumpe, ventili i delovi 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 13.03.2019

 Servis hidro postrojenja, hitni i neodložni radovi i tekuće popravke hidro postrojenja 
Beograd JP GRADSKO STAMBENOrok: 12.03.2019

 Nabavka energenata – mazuta 
Beograd INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAKrok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd OŠ DANILO KIŠrok: 04.03.2019

 Izvođenje dodatnih radova na izgradnji DV 35kV TS110/35/10kV Vlasotince - TS 35/10kV Gornji Orah TS 35/10kV Sastav Reka 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 02.03.2019

 Radovi na izgradnji kablovskog voda 110kV 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 04.03.2019

 Usluge transporta i iznajmljivanja mehanizacije 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 07.03.2019

 Usluga izrade projekta (elaborata) za unapređenje aspekta životne sredine na EEO 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 08.03.2019

 Servis i popravka uređaja za primarno i sekundarno ispitivanje relejne zaštite (elektro-mehanički uređaji) 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 08.03.2019

 Radovi sa isporukom dobara za izgradnju TS 35/10 kV 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 11.03.2019

 Izvođenje radova sa isporukom dobara na sistemu za praćenje i analizu električnih parametara na srednjenaponskoj i niskonaponskoj mreži 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 12.03.2019

 Radovi na automatizaciji srednjenaponske (sn) mreže 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 14.03.2019

 Radovi na realizaciji prenosa redudantnih merenja 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 15.03.2019

 Radovi na rekonstrukciji ts 35/10 kv 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 18.03.2019

 Izrada tehničke dokumentacije za DV 110kv 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 21.03.2019

 Izrada studije opravdanosti sa idejnim projektom za izgradnju rezervoara 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 01.03.2019

 Usluga podrške za GE Scada/ems sistem 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 25.03.2019

 Digitalni indikatori napona 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 29.03.2019

 Održavanje vazduhoplova 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 07.03.2019

 Nabavka usluga održavanja higijene 
Beograd KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUNrok: 25.02.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka goriva 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZEMUNrok: 13.03.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka električne energije 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZEMUNrok: 13.03.2019

 Prethodno obaveštenje - usluge eko patrole 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZEMUNrok: 13.03.2019

 Električna energija 
Beograd DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICArok: 28.02.2019

 Električna energija 
Beograd JAVNO PREDUZEćE PUTEVI SRBIJErok: 27.02.2019

 Set rezervnih modula za uređaje proizvodnje Swarco 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - medicinski materijal, odžavanje i čišćenje objekata, medicinski gas, ... 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR ZVEZDARArok: 06.03.2019

 Monitoring kvaliteta vazduha – održavanje i nadogradnja sistema 
Beograd AGENCIJA ZA ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 11.03.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd NAUčNO-TEHNOLOšKI PARK BEOGRAD D.O.O. BEOGRADrok: 25.03.2019

 Izrada tehničke dokumentacije i rekonstrukcija spoljne hidrantske mreže 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 04.03.2019

 Tečni naftni gas 
Beograd JKP POGREBNE USLUGE, BEOGRADrok: 25.03.2019

 Održavanje its opreme i sistema za upravljanje tunelima 
Beograd JAVNO PREDUZEćE PUTEVI SRBIJErok: 25.03.2019

 Ručno vođeni vibrovaljkovi 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 25.03.2019

 Vibro ploče 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 01.03.2019

 Naftni derivati - goriva, ulja i aditivi 
Beograd DOM UčENIKA SREDNJIH šKOLArok: 25.03.2019

 Održavanje instalacionih mreža i septičkih jama 
Beograd JKP POGREBNE USLUGE, BEOGRADrok: 04.03.2019

 Nabavka goriva 
BlaceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BLACErok: 12.03.2019

 Nabavka dobara električne energije 
BlaceCENTAR ZA SOCIJALNI RAD BLACErok: 28.02.2019

 Lož ulje 
BlaceDOM ZDRAVLJA BLACErok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije za javnu rasvetu po mesnim zajednicama 
BogatićOPšTINSKA UPRAVA BOGATIćrok: 07.03.2019

 Usluga zimskog održavanja puteva 
BoljevacOPšTINA BOLJEVACrok: 04.03.2019

 Nabavka elekrične energije 
BoljevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE USLUGArok: 11.03.2019

 Prethodno obaveštenje - usluge servisiranje i održavanje nemedicinske opreme 
BorOPŠTA BOLNICA BORrok: 28.02.2019

 Nabavka goriva za vozila 
BorJKP TOPLANA BORrok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije 
BorJKP TOPLANA BORrok: 28.02.2019

 Električna energija - javna rasveta 
BorOPšTINSKA UPRAVA BORrok: 18.03.2019

 Nabavka električne energije 
BorTEHNIčKA šKOLArok: 25.02.2019

 Nabavka dobra - električne energije 
BorOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 26.02.2019

 Električna energija 
BorOSNOVNI SUD BORrok: 04.03.2019

 Održavanje javnih česmi i fontana 
BorOPšTINSKA UPRAVA BORrok: 22.03.2019

 Monitoring voda 
BorOPšTINSKA UPRAVA BORrok: 25.03.2019

 Električna energija 
BorčaOŠ JOVAN RISTIĆrok: 01.03.2019

 Električna energija 2019 
BosilegradDOM UčENIKA SREDNJIH šKOLA U BOSILEGRADUrok: 25.02.2019

 Nafte i naftnih derivata za 2019.god 
BosilegradJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALIJE I USLUGE USLUGA BOSILEGRADrok: 25.02.2019

 JN goriva za motorna vozila za 2019. god. 
BosilegradJAVNO PREDUZEćE VETERINARSKA AMBULANTA BOSILEGRADrok: 26.02.2019

 Električne energija 
BrusOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BRUSrok: 25.02.2019

 Lož ulje 
BrusCENTAR ZA SOCIJALNI RAD BRUSrok: 14.03.2019

 Električna energija 
BujanovacJP KOMUNALACrok: 19.03.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
BujanovacJP KOMUNALACrok: 01.03.2019

 Vodomeri 
BujanovacJP KOMUNALACrok: 05.03.2019

 Javna nabavka gasnog ulja ekstra lakog Evro El 
ČačakOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 27.02.2019

 Gorivo i mazivo 
ČačakJKP ,,GRADSKO ZELENILO ČAčAKrok: 26.02.2019

 Tehnički materijal za potrebe opšte bolnice 
ČačakOPšTA BOLNICA ČAčAKrok: 26.02.2019

 Kese za primarnu selekciju 
ČačakJKP KOMUNALAC ČAčAKrok: 26.02.2019

 Nabavka uglja 
ČačakFAKULTET TEHNIčKIH NAUKA U ČAčKU, UNIVERZITETA U KRAGUJEVCUrok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
ČačakOŠ SVETI SAVArok: 04.03.2019

 Električna energija 
ČajetinaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD ZLATIBORrok: 11.03.2019

 Električna energija 
ČelarevoOŠ ZDRAVKO ČELARrok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije za opštinu čoka 
ČokaOPŠTINA ČOKArok: 25.02.2019

 Nabavka usluge spremanja i čišćenja 
ČokaOPŠTINA ČOKArok: 25.02.2019

 Nabavka električne energije 
ĆuprijaUSTANOVA ZA SPORT SPORTSKI CENTAR ADArok: 28.02.2019

 Gorivo 
ĆuprijaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAVNO 2014 ĆUPRIJArok: 18.03.2019

 Usluga električne energije 
ĆuprijaZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ĆUPRIJA POMORAVLJE U ĆUPRIJIrok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije 
ĆuprijaMEDICINSKA ŠKOLArok: 01.03.2019

 Električna energija 
ČurugDOM ZA DUšEVNO OBOLELA LICA ČURUGrok: 01.03.2019

 Električna energija 
DespotovacKOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE STAN JProk: 20.03.2019

 Nabavka električne energije 
DespotovacPREDšKOLSKA USTANOVA RADA MILJKOVIćDESPOTOVACrok: 28.02.2019

 Agegat za struju 
DimitrovgradJP KOMUNALACrok: 26.02.2019

 Električna energija 
DoljevacJKP DOLJEVACrok: 28.02.2019

 Nabavka dobara - goriva, motornog ulja, antifriza i lož ulja - gasnog ulja ekstra lako evro el 
Donji MilanovacJAVNO PREDUZEćE NACIONALNI PARK ĐERDAProk: 20.03.2019

 Nabavka goriva za službena vozila 
GolubacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE GOLUBACrok: 04.03.2019

 Javna nabavka dobara : ogrev-ugalj i drva za 2019.god, 
Gornja GorevnicaOŠ STEPA STEPANOVIć GORNJA GOREVNICArok: 27.02.2019

 Nabavka autosmećara 
Gornji MilanovacJKP GORNJI MILANOVACrok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije za javnu rasvetu 
Gornji MilanovacOPšTINSKA UPRAVArok: 06.03.2019

 Remont pumpi i motora za vodu i grejanje 
Gornji MilanovacJKP GORNJI MILANOVACrok: 25.02.2019

 Gorivo za motorna vozila 
Gornji MilanovacOPšTA BOLNICA GORNJI MILANOVACrok: 27.02.2019

 Medicinski gasovi 
Gornji MilanovacOPšTA BOLNICA GORNJI MILANOVACrok: 01.03.2019

 Natrijum hipohlorit i aluminijum sulfat 
Grdelica JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRDELICArok: 25.02.2019

 Troškovi električne energije 
GrockaJAVNO PREDUZEćE ZA RAZVOJ GRADSKE OPšTINE GROCKArok: 27.02.2019

 Čišćenje trotoara, trgova i ostalih javnih površina 
GrockaJAVNO PREDUZEćE ZA RAZVOJ GRADSKE OPšTINE GROCKArok: 04.03.2019

 Nabavka hlora 
GrockaJAVNO PREDUZEćE ,,VODOVOD I KANALIZACIJA,, GROCKArok: 28.02.2019

 Nabavka gasnog ulja ekstra lako Evro El 
HajdukovoOŠ PETEFI ŠANDORrok: 25.02.2019

 Izgradnja sabirnih cevovoda i baterije bunara b 23, b 24 i b 25 na inđijskom izvorištu 
InđijaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA INđIJArok: 18.03.2019

 Usluge-analize vode 
InđijaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA JP INđIJArok: 27.02.2019

 Usluga monitoringa - merenje buke i kvaliteta vazduha 
InđijaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE INĐIJArok: 01.03.2019

 Motorna goriva za službena vozila 
InđijaOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE INĐIJArok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
IvanjicaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU 32250 IVANJICArok: 12.03.2019

 Sanitetski potrošni materijal 
IvanjicaDOM ZDRAVLJA IVANJICArok: 18.03.2019

 Nabavka gasa za grejanje 
JagodinaOPŠTA BOLNICA JAGODINArok: 11.03.2019

 Nabavka električne energije 
KanjižaOPšTINA KANJIžArok: 22.03.2019

 Usluge čišćenja objekta gradske kuće i ostalih objekata 
KanjižaOPšTINA KANJIžArok: 01.03.2019

 Nabavka goriva za motorna vozila 
KanjižaJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE USLUGE KOMUNALAC KANJIžArok: 04.03.2019

 Radovi na izgradnji nedostajućih sadržaja 
KikindaGRAD KIKINDArok: 11.03.2019

 Nabavka tečnog hlora 
KikindaSPORTSKI CENTAR JEZERO KIKINDArok: 26.02.2019

 Usluge spremačica 
KikindaGRAD KIKINDArok: 25.02.2019

 Nabavka goriva 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 25.03.2019

 Rekonstrukcija ormana pl1 i xw5e na dodatnoj elektrani 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.02.2019

 Rezervni delovi za sistem upravljanja 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 01.03.2019

 Održavanje plc-a - održavanje opreme za akviziciju i arhiviranje pogonskih događaja 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 27.02.2019

 Akumulatorske baterije 220v jcc 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 28.02.2019

 Verifikacija brojila električne energije 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 05.03.2019

 Zamena postrojenja 10 kv na objektima u priobalju 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 06.03.2019

 Specifični materijal za elektroopremu agregata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 05.03.2019

 Izvođenje radova na AKZ opreme 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 07.03.2019

 Indeksna ispitivanja revitalizovane hidroturbine 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 25.02.2019

 Potporni izolatori 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 25.02.2019

 Zamena opreme za merenje nivoa vode u mernim bunarima 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 04.03.2019

 Usluge održavanja dalekovoda ts-a i kablovskih sistema 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 06.03.2019

 Remont pumpi 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 06.03.2019

 Održavanje generatora 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 12.03.2019

 Angažovanje građevinske mehanizacije i mehanizacije za potrebe revitalizacije 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 11.03.2019

 Investicioni projekti za potrebe Priobalja 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 11.03.2019

 Radovi na održavanju vodovodnih instalacija na glavnim i pomoćnim objektima 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 12.03.2019

 Rekonstrukcija polja generatora i blok-transformatora u vrli 1, 2 i 3 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 15.03.2019

 Istražne usluge - projekat sistema prečišćavanja otpadnih voda 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 13.03.2019

 Čišćenje ulivnih građevina i pumpnih bazena 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 13.03.2019

 Izrada i montaža privremenog ventilacionog sistema u protočnom traktu 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 13.03.2019

 Povezivanje crpnih stanica i rasadnika u mrežu 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 14.03.2019

 Pribor i sredstva za čišćenje procurelog ulja 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 20.03.2019

 Specijalne elektrode 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 20.03.2019

 Zamena opreme u cs priobalja 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 21.03.2019

 Električna energija 
KnjaževacOPšTINA KNJAžEVACrok: 07.03.2019

 Nabavka električne energije 
KnjaževacZAVIčAJNI MUZEJ KNJAžEVACrok: 26.02.2019

 Nabavka električne energije 
KnjaževacOSNOVNA šKOLA DUBRAVArok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
KoceljevaOPšTINSKA UPRAVArok: 04.03.2019

 Nabavka goriva 
KoceljevaOPšTINSKA UPRAVArok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije 
KoceljevaPREDšKOLSKA USTANOVA POLETARAC KOCELJEVArok: 01.03.2019

 Nabavka čišćenja (održavanja) deponije 
KoceljevaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PROGRESrok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
KoceljevaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PROGRESrok: 24.03.2019

 Nabavka ulja za loženje 
KoceljevaOPšTINSKA UPRAVArok: 01.03.2019

 Nabavka lož-ulja 
KolutOSNOVNA šKOLA OGNJEN PRICA KOLUTrok: 27.02.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal za 2019. godinu 
Kosjerić KOMUNALNO JAVNO PREDUZEćE ELAN KOSJERIćrok: 25.02.2019

 Prethodno obaveštenje - održavanje i kalibracija sistema za kontinualno praćenje emisije gasova i prašine 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.04.2019

 Nabavka elemenata cevnog sistema, parovoda, napojnog voda u teko A 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 28.02.2019

 Snop cevni hladnjaka pare 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.03.2019

 Pretvarači frekventni, regulatori 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.03.2019

 Cevi za kondenzator 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.02.2019

 Usluga održavanja ventilacije i klimatizacije 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.02.2019

 Periodična kalibracija cems-ova na sistemu za odg u teko 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.02.2019

 Remont mlinova, dodavača 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.02.2019

 Ispitivanje IBR metodama 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.02.2019

 Nabavka filtera 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.03.2019

 Pregled ležajeva (7 kom.) i ventilskih komora (4 kom) u remontu B1 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.02.2019

 Usluga izrade rezervnih delova za turbogeneratorsko postrojenje 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.02.2019

 Kotrljajući ležajevi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.03.2019

 Oprema za merenje protoka - radarska merenja, ultrazvučna i dr. 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.02.2019

 Dobra za održavanje opreme specijalnih merenja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.03.2019

 Osovina zatezna lanca člankastog transportera, sklop konzolnog točka odšljakivača 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.03.2019

 Gredice za mlin 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.03.2019

 Pumpe centrifugalne, spiralne, jednostepene i rezervni delovi 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.03.2019

 Hidraulične komponente 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 04.03.2019

 Kapitalni remont TPV bloka A1 sa nabavkom rezervnih delova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 04.03.2019

 Vulkanizerski potrošni materijal 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 04.03.2019

 Održavanje i remont cevnog sistema kotla i cevovoda u teko Kostolac 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 04.03.2019

 Izrada tehničko rudarskog projekta pepelovoda 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.03.2019

 Remont kanala aero smeše teko a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.03.2019

 Hladnjak ulja mlina 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.03.2019

 Remont duplih ležajeva mlinova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.03.2019

 Remont i tekuće održavanje cevnog sistema kotla 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.03.2019

 Grebač odšljakivača i grabuljara elektrofiltera a2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.03.2019

 Posuda ekspanziona zatvorena vertikalna v= 5 m3 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.03.2019

 Nabavka butan gasa 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.03.2019

 Usluga reparacije ležaja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.03.2019

 Isporuka i zamena dela vrelovoda u mašinskoj sali sa demontažom postejećeg 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.03.2019

 Opravka i servisiranje klima na mašinama i vozilima pomoćne mehanizacije 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.03.2019

 Održavanje mru opreme 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.03.2019

 Kupovina gasnog ulja ekstra lako evro el za loženje 
KovačicaOSNOVNA šKOLA MLADA POKOLENJA KOVAčICArok: 26.02.2019

 Nabavka gasnog ulja ekstra lako Evro El za loženje 
KovačicaOPšTINA KOVAčICArok: 07.03.2019

 Nabavka gasnog ulja 
KovačicaDOM ZDRAVLJA KOVAčICArok: 25.02.2019

 Goriva 
KovinJP KOVINSKI KOMUNALACrok: 22.03.2019

 Nabavka, održavanje i servisiranje sredstava za uzbunjivanje i povezivanje u sistem daljinskog aktiviranja u mz gaj, dubovac, skorenovac, pločica i ma 
KovinOPŠTINSKA UPRAVA KOVINrok: 01.03.2019

 Usluge čišćenja zgrade 
KovinOPŠTINSKA UPRAVA KOVINrok: 25.03.2019

 Gorivo 
KovinSREDNJA STRUčNA šKOLA VASA PELAGIćrok: 04.03.2019

 Električna energija 
KragujevacZAVOD ZA SMEšTAJ ODRASLIH LICA MALE PčELICErok: 01.03.2019

 Nabavka dobra – električne energije 
KragujevacGERONTOLOšKI CENTARrok: 28.02.2019

 Dobra – prirodni gas za grejanje 
KragujevacGERONTOLOšKI CENTARrok: 28.02.2019

 Zakup buldozera 
KragujevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ŠUMADIJA KRAGUJEVACrok: 08.03.2019

 Ventili za posebne namene 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 08.03.2019

 Javna nabavka male vrednosti dobara - sredstva za održavanje higijene 
KragujevacDOM ZDRAVLJA KRAGUJEVACrok: 25.02.2019

 Gorivo 
KragujevacZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOć KRAGUJEVACrok: 11.03.2019

 Materijal za tekuće održavanje 
KragujevacZAVOD ZA SMEšTAJ ODRASLIH LICA MALE PčELICErok: 13.03.2019

 Lekovi i sanitetski i medicinski potrošni materijal 
KragujevacZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOć KRAGUJEVACrok: 25.02.2019

 Javna nabvka dobara - benzina, tečnog naftnog gasa za vozila tečnost za hladnjake i tečnost za vetrobranska stakla 
KragujevacJAVNO PREDUZEćE DIREKCIJA ZA URBANIZAM - KRAGUJEVACrok: 26.02.2019

 Usluge čišćenja i održavanja higijene 
KragujevacKLINIčKI CENTAR KRAGUJEVACrok: 25.03.2019

 Električna energija 
KragujevacINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVACrok: 28.02.2019

 Električna energija 
KragujevacPRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCUrok: 01.03.2019

 Gasno ulje ekstra lako evro el 
KraljevoJKP PUTEVI KRALJEVOrok: 25.02.2019

 Nafta i naftni derivati 
KraljevoDOM ZDRAVLJA KRALJEVOrok: 25.02.2019

 Ulje za loženje srednje - mazut s 
KraljevoJKP PUTEVI KRALJEVOrok: 01.03.2019

 Nabavka radova na rekonstrukciji dela objekta 
KraljevoGRAD KRALJEVOrok: 15.03.2019

 Nabavka lož ulja - ekstra lako evro el za grejanje 
KraljevoMAšINSKA TEHNIčKA šKOLA 14. OKTOBAR KRALJEVOrok: 28.02.2019

 Nadgradnja ruke na autosmećaru za pražnjenje podzemnih kontejnera 
KraljevoJKP ČISTOĆAKRALJEVOrok: 20.03.2019

 Benzin 
KraljevoJKP PUTEVI KRALJEVOrok: 22.03.2019

 Nabavka dobara – lož ulja za 2019 godinu 
KraljevoDOMUčENIKA SREDNJIH šKOLA U KRALJEVUrok: 22.03.2019

 Nabavka električne energije za 2019. godinu 
KraljevoDOMUčENIKA SREDNJIH šKOLA U KRALJEVUrok: 28.02.2019

 Nabavka energenata 
KraljevoOŠ BRAĆA VILOTIJEVIĆrok: 01.03.2019

 Evro dizel 
KraljevoJKP PUTEVI KRALJEVOrok: 25.03.2019

 Nabavka nafte i naftnih derivata 
KrupanjJAVNO PREDUZEćE ZA UPRAVLJANJE GRAđEVINSKIM ZEMLJIšTEM I PUTEVIMA PUTrok: 25.02.2019

 Nabavka električne energije 
KrupanjJAVNO PREDUZEćE ZA UPRAVLJANJE GRAđEVINSKIM ZEMLJIšTEM I PUTEVIMA PUTrok: 04.03.2019

 Izvođenje elektromontažnih radova 
KrupanjOPšTINA KRUPANJ-OPšTINSKA UPRAVArok: 01.03.2019

 Električna energija 
KrupanjOPšTINA KRUPANJ-OPšTINSKA UPRAVArok: 01.03.2019

 Električna energija 
KruševacJKP GRADSKA TOPLANArok: 28.02.2019

 Nabavka dobara - goriva 
KruševacGRADSKA UPRAVA GRADA KRUšEVCArok: 26.02.2019

 Usluge dostave električne energije 
KruševacNARODNI MUZEJ KRUšEVACrok: 27.02.2019

 Električna energija 
KruševacGERONTOLOšKI CENTAR KRUšEVACrok: 22.03.2019

 Remont kotlova 
KruševacKRUšEVACrok: 11.03.2019

 Nabavka i isporuka električne energije 
KučevoOPšTINSKA UPRAVA KUčEVOrok: 25.02.2019

 Nabavka goriva za potrebe službenih vozila 
KučevoPREDSEDNIK OPšTINE KUčEVOrok: 27.02.2019

 Nabavka goriva za potrebe službenih vozila 
KučevoOPšTINSKA UPRAVA KUčEVOrok: 27.02.2019

 Nabavka goriva korišćenjem kreditnih kartica za 2019.godinu 
KulaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE,,KOMUNALACKULArok: 14.03.2019

 Električna energija 
KulaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE,,KOMUNALACKULArok: 20.03.2019

 Lož ulje 
KulaDOM ZA STARE I PENZIONERE KULArok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije 
KulinaDOM ZA SMEšTAJ ODRASLIH LICA KULINArok: 26.02.2019

 Nabavka goriva za motorna vozila 
KulinaDOM ZA SMEšTAJ ODRASLIH LICA KULINArok: 27.02.2019

 Javna nabavka lož ulja 
KuršumlijaDOM ZDRAVLJA KURšUMLIJArok: 11.03.2019

 Javna nabavka električne energije 
KuršumlijaKURšUMLIJSKO-PODUJEVSKA EKONOMSKO-TEHNIčKAšKOLArok: 27.02.2019

 Naftni derivati 
KuršumlijaJPKD TOPLICA KURšUMLIJArok: 20.03.2019

 Nabavka električne energije 2019 
Lajkovac OSNOVNA šKOLA MILE DUBLJEVIćrok: 25.02.2019

 Usluga nitriranja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.02.2019

 Čišćenje ventilacionih tunela za nad pritisak i hlađenje elektroenergetskih objekata pogona 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 28.02.2019

 Izvođenje primenjenih hidrogeoloških istražnih radova 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 28.02.2019

 Servis i održavanje kompresora - popravka i servisiranje opreme Atlas Copco 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.02.2019

 Radovi na izradi česmi za vodu na otvorenim terenima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.02.2019

 Reparacija mašinskih delova 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.02.2019

 Aparat za određivanje totalnog organskog ugljenika 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.03.2019

 Kontrola, servisiranje, ispitivanje opreme i punjenje izolacionih aparata 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.02.2019

 Servis centralnog sistema za usisavanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.02.2019

 Ispitivanje mašinskih i elektro oruđa-opreme i elektro izolacione zaštitne vn opreme 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.02.2019

 Usluge termičke obrade 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.02.2019

 Reparacija i regeneracija mašinskih delova opšte namene 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.02.2019

 Izvođenje završnih radova na izmeštanju dalekovoda 110 kv 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.02.2019

 Usluga gumiranja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Oprema i delovi za železnički transport 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Industrijski usisivači 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Popravka hidrauličnih agregata, pumpi hidraulike, zupčastih i klipno-aksijalnih pumpi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Usluga servisiranja hidroakumulatora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Servis i održavanje kompresora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Usluga cementacije, kaljenja, brušenja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Servis i popravka pumpi i opreme iz programa prva petoletka Trstenik 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 05.03.2019

 Servisiranje i etaloniranje spektafotometara 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Usluga servisiranja i popravke pumpi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Usluga ispitivanja ležaja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 04.03.2019

 Radovi na realizaciji projekata zaštite životne sredine 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 05.03.2019

 Nabavka, ugradnja i puštanje u rad sistema za zakrečavanje sušenog uglja utovarenog u vagone 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2019

 Usluge reatestacije, ispitivanja i kontrole mašinskih delovai opreme 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2019

 Popravka, remont i rekonstrukcija energetskih transformatora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2019

 Servisiranje kalorimetara i test validacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2019

 Servis i održavanje kompresora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2019

 Popravka opreme za kontrolu i pokretanje dizel lokomotiva, elektronski regulator 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2019

 Generalni remont hidrauličnog sistema na vertikalnom karusel strugu 1540 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2019

 Usluge hvatanja, privremenog zbrinjavanja i pružanja veterinarske nege 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2019

 Popravka i baždarenje moment ključeva 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.03.2019

 Varijatori i delovi za varijatore 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.03.2019

 Rovokopačka grana (ruka) Backhoes bh160 za radnu mašinu tip Caterpillar Cat236d 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.03.2019

 Prostirke za apsorpciju ulja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.03.2019

 Osigurači i navrtke ležajeva 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.03.2019

 Jedinica za ekstrakciju gasova kod robotskog zavarivanja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.03.2019

 Razvodna postrojenja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.03.2019

 Rezervni delovi za turbine, atm oprema za toplanu- armatura za creva za agresivne hemikalije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.03.2019

 Atesti za kvalitet nafte i njenih derivata 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.03.2019

 Servisiranje laboratorijske opreme za analizu uglja i vode 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.03.2019

 Servisiranje turbidimetra, konduktometara i oksimetra 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.03.2019

 Servisiranje TOC analizatora i test validacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 14.03.2019

 Tehnička kontrola dopunskog rudarskog projekta 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 13.03.2019

 Pokretna blindirana trafostanica 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.03.2019

 Tehničke hemikalije-natrijum hidroksid 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.03.2019

 Dizel kompresor 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.03.2019

 Usluga servisiranja otprašivača tip DF04-16 Donaldson 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.03.2019

 Gorivo za motorna vozila 
LazarevacP.U.RAKILA KOTAROV - VUKA LAZAREVACrok: 06.03.2019

 Materijal za grejanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.03.2019

 Prstenovi, obujmice i stezaljke 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.03.2019

 Kaiš za drobilicu lt40-480/9900 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.03.2019

 Uređaji za toplo pranje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.03.2019

 Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala 
LebaneJKP VODOVOD LEBANErok: 25.02.2019

 Nabavka električne energije za potrebe javnog osvetljenja 
LeskovacJP URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVACrok: 25.02.2019

 Skip – radna mašina 
LeskovacJ.K.P. KOMUNALACrok: 27.02.2019

 Električna energija 
LeskovacUSFKSRC DUBOčICA LESKOVACrok: 12.03.2019

 Nabavka električne energije 
LeskovacOSNOVNI SUD U LESKOVCUrok: 28.02.2019

 Specijalno komunalno vozilo sa cisternskom nadogradnjom 10 m3 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 15.03.2019

 Rekonstrukcija vodovodne mreže 
LeskovacJKP VODOVOD LESKOVACrok: 01.03.2019

 Nabavka goriva za službeni automobil 
LeskovacCENTAR ZA SOCIJALNI RAD LESKOVACrok: 01.03.2019

 Električna energija 
LeskovacJKPTOPLANArok: 25.03.2019

 Usluge analize vode 
LjigJKP KOMUNALAC LJIGrok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
LoznicaUSTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU LAGATORrok: 07.03.2019

 Javna nabavka goriva 
Lučani KOMUNALAC LUČANI J.K.P.rok: 27.02.2019

 Električna energija 
MačkatOSNOVNA šKOLA MILIVOJE BOROVIćrok: 06.03.2019

 Nabavka električne energije 
MaglićJKP KOMUNALACrok: 27.02.2019

 Električna energija 
MajdanpekOPŠTINA MAJDANPEK-OPŠTINSKA UPRAVArok: 28.02.2019

 Usluge uzorkovanja i analize vode 
MajdanpekJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE USLUGE VODOVOD MAJDANPEKrok: 25.03.2019

 Nabavka goriva 
MajdanpekJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE USLUGE VODOVOD MAJDANPEKrok: 25.03.2019

 Nabavka goriva 
MajdanpekJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE USLUGE VODOVOD MAJDANPEKrok: 01.03.2019

 Javna nabavka ogreva 
MajilovacOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIć MAJILOVACrok: 27.02.2019

 Nafta i destilati_2019 
Mali IđošJAVNO PREDUZEćE KOMUNAL MALI IĐOŠ, MALI IđOšrok: 12.03.2019

 Nabavka električne energije 
Mali ZvornikJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE DRINArok: 22.03.2019

 Nabavka električne energije 
Malo CrnićeOPŠTINSKA UPRAVA MALO CRNIĆErok: 27.02.2019

 Električna energija 
Mataruška BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU AGENS MATARUšKA BANJArok: 11.03.2019

 Naftni derivati za službena vozila - benzin i dizel gorivo putem kompanijskih (debitnih) kartica 
MerošinaPREDšKOLSKA USTANOVA POLETARAC MEROšINArok: 26.02.2019

 Nabavka električne energije 
Mionica KULTURNI CENTAR MIONICArok: 28.02.2019

 Izrada idejnog rešenja i idejnog projekta za montažno betonsku trafostanicu – ponovljen postupak 
Mionica OPšTINSKA UPRAVA MIONICArok: 01.03.2019

 Prethodno obaveštenje - gasno ulje ekstra lako evro el/gas 2019. 
Mladenovac INSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 08.03.2019

 Prethodno obaveštenje - radovi na investicionom održavanju hidro bloka faza 2 2019. 
Mladenovac INSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 08.03.2019

 Prethodno obaveštenje - radovi na tekućem i investicionom održavanju smeštaja stacionara 2 2019. 
Mladenovac INSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 08.03.2019

 Prethodno obaveštenje - radovi na priključenju na gasnu mrežu 2019. 
Mladenovac INSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 08.03.2019

 Nabavka električne energije 
Mladenovac UPRAVA GRADSKE OPšTINE MLADENOVACrok: 13.03.2019

 Kombinovana građevinska mašina rovokopač - utovarivač 
Mladenovac JKP MLADENOVAC MLADENOVACrok: 14.03.2019

 Električna energija 
Mladenovac INSTITUT ZA REHABILITACIJUrok: 21.03.2019

 Dubinske pumpe 
Mladenovac JKP MLADENOVAC MLADENOVACrok: 04.03.2019

 Gorivo za automobile 
Mladenovac VETERINARSKA STANICA MLADENOVACrok: 06.03.2019

 Nabavka goriva 
MrčajevciJKP MORAVAC MRčAJEVCIrok: 25.02.2019

 Nabavka novog specijalnog vozila za odnošenje smeća- autosmećar 
MrčajevciJKP MORAVAC MRčAJEVCIrok: 27.02.2019

 Održavanje osnovnih sredstava-teretnih, putničkih vozila, građevinskih mašina i priključnih mašina 
MrčajevciJKP MORAVAC MRčAJEVCIrok: 28.02.2019

 Električna energija 
NegotinJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI BADNJEVO NEGOTINrok: 26.02.2019

 Gorivo 
NegotinJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI BADNJEVO NEGOTINrok: 25.02.2019

 Podzemni kontejneri sa građevinskim radovima 
Niš JKPMEDIANArok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije 
Niš ELEKTRONSKI FAKULTETrok: 04.03.2019

 Električna energija 
Niš JKPMEDIANArok: 07.03.2019

 Metle 
Niš JKPMEDIANArok: 25.02.2019

 Crevo za dovod vazduha u ventil 
Niš VP 4137 NIšrok: 27.02.2019

 Nabavka goriva 
Niš GRADSKA OPšTINA CRVENI KRSTrok: 27.02.2019

 Prethodno obaveštenje - naftni derivati za motorna vozila 
Niš DOM ZDRAVLJA NIšrok: 02.03.2019

 Javna nabavka dobra - prirodnog gasa 
Niš KLINIčKI CENTAR NIšrok: 25.02.2019

 Nabavka električne energije 
Niš GERONTOLOšKI CENTAR, NIšrok: 11.03.2019

 Prethodno obaveštenje - materijal za održavanje 2019 
Niš PREDšKOLSKA USTANOVA PčELICArok: 15.03.2019

 Usluge održavanja higijene - čišćenje objekata 
Niš APOTEKA NIšrok: 28.02.2019

 Javna nabavka goriva 
Niš NIšAVSKI UPRAVNI OKRUGrok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
Nova VarošJP3.SEPTEMBARrok: 05.03.2019

 Nabavka goriva za potrebe voznog parka 
Nova VarošJP3.SEPTEMBARrok: 08.03.2019

 Nabavka i isporuka električne energije 
Nova VarošOPšTINA NOVA VAROšrok: 14.03.2019

 Javna nabavka električne energije 
Novi BečejOŠ MILOJE ČIPLIĆ NOVI BEčEJrok: 26.02.2019

 Nabavka radova na izgradnji kapele 
Novi BečejOPšTINA NOVI BEčEJrok: 21.03.2019

 Električna energija 
Novi KneževacJKP 7. OKTOBARrok: 14.03.2019

 Sistematsko suzbijanje komaraca 
Novi KneževacOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE NOVI KNEŽEVACrok: 01.03.2019

 Električna energija 
Novi PazarCENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI PAZAR-USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE NOVI PAZARrok: 26.02.2019

 Oprema za telemertiju i mernu platformu 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 26.02.2019

 Mobilni kompresor za vazduh 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 25.02.2019

 Prethodno obaveštenje - potrošni materijal za održavanje objekata-2019 
Novi SadPU RADOSNO DETINJSTVO NOVI SADrok: 23.02.2019

 Uređaj za analizu - bod sistem 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOšKI FAKULTET NOVI SADrok: 27.02.2019

 Laboratorijska plastika 
Novi SadINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINErok: 25.02.2019

 Prethodno obaveštenje - goriva 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 24.02.2019

 Prethodno obaveštenje - regulaciono-sanacioni radovi 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - mašinski radovi na hidrotehničkim objektima 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - studija analiza otpadnih voda zagađivača na vodnom području 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - analiza otpadnih voda i recipijenta u slučaju potencijalnih akcidentnih ispuštanja i analiza mulja 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - usluga servisa i remonta hidromašinske i prateće opreme 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - usluga servisa i remonta elektromotora, transformatora i rotorskih upuštača 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - usluge održavanja radnog i zajedničkog prostora, domarske i ostale usluge 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka električne energije 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 01.03.2019

 Prethodno obaveštenje - goriva, masti i ulja 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 01.03.2019

 Prethodno obaveštenje - investiciono održavanje regionalnih podsistema 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 01.03.2019

 Elektična energija 
Novi SadJKP INFORMATIKA NOVI SADrok: 04.03.2019

 Prethodno obaveštenje - 2019. godina - prethodno obaveštenje dobra 
Novi SadUSTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA STUDENTSKI CENTAR NOVI SADrok: 01.03.2019

 Javna nabavka usluga monitoringa kvaliteta životne sredine 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 04.03.2019

 Javna nabavka usluga 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 04.03.2019

 Izgradnja i montaža mrežanika sa sistemom ventilacije 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, POLJOPRIVREDNI FAKULTETrok: 04.03.2019

 Hemikalije 
Novi SadNAUčNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJErok: 04.03.2019

 Usluga monitoringa i kontrola iksodidnih krpelja 
Novi SadPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAšTITU žIVOTNE SREDINErok: 07.03.2019

 Hemikalije 
Novi SadPRIRODNO-MATEMATIčKI FAKULTETrok: 07.03.2019

 Tehnički gasovi 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS NOVI SADrok: 08.03.2019

 Radovi - sanacija stanova u javnoj svojini APV 
Novi SadVLADA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVEPOKRAJINSKIH ORGANArok: 11.03.2019

 Električna energija 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKO ZELENILOrok: 11.03.2019

 Pijezometarska i inklinometarska opažanja klizišta 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJErok: 12.03.2019

 Održavanje aparata za gašenje požara i hidranata 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU FILOZOFSKI FAKULTET UNOVOM SADUrok: 21.03.2019

 Rekonstrukcija kablovskog priključnog voda kogeneracione elektrane zapad 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 11.03.2019

 Dobra - električna energija za potpuno snabdevanje 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 11.03.2019

 Izgradnja kanalizacije otpadnih voda 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJErok: 13.03.2019

 Uklanjanje atmosferskih voda 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 13.03.2019

 Električna energija 
Novi SadGRAD NOVI SAD GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVErok: 14.03.2019

 Električna energija 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, POLJOPRIVREDNI FAKULTETrok: 15.03.2019

 Sukcesivna isporuka i instalacija materijala za grejanje 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, POLJOPRIVREDNI FAKULTETrok: 25.02.2019

 Nabavka i ugradnja zatvarača i aktuatora na filterima 4, 7, 8 i 12 (komplet) u SFS 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 15.03.2019

 Električna energija 
Novi SadPU RADOSNO DETINJSTVO NOVI SADrok: 28.02.2019

 Električna energija 
Novi SadDOM UčENIKA SREDNJIH šKOLA BRANKOVO KOLOrok: 15.03.2019

 Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja, električnih instalacija, vodovoda i kanalizacije 
Novi SadMEDICINSKI FAKULTETrok: 15.03.2019

 Rezervni delovi za podzemne kontejnere 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 28.02.2019

 Nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 28.02.2019

 Goriva (nafta, benzin) 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 28.02.2019

 Električna energija 
Novi SadJP SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA NOVI SADrok: 15.03.2019

 Nabavka vreća za umrle za potrebe kliničkog centra vojvodine 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 27.02.2019

 Električna energija 
Novi SadOŠ MIROSLAV ANTIĆrok: 27.02.2019

 Uređaji za neutralizaciju kamenca 
Novi SadJP SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA NOVI SADrok: 28.02.2019

 Gorivo 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 18.03.2019

 Nabavka električne energije 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 18.03.2019

 Snabdevanje električnom energijom 
Novi SadOSNOVNA šKOLA VASA STAJIćrok: 26.02.2019

 Električna energija 
Novi SadOŠ ĐURA DANIČIĆrok: 28.02.2019

 Stručni nadzor za aut.dojav.požara, rekonstrukciju elektroinstalacija i hidrantske mreže 
Novi SadPU RADOSNO DETINJSTVO NOVI SADrok: 20.03.2019

 Pijezometarska i inklinometarska opažanja klizišta na desnoj obali Dunava 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJErok: 21.03.2019

 Nabavka električne energije 
Novi SadPOZORIšTE MLADIH NOVI SADrok: 27.02.2019

 Usluge održavanja i remonta el.pumpe 
Novi SadVP 2827 NOVI SADrok: 28.02.2019

 Sredstva za rad-higijena 
Novi SadDOM ZDRAVLJA NOVI SADrok: 05.03.2019

 Električna energija 
Novi SadOŠ ĐORđE NATOšEVIćrok: 28.02.2019

 Električna energija 
Novi SadOSNOVNA ŠKOLAJOŽEF ATILArok: 28.02.2019

 Dizel gorivo 
Novi SadBIBLIOTEKA MATICE SRPSKErok: 01.03.2019

 Električna energija 
Novi SadMEDICINSKA šKOLA 7. APRIL NOVI SADrok: 01.03.2019

 Električna energija 
Novi SadINSTITUT ZA NIZIJSKO šUMARSTVO I žIVOTNU SREDINUrok: 01.03.2019

 Kupovina električne energije 
Novi SadOSNOVNA šKOLA PETEFI ŠANDORrok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije 
Novi SadOŠ NIKOLA TESLArok: 28.02.2019

 Utovarivač sa priključcima 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 22.03.2019

 Osnovna sredstva iz kapitalne subvencije II-grejder 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 22.03.2019

 Održavanje hidrauličnih dizalica 
Novi SadJKP PARKING SERVIS NOVI SADrok: 01.03.2019

 Nafta i destilati 
Novi SadINSTITUT ZA NIZIJSKO šUMARSTVO I žIVOTNU SREDINUrok: 05.03.2019

 Nabavka električne energije 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADUrok: 04.03.2019

 Električna energija 
Novi SadOŠ ŽARKO ZRENJANINrok: 04.03.2019

 Električna energija 
Novi SadSTUDENTSKI CENTAR - STUDENTSKI DOM EVROPA - EURÓPA KOLLÉGIUMrok: 04.03.2019

 Usluge održavanja vozila i mašina 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 04.03.2019

 Rezervni delovi 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 25.03.2019

 Električna energija 
Novi SadCENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADArok: 05.03.2019

 Delovi za hidraulične spojnice voith napojnih pumpi tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Nabavka opreme i rezervnih delova za postrojenje el. filtera, duvača gara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Rezervni delovi za analizatore dimnog gasa blokova B1 i B2 i CEMS-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.03.2019

 Održavanje sistema monitoringa vibracionog stanja 6,6 kv elektromotora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Delovi za mokri odšljakivač - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Pumpe za doziranje amonijaka i hidrazina 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Pumpe za doziranje hlora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Servisiranje i baždarenje vodomera-tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Remont dodavača uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Ležajevi za pumpe, kracere... tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Mlinski delovi - zavrtnjevi 8.8 i 10.9 za tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Delovi za mlinove dobijeni strugarskom obradom - tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Podvodne bunarske pumpe na deponiji pepela i hpv bunari, drenažne pumpe bager stanica, pumpe za hemikalije i druge pum 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Baterije tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Popravka i zamena izolacije postrojenja i uređaja na blokovima A4, A5 i A6 u tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Spojnice (hidrodinamičke, kandžaste i zupčaste) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Delovi za osovinske sklopove voznih sredstava 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Pumpe za pretakanje hcl 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Delovi otresačkih mehanizama emisionih elektroda i klizne šine kracera tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Saniranje korozivnog sumpora iz trafoa t5 - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.03.2019

 Rezervni delovi za pumpe pitke vode 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Čekići i liveni delovi za drobilice šljake 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Materijal za centralno grejanje i ventilaciju - TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.03.2019

 Nabavka i ugradnja elektroopreme za skladište otpada - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 07.03.2019

 Orsat aparatura - tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Oprema za kontejnersko naselje 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Servisiranje vatrogasne pumpe Pioneer (kapaciteta 15000 l/min) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora Cuproplex metodom na bloku A5 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.03.2019

 Izrada projektne dokumentacije za grejanje 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Čišćenje i akz u remontu B1 i B2 tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Rektifikacija geodetskih instrumenata i dobijanje uverenja o etaloniranju 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Usluge održavanja mehanizacije 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Nabavka ležajeva luva 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.03.2019

 Rezervni delovi za pumpe prečišćene vode 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Hidroforske posude (hpv i crpna stanica) - 3 kom 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Rezervni monofazni trafo-ispravljač za elektrofilter b1 i rezervni delovi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Servisiranje upsova - tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Remont rotacionog prevrtača vagona i nabavka materijala - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.02.2019

 Ugradnja strujnih mernih transformatora - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Remont ventilatora vdg-a - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Remont elektromotora - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.02.2019

 Nivokazno staklo za napojni i startni rezervoar 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Dubnjevi za dopremu uglja, sistem odšljakivanja i sistem dodavača uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Nabavka goriva 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 27.02.2019

 Rezervni delovi za remont otpepeljivanja i elektrofilterskog postrojenja - te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Membrane za regulacione ventile tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Rezervni delovi za regulacione ventile na cevovodima napajanja i ubrizgavanja, regulacione ventile reducir -rashladni 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Specijalna oprema merna za postrojenja doprema uglja tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Sanacija bunkera uglja 63 tent A 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 27.02.2019

 Zamena uljnih kablovskih glava suvima u RP 6 kV - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 01.03.2019

 Remont ventilatora svežeg vazduha 1 i 2 sa reparacijom radnih kola - tem. 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Rekonstrukcija SCADA sistema nadzora i upravljanja opštim grupama 1 i 2 tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.03.2019

 Održavanje klima komora na blokovima i spoljnim postrojenjima tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 28.02.2019

 Etaloniranje uređaja u pogonu - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 01.03.2019

 Reparatura i izrada radnih kola mlinova tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 01.03.2019

 Nabavka opreme za merenje pritiska i temperature 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 01.03.2019

 Napajanje opšte grupe 0cs sa razvoda 7g tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.03.2019

 Uređaji za ispitivanje izolacionih sistema električne opreme tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.03.2019

 Nabavka ambalaže za opasne materije (otpad) u skladu sa adr propisima 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.03.2019

 Ispitivanje stanja metala i sanacija metodama bez razaranja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 05.03.2019

 Procena veka za delove i opremu pod pritiskom bloka b1 i bloka b2 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.03.2019

 Mehaničko hemijska regeneracija bunara 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 04.03.2019

 Popravka opreme CDU i TK sistema 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 07.03.2019

 Investiciona opravka vagona za normalni kolosek 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.03.2019

 Ispitivanja stanja metala metodama bez razaranja - tent- a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.03.2019

 Pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom u skladu sa pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.03.2019

 Rezervni delovi za lokomotive serije 441 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.03.2019

 Električna energija 
ObrenovacGERONTOLOšKI CENTAR OBRENOVACrok: 07.03.2019

 Nabavka i polaganje kabla za napajanje skladišta otpada - tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.03.2019

 Izrada, isporuka i zamena sistema za nošenje kablova na kopaču dopreme uglja d1 - tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.03.2019

 Angažovanje radne snage za tekuće održavanje mlinskih postrojenja i dodavača uglja te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.03.2019

 Nabavka opreme za merne krugove temperature u TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.03.2019

 Nabavka osnovnog materijala i sirovina za postrojenje za preradu vode 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 11.03.2019

 Rekonstrukcija sistema ventilacije u crpnoj stanici tent a - projekat 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.03.2019

 Godišnje održavanje plc schneide by pass vp, tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.03.2019

 Odgušivanje i ispiranje tehničkih cevovoda, kanalizacije i drugih sistema, skidanje nalepa na bunkerima uglja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 11.03.2019

 Angažovanje izvršilaca za remont cevnog sistema 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.03.2019

 Nabavka naftnih derivata 
ObrenovacPD ZA PRUžANJE USLUGA PRO TENTD.O.O. OBRENOVACrok: 11.03.2019

 Nabavka električne energije 
ObrenovacJP SKC OBRENOVACrok: 14.03.2019

 Delovi za turboagregat LMZ tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 14.03.2019

 Izrada pripreme uzoraka za merenje ph i o2 u pomoćnoj kotlarnici 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.03.2019

 Nabavka rezervnih masenih merila protoka mazuta za blokove B1 i B2 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.03.2019

 Gumeni ležajevi VC pumpe 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.03.2019

 Elektrohidraulični otkočnici i kočnice za kružno kretanje odlagača i kopača 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.03.2019

 Zbrinjavanje neopasnog industrijskog otpada (mineralna vuna, jonska masa i dr.) 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 18.03.2019

 Servisi dizel agregata ppz gpo, kosog mosta, crpne stanice 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 19.03.2019

 Godišnji ugovor o održ. kompresora i dizel agregata na spoljnim objektima 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.03.2019

 Nabavka rezervnih delova za mehanička merenja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.03.2019

 Nabavka filterskih dizni 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 04.03.2019

 Natrijum hidroksid/lužina - tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.03.2019

 Nabavka električne energije 
OdžaciJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE USLUGArok: 13.03.2019

 Nabavka goriva 
OdžaciJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE USLUGArok: 14.03.2019

 Nabavka gasnog ulja ekstra lakog evro el 
OmoljicaOSNOVNA šKOLA DOSITEJ OBRADOVIćrok: 25.02.2019

 Nabavka električne energije 
OmoljicaOSNOVNA šKOLA DOSITEJ OBRADOVIćrok: 27.02.2019

 Rezervni delovi za građevinske mašine, poljoprivredne mašine, putnička vozila i potrošni alat 
OmoljicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE OMOLJICArok: 28.02.2019

 Javna nabavka goriva, maziva, ulja i akumulatora 
Osečina JKP,,OSEčINAOSEčINArok: 01.03.2019

 Dovođenje manipulativnog cevovoda između M i R zone skladišta 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 25.02.2019

 Električna energija 
PančevoJKP HIGIJENA PANčEVOrok: 04.03.2019

 Arhitektonsko-građevinsko i građevinsko-zanatske usluge u okviru tekućeg i investicionog održavanja objekata 
PančevoDOM ZDRAVLJA PANčEVOrok: 05.03.2019

 Nabavka električne energije 
PančevoMEDICINSKA šKOLASTEVICA JOVANOVIćrok: 01.03.2019

 Prirodni gas 
PančevoOPšTA BOLNICA PANčEVOrok: 08.03.2019

 Elektirčna energija 
PančevoGIMNAZIJA UROš PREDIć PANčEVOrok: 05.03.2019

 Nabavka električne energije 
PančevoJKP ZA PREVOZ PUTNIKA AUTOTRANSPORT-PANČEVOrok: 25.03.2019

 Utrošak električne energije 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 25.02.2019

 Nabavka prirodnog gasa 
ParaćinOPšTINSKA UPRAVA PARAćINrok: 04.03.2019

 Javne površine 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 06.03.2019

 Nadzor nad izgradnjom istražne bušotine 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 22.03.2019

 Nabavka električne energije 
PećinciJKP VODOVOD I KANALIZACIJA PEćINCIrok: 20.03.2019

 Nabavka električne energije 
PetrovacOPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC NA MLAVIrok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
PetrovacOPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC NA MLAVIrok: 01.03.2019

 Rezervni delovi za sve mašine 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 25.02.2019

 Ulje za loženje srednje s (mazut) 
PirotOPšTA BOLNICA PIROTrok: 04.03.2019

 Električne energije 
PirotJP VODOVOD I KANALIZACIJA PIROTrok: 11.03.2019

 Gorivo i mazivo 
PirotJKP REGIONALNA DEPONIJA PIROT PIROTrok: 11.03.2019

 Čišćenje sportskih objekata 
PirotSPORTSKI CENTAR PIROTrok: 01.03.2019

 Radovi na vodovodnoj mreži 
PožarevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA POžAREVACrok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 25.02.2019

 Nabavka dobara-električne energije 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 04.03.2019

 Nabavka cirkulacionih pumpi 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 05.03.2019

 Redovno održavanje i čišćenje rečnog kanala 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 11.03.2019

 Nabavka električne energije za potpuno snabdevanje 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 11.03.2019

 Prethodno obaveštenje - čišćenje hodnika, sanitarnih čvorova, ambulanti, staklenih površina 
PožarevacOPšTA BOLNICA POžAREVACrok: 13.03.2019

 Izvođenje sanacionih radova i čišćenje regulacionog korita reke 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 13.03.2019

 Nabavka malog vozila za prikupljanje otpada 
PožarevacJKP KOMUNALNE SLUŽBErok: 18.03.2019

 Nabavka komunalnog vozila - autocisterna 
PožarevacJKP KOMUNALNE SLUŽBErok: 18.03.2019

 Izgradnja distributivne toplifikacione mreže 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 21.03.2019

 Izgradnja distributivne toplifikacione mreže 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 21.03.2019

 Redovno održavanje i čišćenje kanala 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 22.03.2019

 Servis i dogradnja razmenjivača toplote i zamena zaptivnih elemenata 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJA POžAREVACrok: 06.03.2019

 Održavanje fontana 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 04.03.2019

 Nabavka euro dizela i bezolovnog benzina 
PožegaPOLJOPRIVREDNA šKOLA SA DOMOM UčENIKA LJUBO MIćIćrok: 28.02.2019

 Nabavka uglja, sušeni lignit komad-kocka 
PranjaniOŠ IVO ANDRIćrok: 07.03.2019

 Nabavka drva za ogrev u 2019.g. 
PranjaniOŠ IVO ANDRIćrok: 07.03.2019

 Nabavka goriva za motorna vozila 
PribojJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE USLUGA PRIBOJrok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 2019 
PrijepoljeTEHNIčKA šKOLA PRIJEPOLJErok: 28.02.2019

 Nabavka el. energije za javnu rasvetu 
ProkupljeGRAD PROKUPLJErok: 12.03.2019

 Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2019-2020 
ProkupljeDOM KULTURE RADIVOJE UVALIĆ BATArok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije 
RačaOSNOVNA šKOLA KARAđORđErok: 27.02.2019

 Izgradnja, povezivanje i opremanju bunara b6a sa pristupnim putem 
RačaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE RAčArok: 26.02.2019

 Nabavka goriva 
RačaOSNOVNA šKOLA KARAđORđErok: 28.02.2019

 Nabavka kombinovane građevinske mašine icb – novo vozilo putem finansijskog lizinga 
RačaJKP RAČArok: 25.03.2019

 Nabavka električne energije 
RadinacOSNOVNA šKOLA IVO ANDRIćrok: 28.02.2019

 Hemikalije koje se koriste u procesu proizvodnje vode za piće 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAšKArok: 28.02.2019

 Nabavka goriva 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAšKArok: 20.03.2019

 Oprema za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAšKArok: 08.03.2019

 Nabavka uglja za ogrev 
RavniOŠ ĐURA JAKšIć RAVNIrok: 25.02.2019

 Nabavka pogonskog goriva 
RažanjJPPUTEVI RAžANJ, RAžANJrok: 01.03.2019

 Motorni zaštitni prekidači 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije za potpuno snabdevanje 
Ribarska BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RIBARSKA BANJArok: 11.03.2019

 Nabavka električne energije 
RumaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PARKING I INFRASTRUKTURA RUMArok: 25.02.2019

 Nabavka električne energije 
RumaOSNOVNA šKOLA ZMAJ JOVA JOVANOVIćrok: 01.03.2019

 Nabavka naftnih derivata 
Ruski KrsturJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RUSKOM RUSKI KRSTURrok: 25.02.2019

 Prirodni gas 
ŠabacGRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCArok: 25.02.2019

 Izgradnja distributivne gasne mreže 
ŠabacJAVNO PREDUZEćE INFRASTRUKTURA ŠABACrok: 28.02.2019

 Električna energija 
ŠabacGRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCArok: 01.03.2019

 Radovi na fiskulturnoj sali 
ŠabacGRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCArok: 06.03.2019

 Nabavka dobara-uglja 
ŠabacOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIć ŠABACrok: 26.02.2019

 Nabavka usluga etaloniranja 
ŠabacZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABACrok: 27.02.2019

 Nabavka goriva 
ŠabacJKP REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAčVArok: 21.03.2019

 Građevinski radovi na rekonstrukciji zgrade 
ŠabacGRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCArok: 21.03.2019

 Rezervni deo generatora rendgen cevi na ct skeneru ge healthcare, brightspeed elite 16 
ŠabacOPŠTA BOLNICA ŠABAC DR LAZAK.LAZAREVIćrok: 22.03.2019

 Ugradnja novih gasnih kotlova 
SentaOSNOVNA ŠKOLA STEVAN SREMACrok: 04.03.2019

 Električna energija 
SevojnoOSNOVNA šKOLA ALEKSA DEJOVIćrok: 25.02.2019

 Hidrogeološke usluge 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 12.03.2019

 Nabavka goriva za motorno vozilo 
ŠidKULTURNO OBRAZOVNI CENTARrok: 26.02.2019

 Nabavka goriva za motorna vozila 
ŠidOPšTINA ŠIDrok: 28.02.2019

 Električna energija 
Sijarinska BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU GEJZER SIJARINSKA BANJArok: 04.03.2019

 Električna energija 
SilbašOSNOVNA ŠKOLA BRAĆA NOVAKOV SILBAŠrok: 04.03.2019

 Električna energija 
SirogojnoOŠ SAVO JOVANOVIć SIROGOJNOrok: 27.02.2019

 Gorivo za potrebe školskih auta 
SirogojnoOŠ SAVO JOVANOVIć SIROGOJNOrok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije 
SjenicaOPšTINA SJENICArok: 25.02.2019

 Električna energija 
SmederevoJKP ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVOrok: 28.02.2019

 Prethodno obaveštenje - izvođenje radova na poboljšanju uslova za održivo, bezbednije i efikasno poslovanje objekta 
SmederevoGRAD SMEDEREVOrok: 03.03.2019

 Prethodno obaveštenje - izvođenje radova na poboljšanju infrastrukture snabdevanja električnom energijom i osvetljenja 
SmederevoGRAD SMEDEREVOrok: 03.03.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka i isporuka električne energije 
SmederevoGRAD SMEDEREVOrok: 03.03.2019

 Prethodno obaveštenje - usluga sistematske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada smedereva 
SmederevoGRAD SMEDEREVOrok: 01.03.2019

 Javna nabavka benzina 
SmederevoCENTAR ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVOrok: 27.02.2019

 Električna energija za 2019. godinu 
SmederevoOSNOVNA šKOLA DR JOVAN CVIJIćrok: 26.02.2019

 Mašinski rezervni delovi 
SmederevoJP GREJANJE SMEDEREVOrok: 26.02.2019

 Nabavka pogonskog goriva 
SokobanjaJAVNO PREDUZEćE ZELENILO-SOKOBANJA SOKOBANJArok: 25.02.2019

 Javna nabavka uglja 
SokobanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA PLUćNE BOLESTI OZREN SOKOBANJArok: 18.03.2019

 Nabavka materijala za održavanje kvaliteta bazenske vode 
SokobanjaJAVNA USTANOVA SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR PODINA SOKOBANJArok: 01.03.2019

 Električna energija 
SokobanjaPREDšKOLSKA USTANOVA BUCKO SOKOBANJArok: 01.03.2019

 Servisiranje vodomera 
SokobanjaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆENAPREDAKSOKOBANJArok: 07.03.2019

 Gorivo 
SomborJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PROSTOR SOMBORrok: 04.03.2019

 Gorivo 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 04.03.2019

 Nabavka prirodnog gasa 
SomborŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE SA DOMOM,,VUK KARADžIćSOMBORrok: 26.02.2019

 Servisiranje opreme za upravljanje 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 11.03.2019

 Nabavka ulja za loženje niskosumporno gorivo-specijalno NSG 
SomborSPORTSKI CENTAR SOKO SOMBORrok: 13.03.2019

 Nafta i destilati 
SomborJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZELENILO SOMBORrok: 25.03.2019

 Usluge održavanja higijene i spremanja objekata 
SomborPREDŠKOLSKA USTANOVA VERA GUCUNJA SOMBORrok: 01.03.2019

 Posude za odlaganje komunalnog otpada i točkovi za kontejnere 
SomborJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ČISTOćA SOMBORrok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
SontaOŠ IVAN GORAN KOVAČIĆrok: 28.02.2019

 Električna energija sa isporukom 
SopotUPRAVA GRADSKE OPšTINE SOPOTrok: 20.03.2019

 Nabavka vodovodnih cevi 
SopotJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE SOPOTrok: 25.03.2019

 Nabavka električne energije 
SrbobranJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADITELJSRBOBRANrok: 25.02.2019

 Javna nabavka gorivo za za motorna vozila i za radne mašine 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZA DECU I OMLADINU SOS DEčJE SELO DR MILORAD PAVLOVIć SREMSKA KAMENICArok: 25.02.2019

 Javna nabavka električne energije 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZA DECU I OMLADINU SOS DEčJE SELO DR MILORAD PAVLOVIć SREMSKA KAMENICArok: 04.03.2019

 Uzorkovanje i analiza kvaliteta komunalne otpadne vode i površinske vode 
Sremska MitrovicaJKP VODOVODrok: 08.03.2019

 Građevinski radovi na toplovodu i toplotnim izvorima 
Sremska MitrovicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJArok: 11.03.2019

 Zimsko održavanje saobraćajnica - dodatna nabavka 
Sremska MitrovicaPREDUZEćE ZA ODRžAVANJE ULICA I PUTEVA SIRMIJUM PUT D.O.O. SREMSKA MITROVICArok: 11.03.2019

 Gorivo 
Sremska MitrovicaŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE RADIVOJ POPOVIć SREMSKA MITROVICArok: 27.02.2019

 Održavanje vešeraja, kuhinje i podnih obloga bolnice 
Sremska MitrovicaOPšTA BOLNICA SREMSKA MITROVICArok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije 
Sremska MitrovicaMITROVAčKA GIMNAZIJArok: 27.02.2019

 Periodično servisiranje tehnološke opreme 
Sremska MitrovicaJKP VODOVOD SREMSKA MITROVICArok: 22.03.2019

 Nabavka električne energije 
Sremska MitrovicaPOZORIšTE DOBRICA MILUTINOVIćrok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije 
Sremska MitrovicaGRAD SREMSKA MITROVICArok: 01.03.2019

 Autočistilica 
Sremska MitrovicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALIJErok: 25.03.2019

 Nabavka električne energije 
Sremska MitrovicaZAVOD ZA ZAšTITU SPOMENIKA KULTURE SREMSKA MITROVICArok: 05.03.2019

 Nabavka dobara-električna energija 
StamnicaDOM ZA DECU I LICA OMETENA U RAZVOJU DR NIKOLA ŠUMENKOVIćrok: 21.03.2019

 Dobra - nabavka električne energije 
Stara MoravicaDOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU OTTHONrok: 06.03.2019

 Nabavka sudova za sakupljanje otpada 
Stara PazovaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA J.P.rok: 04.03.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
SuboticaJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 04.03.2019

 Održavanje objekata 
SuboticaMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICArok: 18.03.2019

 Tečni i gasoviti helijum 
SuboticaOPšTA BOLNICA SUBOTICArok: 26.02.2019

 Rekonstrukcija unutrašnje gasne instalacije - zamena kotla 
SuboticaOŠ MAJšANSKI PUTrok: 27.02.2019

 Pogonsko gorivo za službena vozila 
SuboticaGRAD SUBOTICArok: 22.03.2019

 Tekuće popravke i održavanje – centralno grejanje 
SuboticaDOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SUBOTICArok: 25.03.2019

 Izvođenje radova na sanaciji sportske sale 
SurčinGRADSKA OPšTINA SURčINrok: 05.03.2019

 Nabavka goriva za vozila 
SurčinUSTANOVA KULTURE-KULTURNI CENTAR SURčINrok: 26.02.2019

 Nabavka usluga angažovanja dodatne mehanizacije za redovno i zimsko održavanje puteva 
SvilajnacKOMUNALNO JAVNO PREDUZEćE MORAVA SVILAJNACrok: 04.03.2019

 Nabavka goriva za motorna vozila i mašine 
SvilajnacKOMUNALNO JAVNO PREDUZEćE MORAVA SVILAJNACrok: 14.03.2019

 Materijal za saobraćaj - benzin i dizel gorivo 
TemerinOPšTINA TEMERIN - OPšTINSKA UPRAVArok: 26.02.2019

 Nabavka električne energije 
TitelOSNOVNA šKOLA SVETOZAR MILETIć TITELrok: 26.02.2019

 Nabavka goriva 
TitelJKP KOMUNALACrok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije 
TitelOPšTINA TITELrok: 22.03.2019

 Nabavka električne energije 
TitelJKP KOMUNALACrok: 01.03.2019

 Analize vode i sanitarni pregledi 
Topola JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE TOPOLArok: 28.02.2019

 Remont-zamena hidromašinskog postrojenja olimpijskog bazena 
TrstenikUSTANOVA ZA SPORT I FIZIčKU KULTURU SPORTSKI CENTAR TRSTENIKrok: 04.03.2019

 Nadogradnja sistema za daljinski nadzor i upravljanje 50 toplotnih podstanica 
TrstenikJKP ENERGETIKA TRSTENIKrok: 01.03.2019

 Električna energija 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 26.02.2019

 Nabavka električne energije 
UžicePREDšKOLSKA USTANOVA UžICErok: 01.03.2019

 Angažovanje mehanizacije za razminiranje 
UžiceJP AERODROM PONIKVErok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
UžiceJAVNO PREDUZEćE ZA ODRžAVANJE I KORIšćENJE SPORTSKIH OBJEKATA VELIKI PARK UžICErok: 01.03.2019

 Potrošni materijal za potrebe odseka za upravljanje otpadom i higijenom 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 07.03.2019

 Hemikalije za proizvodnju vode 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 14.03.2019

 Dvokomponentni preparat za generisanje rastvora hlordioksida 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 15.03.2019

 Kalorimetri-servisiranje i baždarenje 
UžiceJKP GRADSKA TOPLANA UžICErok: 25.02.2019

 Električna energija 
UžiceMEDICINSKA šKOLA UžICErok: 27.02.2019

 Hemikalije za hemijsku pripremu vode u kotlarnici 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
UžiceOSNOVNA ŠKOLA STARI GRADrok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
UžiceJKPDUBOKOUŽICErok: 01.03.2019

 Sanitarni pregledi, uzorkovanje namirnica i analize i deratizacija 
UžicePREDšKOLSKA USTANOVA UžICErok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
ValjevoGRADSKA UPRAVA GRADA VALJEVArok: 04.03.2019

 Benzin za potrebe škole 
ValjevoTEHNIČKA ŠKOLArok: 25.02.2019

 Goriva i maziva - naftni derivati 
ValjevoPOLJOPRIVREDNA šKOLA SA DOMOM UčENIKA VALJEVOrok: 25.02.2019

 Javna nabavka usluge električne energije 
Velika PlanaJAVNO KOMUNALNO PREDUѕEćE MILOš MITROVIćrok: 01.03.2019

 Električna energija 
Velika PlanaOPŠTINSKA UPRAVA VELIKA PLANArok: 28.02.2019

 Nabavka rezervnih delova 
Velika PlanaJAVNO KOMUNALNO PREDUѕEćE MILOš MITROVIćrok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
Velika PlanaOSNOVNI SUD U VELIKOJ PLANIrok: 12.03.2019

 Nabavka električne energije 
Velika PlanaOPŠTINSKA UPRAVA VELIKA PLANArok: 26.02.2019

 Nabavka električne energije 
Velika PlanaOPŠTINSKA UPRAVA VELIKA PLANArok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije 
Velika PlanaOPŠTINSKA UPRAVA VELIKA PLANArok: 26.02.2019

 Nabavka električne energije 
Velika PlanaOPŠTINSKA UPRAVA VELIKA PLANArok: 27.02.2019

 Nabavka električne energije 
Velika PlanaOPŠTINSKA UPRAVA VELIKA PLANArok: 27.02.2019

 Nabavka dodatne količine ulja za loženje srednje s mazut 
Veliko GradišteOSNOVNA šKOLA IVO LOLA RIBARrok: 15.03.2019

 Održavanje deponija 
Veliko GradišteOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VELIKO GRADIšTErok: 01.03.2019

 Sklop ventilatora za satcom ku-band klistronski pojačavač 
VinčaINSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINčArok: 28.02.2019

 Gasno ulje ekstra lako evro el 
VitoševacOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 28.02.2019

 Lož ulje 
Vladičin HanDOM ZDRAVLJA VLADIčIN HANrok: 11.03.2019

 Nabavka materijala za prečišćavanje i dezinfekciju vode za 2019 
Vladičin HanJAVNO PREDUZEćE ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU VODOVOD VLADIčIN HANrok: 04.03.2019

 Ogrevno bukovo drvo prve klase 
VranjeGRADSKA UPRAVA GRADA VRANJArok: 27.02.2019

 Gorivo 
VranjeZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJErok: 26.02.2019

 Ogrevni ugalj 
VranjeZDRAVSTVENI CENTAR VRANJErok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije-2019 godina 
VrbasGERONTOLOŠKI CENTAR VRBASrok: 26.02.2019

 Gorivo za službena vozila 
VrbasJAVNO PREDUZEćE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA VRBAS-GASrok: 01.03.2019

 Nabavka dobara-prirodni gas 
Vrnjačka BanjaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VRNJAčKA BANJArok: 25.02.2019

 Nabavka električne energije za potpuno snebdevanje 
VršacGIMNAZIJA BORISLAV PETROV BRACArok: 28.02.2019

 Električna energija 
ŽabaljJKPVODOVOD OPŠTINE ŽABALJrok: 04.03.2019

 Nabavka električne energije 
ŽagubicaJKP BELOSAVAC ŽAGUBICArok: 05.03.2019

 Goriva za teretna i putnička vozila 
ZaječarJAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE ZAJEČARrok: 15.03.2019

 Nabavka tečnog naftnog gasa propana za potrebe grejanja 
ZaječarPREDŠKOLSKA USTANOVA ĐULIĆI ZAJEČARrok: 28.02.2019

 Nabavka električne energije 
ŽitišteOPŠTINSKA UPRAVA ŽITIŠTErok: 25.02.2019

 Gorivo (2019) 
ŽitišteJAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE EKOS ŽITIšTErok: 11.03.2019

 Odnošenje animalnog otpada 
ŽitišteOPŠTINSKA UPRAVA ŽITIŠTErok: 01.03.2019

 Nabavku dobara – električne energije 
ŽitorađaOPšTINSKA UPRAVA ŽITORAđArok: 18.03.2019

 Nabavka vozila - komunalno vozilo za pročišćavanje kanalizacije putem finansijskog lizinga 
ZrenjaninJKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANINrok: 28.02.2019

 Gorivo 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA I ZELENILO ZRENJANINrok: 28.02.2019

 Lož ulje 
ZrenjaninDOM ZDRAVLJA DR BOšKO VREBALOV ZRENJANINrok: 07.03.2019

 Električna energija 
ZrenjaninGERONTOLOŠKI CENTARrok: 08.03.2019

 Nabavka goriva 
ZrenjaninJKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANINrok: 11.03.2019

 Nabavka goriva u otvorenom postupku 
ZrenjaninGRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINArok: 14.03.2019

 Recirkulaciona pumpa sa ugradnjom 
ZrenjaninJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKA TOPLANArok: 01.03.2019

 Javna nabavka električne energije 
ZrenjaninOŠ PETAR PETROVIĆ NJEGOŠrok: 28.02.2019

 Rezervni delovi -filteri za građevisnku, poljoprivrednu i transportnu mehanizaciju 
ZrenjaninVODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUšTVO SREDNJI BANAT DOO ZRENJANINrok: 01.03.2019

 Nabavka električne energije 
ĐurđevoOSNOVNA šKOLA JOVAN JOVANOVIć ZMAJrok: 26.02.2019