RUDARSTVO. ENERGETIKA. KOMUNALNA DELATNOST. 
Tender monitor - umesto Vas pratimo državni Portal javnih nabavki
 Nabavka goriva 
AdaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STANDARD ADA - STANDARD KÖZMÜVESITÉSI KÖZVÁLLALAT ADArok: 25.04.2019

 Nabavka materijala za kanalizacionu mrežu 
AdaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STANDARD ADA - STANDARD KÖZMÜVESITÉSI KÖZVÁLLALAT ADArok: 25.04.2019

 Nabavka materijala za gasne instalacije 
AdaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STANDARD ADA - STANDARD KÖZMÜVESITÉSI KÖZVÁLLALAT ADArok: 30.04.2019

 Nabavka goriva, ulja i maziva 
AleksandrovacJKSP ALEKSANDROVACrok: 09.05.2019

 Usluge građevinskom mehanizacijom 
AleksandrovacJKSP ALEKSANDROVACrok: 10.05.2019

 Izgradnja septičke jame za potrebe poslovnog objekta 
AleksinacOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ALEKSINACrok: 13.05.2019

 Osnovne hemikalije za preradu vode 
AleksinacJKPVODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINACrok: 17.05.2019

 Sanacija i adaptacija ambulante 
AleksinacDOM ZDRAVLJA ALEKSINACrok: 24.04.2019

 Nabavka goriva 
AlibunarJKP UNIVERZAL ALIBUNARrok: 09.05.2019

 Nabavka posuda za odlaganje otpada na javnim površinama i reciklažnog otpada u javnim ustanovama 
AlibunarOPŠTINA ALIBUNARrok: 08.05.2019

 Javna nabavka energenata - tečnog naftnog gasa 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BUKULJArok: 30.04.2019

 Nabavka kanalizacionih cevi i spojnog materijala od pvc-a 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BUKULJArok: 10.05.2019

 Javna nabavka električne energije 
AranđelovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BUKULJArok: 13.05.2019

 Tečni hlor 
AriljeJP ZA VODOSNABDEVANJE RZAVrok: 24.04.2019

 Električna energija 
BačOPŠTINA BAČrok: 26.04.2019

 Nabavka lož ulja 
BačOSNOVNA ŠKOLA VUK KARADžIćrok: 15.05.2019

 Javna nabavka dobara, nabavka dizel goriva za 2019. godinu. 
BačPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA BAČrok: 30.04.2019

 Elektro delovi i materijal 
Bačka PalankaJKPKOMUNALPROJEKTrok: 13.05.2019

 Rekonstrukcija zgrade gradskog bioskopa 
Bačka PalankaKULTURNI CENTAR BAčKA PALANKArok: 25.04.2019

 Nabavka električne energije 
Bačka PalankaPREDŠKOLSKA USTANOVA MLADOSTrok: 06.05.2019

 Remont i priprema TEP i instalacija za grejnu sezonu u kasarni 
Bačka TopolaVOJNA POšTA 1419 BAčKA TOPOLArok: 10.05.2019

 Izvođenje radova na sanaciji i dogradnji postojeće fekalne crpne stanice sa potisnim cevovodom u ulici 
Bački PetrovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKI PETROVACrok: 06.05.2019

 Kapitalni remont temeljnih ispusta 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 10.05.2019

 Sanacija pijezometarskih i geodetskih staza i geodetskih repera 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 30.04.2019

 Čišćenja plivajućeg nanosa sa vodenih površina akumulacija u slivu reke 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 03.05.2019

 Kablovi i kablovski pribor 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 06.05.2019

 Nabavka kontejnera 
Bajina BaštaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE 12. SEPTEMBARrok: 25.04.2019

 Nabavka goriva 
Bajina BaštaTURISTIČKA ORGANIZACIJA TARA-DRINA BAJINA BAŠTArok: 25.04.2019

 Nabavka električne energije 
Bajina BaštaOPšTINA BAJINA BAšTArok: 20.05.2019

 Nadogradnja postojećeg analizatora za strujne transformatore dodacima za ispitivanje naponskih transformatora i monofazno ispitivanje 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 20.05.2019

 Snimanje zasipanja nanosom akumulacije HE Bajina Bašta 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 21.05.2019

 Boce za tehničke gasove 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 22.05.2019

 Nabavka električne energije 
Bajina BaštaPREDŠKOLSKA USTANOVA NEVENrok: 03.05.2019

 Usluge čišćenja i ispiranja grejnih tela (radijatora) na nivou ogranka DLHE 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 22.05.2019

 Nabavka goriva 
Banatsko Novo SeloJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BNSrok: 24.04.2019

 Nabavka električne energije 
Banatsko Novo SeloOSNOVNA šKOLA ŽARKO ZRENJANIN BANATSKO NOVO SELOrok: 30.04.2019

 Nabavka novog vozila auto smećara - prese zapremine 22 m3 nvv 1.1.6 
BarajevoJKP ,,10.OKTOBAR,,rok: 22.05.2019

 Nabavka električne energije 
BatočinaOSNOVNA šKOLA SVETI SAVArok: 30.04.2019

 Nabavka električne energije 
Bela PalankaOPšTINSKA UPRAVA BELA PALANKArok: 06.05.2019

 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za geološka istraživanja, bušenje, opremanje 
BeočinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOčINrok: 25.04.2019

 Usluge održavanja i hitnih intervencija termoenergetskih postrojenja i instalacija 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 24.04.2019

 Uređaj za određivanje – merenje konduktivnosti avio goriva 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 31.05.2019

 Uređaj za proveru inicijatora, sa priborom 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 29.05.2019

 Usluga popravke i održavanja komora 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 14.05.2019

 Laboratorijska oprema za VTI 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 20.05.2019

 Održavanje uređaja za neprekidno napajanje električnom energijom 
Beograd JAVNO PREDUZEćE EMISIONA TEHNIKA I VEZErok: 17.05.2019

 Oprema za merenje naprezanja na oruđima 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 05.06.2019

 Sistemi za kompenzaciju reaktivne električne energije na es, sa ugradnjom i puštanjem u rad 
Beograd JAVNO PREDUZEćE EMISIONA TEHNIKA I VEZErok: 25.04.2019

 Servisiranje i održavanje agregata 
Beograd REPUBLIčKI HIDROMETEOROLOšKI ZAVOD SRBIJErok: 08.05.2019

 Nabavka i puštanje u rad vazduhom hlađene rashladne mašine (čilera) 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAđEVINSKA USTANOVA BEOGRADrok: 09.05.2019

 Servisiranje i održavanje klima uređaja, oblikovana u dve partije 
Beograd REPUBLIčKI HIDROMETEOROLOšKI ZAVOD SRBIJErok: 23.05.2019

 Nabavka usluge stručnog nadzora nad izgradnjom ci pri gp gradina 
Beograd UPRAVA CARINArok: 06.05.2019

 Nabavka radova na izgradnji ci pri gp gradina ii faza 
Beograd UPRAVA CARINArok: 06.05.2019

 Nabavka usluga servisiranja radnih mašina, traktora, putničkih i terenskih vozila 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 25.04.2019

 Usluge čišćenja i održavanja higijene 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 24.04.2019

 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost 
Beograd PREDŠKOLSKA USTANOVA 11.APRILrok: 25.04.2019

 Jonoizmenjivačka smola 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.04.2019

 Rekonstrukcija vazdušnih kanala kotlova vk4 i vk5 u cilju sanacije buke 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.04.2019

 Remont kotla vk2 u to Voždovac 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.04.2019

 Usluge etaloniranja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.04.2019

 Nabavka rotacionog bagera-točkaša sa džek –hamerom 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.04.2019

 Nabavka građevinskog materijala za održavanje i izgradnju objekata visokogradnje 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 30.04.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd JAVNO PREDUZEćE SPORTSKI CENTAR NOVI BEOGRADrok: 06.05.2019

 Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 06.05.2019

 Remont kotlova 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 06.05.2019

 Remont kotla (zamena eko paketa) vk2 u to cerak 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 06.05.2019

 Zamena ekopaketa na vk2 to sremčica 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 06.05.2019

 Nabavka dobara - gorivo 
Beograd KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJUrok: 07.05.2019

 Goriva - tečni naftni gas 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 07.05.2019

 Termoizolacija i zaštita toplovoda i instalacija 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 06.05.2019

 Nabavka usluga na poslovima gajenja šuma, rasadničkoj proizvodnji... 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 25.04.2019

 Rekonstrukcija postojećih hvatača nečistoća na magistralama 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 08.05.2019

 Servisiranje hidrauličnih komponenti 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE SKIJALIŠTA SRBIJErok: 09.05.2019

 Čišćenje vodozahvata – crpne stanice 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 08.05.2019

 Ispitivanje relejne zaštite visokonaponskih postrojenja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 18.05.2019

 Ispitivanje relejne zaštite visokonaponskih postrojenja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 08.05.2019

 Isporuka opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 08.05.2019

 Nabavka usluga održavanja i servisiranja terenskih vozila 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 09.05.2019

 Servisiranje toplotnih motora 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE SKIJALIŠTA SRBIJErok: 07.05.2019

 Ispitivanje ispravnosti i kvaliteta vode za piće 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 10.05.2019

 Dodatni radovi na izgradnji elektro postrojenja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 13.05.2019

 Ispitivanje relejne zaštite elektromotornih pogona 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 15.05.2019

 Videoendoskop 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 15.05.2019

 Usluge ispitivanja efikasnosti rada kotlovskog postrojenja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 15.05.2019

 Izrada instalacije za izjednačavanje potencijala na cevovodima 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 15.05.2019

 Održavanje higijene, za partiju 2 - održavanje nedostupnih površina 
Beograd JP SAVA CENTARrok: 16.05.2019

 Javna nabavka dinamičkog mernog uređaja sa padajućim tegom 
Beograd MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, šUMARSTVA I VODOPRIVREDErok: 07.05.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTIrok: 20.05.2019

 Izgradnja ski staza sa sistemom za veštačko osnežavanje 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE SKIJALIŠTA SRBIJErok: 20.05.2019

 Rezervni delovi za preciznu mehaniku 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 20.05.2019

 Servisiranje opreme u EX zaštiti 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 20.05.2019

 Mašinski radovi na sanaciji opreme i cevovoda 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 20.05.2019

 Nabavka usluga čišćenja i održavanja objekata 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 20.05.2019

 Nabavka gasnog hromatografa 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 20.05.2019

 Rezervni delovi za gorionike 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 22.05.2019

 Nabavka zanatskih usluga 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 23.05.2019

 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 06.05.2019

 Redovno održavanje objekata za odvodnjavanje u javnoj svojini 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 06.05.2019

 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 09.05.2019

 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 09.05.2019

 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 09.05.2019

 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 09.05.2019

 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 09.05.2019

 Servisiranje i održavanje bagera i amfibije proizvođača Menzi Muck i Truxor 
Beograd JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE BEOGRADVODErok: 25.04.2019

 Gas za grejanje objekta na košutnjaku 
Beograd JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJErok: 07.05.2019

 Prethodno obaveštenje - viljuškar do 3 tone sa hvataljkama za bale, kontejneri... 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 02.05.2019

 Proširenje kapaciteta hale 
Beograd SPORTSKI CENTAR TAšMAJDAND.O.O.rok: 03.05.2019

 Mlin za staklo 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 07.05.2019

 Multifunkcionalna zglobna mašina za komunalne radove 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 03.05.2019

 Radovi na radovi na investicionom održavanju termotehničkih instalacija na objektima 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 06.05.2019

 Rezervni delovi za čistilice dulevo 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 14.05.2019

 Rezervni delovi za izradu creva za hidrauliku, gorivo i pneumatiku 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 24.04.2019

 Vozila i oprema za održavanje čistoće na javnim površinama 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 22.05.2019

 Usluga remonta četki za čistilice 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 27.05.2019

 Popravke, održavanje, servis protivpožarne opreme i instalacija 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 03.05.2019

 Usluge servisiranja i popravki elektroagregata 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 07.05.2019

 Usluga redovnog održavanja objekata 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 20.05.2019

 Grejna tela 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 20.05.2019

 Zamena i ugradnja uređaja i postrojenja na objektima preduzeća - zamena čilera u objektu 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 22.05.2019

 Rezervni delovi za nadgradnje, fekalne cisterne i cisterne za pranje RESOR 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 03.05.2019

 Nabavka materijala za održavanje upravne zgrade Gradske opštine Rakovica 
Beograd GRADSKA OPšTINA RAKOVICArok: 25.04.2019

 Servis neutralne opreme u restoranima 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 24.04.2019

 Euro dizel 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 30.04.2019

 Modernizacija i rekonstrukcija železničke pruge 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 24.04.2019

 Servis i popravka rashladnog postrojenja 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 25.04.2019

 Oprema za benzinske pumpe 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA VOJSKA SRBIJErok: 07.05.2019

 Spojnice za zaptivanje na mufovima liveno gvozdenih cevi 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 30.04.2019

 Nabavka materijala za vodovod i kanalizacijui sanitarije 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE VOJNA POŠTA 2289 BEOGRADrok: 26.04.2019

 Održavanje elektroagregata 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 30.04.2019

 Bešumni dizel agregati u kontejneru od 250-350 kw 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 13.05.2019

 Usluge uklanjanja objekata po rešenjima odeljenja za inspekcijske 
Beograd GRADSKA OPšTINA SAVSKI VENACrok: 29.04.2019

 Remont mašinskih armatura 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 03.05.2019

 Kerozin (mlazno gorivo) za helikoptere 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 07.05.2019

 Zamena cevne mreže tople i hladne vode sa zamenom pumpi 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 03.05.2019

 Tehnička greška - Kerozin 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 12.05.2019

 Održavanje higijene u zgradi – usluga čišćenja 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJErok: 03.05.2019

 Remont podbijačkih agregata 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 06.05.2019

 Izmeštanje dizel električnog agregata 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 06.05.2019

 Evrodizel za mehanizaciju iz rezervoara, benzin za mehanizaciju-kartice 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 07.05.2019

 Filterske ispune za prečišćavanje otpadnog vazduha kcs 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 08.05.2019

 Usluge održavanja i popravki procesne merne instrumentacije 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 09.05.2019

 Usluge održavanja i popravki sistema 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 09.05.2019

 Nabavka osovinskih reduktorskih kućišta za emv 412/416 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 08.05.2019

 Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije 
Beograd MINISTARSTVO ZAšTITE žIVOTNE SREDINErok: 10.05.2019

 Nabavka rezervnih cevi i mlaznica za aeratore 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 09.05.2019

 Usluge servisiranja i otklanjanja kvarova sistema klimatizacije i ventilacije 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 10.05.2019

 Servis i popravka split sistema 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 13.05.2019

 Materijali za redovno održavanje nepokretnosti 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 09.05.2019

 Izgradnja objekta škole u Aleksincu 
Beograd MINISTARSTVO PROSVETE,NAUKE I TEHNOLOšKOG RAZVOJArok: 09.05.2019

 Rekonstrukcija kotlarnice 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAĐEVINSKI CENTAR BEOGRADrok: 09.05.2019

 Usluga regeneracije PVP i brizgaljki za DMV serije 711 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 09.05.2019

 Materijal u građevinarstvu - nabavka r/d i potrošnog materijala za održavanje stabilnih tehničko tehnoloških sistema i instalacija za potrebe VMA 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 14.05.2019

 Intervencije na ventilacionim sistemima i ventilatorima 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 10.05.2019

 Hitne, dodatne i nepredviđene nabavke (materijal za posebne namene, potrošni materijal, rezervni delovi, alat i inventar, ostali materijali 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 14.05.2019

 Tehnička kontrola tehničke dokumentacije – tehnička kontrola idejnih projekata 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 13.05.2019

 Izvođenje radova na sanaciji spoljne hidrantske mreže objekta 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 14.05.2019

 Punjenje boca specijalnim gasovima i helijum za potrebe aerostat sistema 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 14.05.2019

 AKZ zaštita, sukcesivno 12 meseci 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 13.05.2019

 Hitne, dodatne i nepredviđene nabavke usluga - ostale opšte usluge 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 15.05.2019

 Nabavka rezervnih delova za vozila 
Beograd GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOć BEOGRADrok: 14.05.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka goriva za potrebe graničnih prelaza 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJErok: 12.05.2019

 Prethodno obaveštenje - radovi na vodovodnoj mreži za GP Prohor Pčinjski 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJErok: 15.05.2019

 Radovi na vodovodnoj mreži za GP Preševo 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJErok: 15.05.2019

 Održavanje objekata RF PIO u Beogradu 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJErok: 15.05.2019

 Nabavka delova za vozna sredstva uskog koloseka 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 07.05.2019

 Usluga održavanja EMV 413-417 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 15.05.2019

 Elektro materijal, sukcesivno 12 meseci, po partijama 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 15.05.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka prirodnog gasa 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 15.05.2019

 Servis invertorskih postrojenja 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 17.05.2019

 Usluge održavanja instalacije klimatizacije, vodeni i vazdušni deo 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 20.05.2019

 Nabavka split jedinica 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 30.04.2019

 Servis opreme u stanicama za tečni naftni gas sa isparivačem 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 17.05.2019

 Hidraulični elementi za mašine podbijačice i tl 70 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 25.04.2019

 Nabavka goriva - evro dizel 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJArok: 30.04.2019

 Nabavka i ugradnja metalnog poda za kola serije e. 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 23.05.2019

 Nabavka osovinskih trupaca za sve serije voznih sredstava - za putnička kola 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 08.05.2019

 Pranje i čišćenje opreme, pranje rekuperatora i grejača klima komora 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 20.05.2019

 Medicinski i sanitetski potrošni materijal 
Beograd INSTITUT ZA NEONATOLOGIJUrok: 20.05.2019

 Nabavka usluga tretmana hemijskog i farmaceutskog otpada i otpadnih ketridža 
Beograd ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJErok: 30.04.2019

 Usluga iznajmljivanja vagona 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 20.05.2019

 Oprema za radionice i skladišta 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA VOJSKA SRBIJErok: 21.05.2019

 Dugoročno održavanje trafo stanica 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 20.05.2019

 Isporuka električne energije 
Beograd INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESArok: 30.04.2019

 Nabavka usluge biološke zaštite graničnih prelaza 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJErok: 03.05.2019

 Potrošni materijal za centar za anesteziologiju i reanimatologiju 
Beograd KLINIČKI CENTAR SRBIJErok: 08.05.2019

 Nabavka delova pantografa (amortizeri, ventili, izolacioni rogovi...) 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 08.05.2019

 Nabavka grafitnih klizača i četkica 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 24.05.2019

 Lekovi i medicinski gasovi 
Beograd GINEKOLOšKO AKUšERSKA KLINIKA NARODNI FRONTrok: 23.05.2019

 Nabavka pogonskog goriva 
Beograd MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, šUMARSTVA I VODOPRIVREDErok: 07.05.2019

 Radovi na održavanju bunara za vodu 
Beograd VOJNA POšTA 2287 BEOGRADrok: 30.05.2019

 Održavanja dizel - električnih agregata (dea) 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 13.05.2019

 Projektovanje, izrada i isporuka delova pod pritiskom kotla bloka b1 sa primenom mera za smanjenje azotnih oksida 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 13.05.2019

 Konsultantske usluge i usluge FIDIC inženjera za potrebe izgradnje postrojenja za ODG TENT B 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.04.2019

 Nabavka parovoda 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 16.05.2019

 Nabavka tečnih gorriva 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.04.2019

 Revizija aktivnosti JP Elektroprivreda Srbije u oblasti zaštite životne sredine i socijalnih pitanja u periodu od 2016. 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.04.2019

 Projekat unapređenja sistema merenja i na njima bazirane dijagnostike 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.04.2019

 Nabavka nedostajuće mašinske opreme i repro-materijala 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 30.04.2019

 Adaptacija sistem Sale Data centra JP EPS 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.04.2019

 Postrojenje transformatorsko na sankama 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 25.04.2019

 Projektovanje i izvođenje radova na trafostanici 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVErok: 07.05.2019

 Nabavka i isporuka pogonskog goriva za plovila 
Beograd MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA SAOBRAĆAJA IINFRASTRUKTURE DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVErok: 25.04.2019

 Održavanje klima uređaja 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 09.05.2019

 Konsolidacija prenosne SDH i FMUX mreže 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 07.05.2019

 Rezervni delovi za centralni sistem za nadzor i upravljanje 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 03.05.2019

 Radovi na zameni svih zateznih sajli ndb taz i ndb ro i radovi na farbanju zaštitne drvene ograde 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 06.05.2019

 Održavanje higijene objekata 
Beograd GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJErok: 07.05.2019

 Kupovina instrumenta za određivanje metala icp-oes sa autosemplerom 
Beograd GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJErok: 06.05.2019

 Rezervni delovi za flotu - s172, s310 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 06.05.2019

 Proizvodi od livenog gvožđa 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 10.05.2019

 Zubi za kašike rotornih bagera i dreglajna 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 10.05.2019

 Rezervni delovi po crtežima 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 09.05.2019

 Nadzorni sistem 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 08.05.2019

 Nabavka freona tent 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 06.05.2019

 Izrada studije Izloženost zaposlenih elektromagnetnom polju 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 09.05.2019

 Kontrolisanje preko treće strane i ispitivanje ugradnje opreme na lokaciji 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 06.05.2019

 Napredne tehnike monitoringa aku baterija u sistemu JP EPS 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 08.05.2019

 Javna nabavka električne energije 
Beograd JAVNO PREDUZEćE SPRTSKO REKREATIVNO POSLOVNI CENTAR MILAN GALE MUšKATIROVIćrok: 09.05.2019

 Usluga održavanja i pranja kamenih površina 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 08.05.2019

 Nabavka pumpi 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 08.05.2019

 Analiza i projektovanje parametara kapitalne opreme 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 14.05.2019

 Rezervoari za pretakanje goriva 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 24.04.2019

 Rezervni delovi za sistem svetlosnog obeležavanja manevarskih površina aerodroma 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 13.05.2019

 Rezervni delovi za uređaje iz oblasti energetike 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 13.05.2019

 Usluge čišćenja 
Beograd NARODNI MUZEJ U BEOGRADUrok: 13.05.2019

 Investiciono održavanje meteo stanice na aerodromu Batajnica 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 15.05.2019

 Održavanje dizel-električnih agregata u hibridnim sistemima na daljinski upravljanim kontrolno-mernim stanicama, sa isporukom goriva 
Beograd REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POšTANSKE USLUGErok: 16.05.2019

 Delovi pneumatske instalacije za autobuse i trolejbuse 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 07.05.2019

 Frekventni pretvarači i delovi za frekventne pretvarače 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 17.05.2019

 Sistem nadzora energetskih područja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 17.05.2019

 Nabavka uređaja za klimatizaciju i grejanje 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 16.05.2019

 Javna nabavka dobara male vrednosti - goriva za službene automobile 
Beograd AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITArok: 25.04.2019

 Kupovina opreme za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 24.04.2019

 Postupci za povećanje pouzdanosti rada pomoćnih napajanja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 20.05.2019

 Nabavka bagerskih zuba i kofica za bagere 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.05.2019

 Radovi na tekućem i vanrednom održavanju na silosu 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVErok: 20.05.2019

 Kupovina mašine za pranje toplom vodom, pod pritiskom, 150-200 bara 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 06.05.2019

 Nabavka jedne mobilne raspodelne stanice (MRS) i tri transportera B-1600 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.05.2019

 Merna oprema, prijemnici i antenski sistemi 
Beograd REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POšTANSKE USLUGErok: 24.05.2019

 Nabavka tri transportera b1600, nadzor nad montažom, puštanje u rad i izrada projekta izvedenog stanja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 28.05.2019

 Ažuriranje Studije o proceni uticaja projekta izgradnje postrojenja za odsumporavanje 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.05.2019

 Čišćenje i pranje poslovnih objekata i prostora 
Beograd DRžAVNA LUTRIJA SRBIJE D.O.O.rok: 06.05.2019

 Kupovina i ugradnja zatvorene ekspanzione posude i sistema za održavanje pritiska 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Periodično održavanje posebnih delova objekata 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 23.05.2019

 Redovno održavanje i popravke zgrada i objekata 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 06.05.2019

 Nabavka usluge - popravka i održavanje električnih instalacija 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA CENTRALArok: 30.04.2019

 Skladištenje naftnih derivata sa uslugom transporta i pretakanja 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA CENTRALArok: 10.05.2019

 Ispitivanje i popravka kotlovske automatike 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 24.05.2019

 Usluge izvršenja po rešenju komunalnih inspektora 
Beograd GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVACrok: 13.05.2019

 Adaptacija prostorija 
Beograd UNIVERZITET U BEOGRADU-FARMACEUTSKI FAKULTETrok: 20.05.2019

 Čišćenje zgrade 
Beograd GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVACrok: 20.05.2019

 Ispitna oprema za TOC 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CETARrok: 28.05.2019

 Čišćenje poslovnog prostora 
Beograd JKP INFOSTANrok: 03.05.2019

 Šamotiranje kotlova 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 27.05.2019

 Provodni izolatori 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 06.05.2019

 Izvođenje radova na izgradnji trolejbuske kontaktne mreže 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 24.04.2019

 Funkcionalno unapređenje merno-kontrolnih ormana 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 24.04.2019

 Rekonstrukcija ts 110/35 kv 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 24.04.2019

 Izvođenje radova na završetku započete rekonstrukcije i dogradnje postrojenja 35kv u ts 110/35kv 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 25.04.2019

 Materijal za održavanje mernih mesta — modemi za opremanje mernih uređaja 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 24.04.2019

 Kupovina električne energije 
Beograd SPORTSKO REKREATIVNO OBRAZOVNI CENTAR VRAčARrok: 25.04.2019

 Nabavka benzina 
Beograd DRžAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJArok: 25.04.2019

 Oprema za povezivanje ts do dc 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 25.04.2019

 Izvođenje radova na izgradnji magistralnog cevovoda 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 03.05.2019

 Održavanje SDU 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 07.05.2019

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala za potrebe izmeštanja mernih mesta i planskog preuzimanja 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 30.04.2019

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala za potrebe izmeštanja mernih mesta i planskog preuzimanja 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 30.04.2019

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala za potrebe izmeštanja mernih mesta i planskog preuzimanja 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 30.04.2019

 Pgr šinskih sistema - geološke podloge 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 09.05.2019

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 03.05.2019

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 03.05.2019

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 06.05.2019

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 06.05.2019

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 09.05.2019

 Revitalizacija reni bunara los i dos 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 20.05.2019

 Rezervni delovi za daljinsko upravljanje 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 06.05.2019

 Radovi na adaptaciji polja 110kv za povezivanje na prenosni sistem 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 09.05.2019

 Isporuka i montaža opreme za daljinsko upravljanje elementima elektroenergetskog sistema 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 09.05.2019

 AKZ radovi 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 13.05.2019

 Usluge održavanja i popravki opreme i instalacija u ITKS 
Beograd INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJErok: 13.05.2019

 Održavanje optičkog sdh sistema prenosa 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 13.05.2019

 Izvođenje radova na unapređenju svojstava zgrada 
Beograd GRADSKA OPšTINA VRAčARrok: 16.05.2019

 Merenje nivoa elektromagnetnog polja u EE objektima i dv i procena rizika 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 30.04.2019

 Usluge održavanja i popravke sistema daljinskog upravljanja, povezanih sistema 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 17.05.2019

 Usluge održavanja i popravke opreme za sopstvenu potrošnju 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 20.05.2019

 Kućni transformatori 10/0,4kV, snage 400 kva 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 20.05.2019

 Brojila električne energije 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 24.05.2019

 Usluge eko patrole 
Beograd GRADSKA OPšTINA VRAčARrok: 13.05.2019

 Popravke i održavanje rezervoara za mazut 
Beograd VP 4522 BATAJNICArok: 03.05.2019

 Hemijsko čišćenje i konzervacija kotlova 
Beograd VP 4522 BATAJNICArok: 24.04.2019

 Popravka i servis cirkulacionih pumpi 
Beograd VP 4522 BATAJNICArok: 25.04.2019

 Električna energija 
Beograd INSTITUT ZA STOčARSTVO ZEMUNrok: 07.05.2019

 Hidrantni prsten 
Beograd DOM ZDRAVLJA ZEMUNrok: 03.05.2019

 Usluge tehničkog ispitivanja 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMASTANOJLOVIć , BATAJNICArok: 08.05.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd UNIVERZITET U BEOGRADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTETrok: 13.05.2019

 Gorivo 
Beograd INSTITUT ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE-INEProk: 25.04.2019

 Električna energija 
Beograd OSNOVNA šKOLA LAZAR SAVATIćrok: 25.04.2019

 Električna energija 
Beograd OSNOVNA šKOLA ĆIRILO I METODIJErok: 24.04.2019

 Potrošni materijal za sterilizatore i autoklave 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR ZVEZDARArok: 25.04.2019

 Nabavka električne energije 
BlaceOSNOVNA šKOLA STOJAN NOVAKOVIć BLACErok: 07.05.2019

 Usluge za električnu energiju 
BorUSTANOVA SPORTSKI CENTAR BORrok: 17.05.2019

 Nabavka električne energije 2019 
BorJP BOGOVINA BORrok: 20.05.2019

 Nabavka rezervnih delova 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE3.OKTOBARBORrok: 30.04.2019

 Merenje emisije zagađujućih materija 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 16.05.2019

 Euro dizel-aditiviran ( za motore euro 5 ) 
ČačakJKP VODOVOD ČAčAKrok: 15.05.2019

 Nabavka drva za ogrev 
ČačakOSNOVNA šKOLA BOžO TOMIć PRIJEVOR, ČAčAKrok: 09.05.2019

 Usluga popravke centrifugalne pumpe za vodu 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 08.05.2019

 Nabavka potrošnog materijala 
ČačakSTUDENTSKI CENTAR ČAčAKrok: 25.04.2019

 Zaptivni moduli 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 21.05.2019

 Usluga popravke elektro-klipne pumpe 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 07.05.2019

 Nabavka kontejnera 
ČajetinaKJP ZLATIBORrok: 24.04.2019

 Nabavka goriva 
ČajetinaOPšTINA ČAJETINArok: 09.05.2019

 Motorni benzin, gas i nafta 
DespotovacDOM ZDRAVLJA DESPOTOVACrok: 14.05.2019

 Električna energija 
DespotovacOPšTINSKA UPRAVA DESPOTOVACrok: 16.05.2019

 Nabavka električne energije 
DimitrovgradOPšTINA DIMITROVGRADrok: 17.05.2019

 Nabavka električne energije 
DimitrovgradOSNOVNA šKOLA HRISTO BOTEV DIMITROVGRADrok: 06.05.2019

 Nabavka goriva za službena vozila doma 
DoljevacDOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA-DOLJEVACrok: 30.04.2019

 Nabavka električne energije 
Donji TavankutOSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBECrok: 25.04.2019

 Kombinovana radna mašina 
Gadžin HanJP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE GADŽIN HANrok: 08.05.2019

 Električna energija 
Gadžin HanOPŠTINA GADŽIN HAN OPšTINSKA UPRAVArok: 13.05.2019

 Nabavka goriva 
Gadžin HanOPŠTINA GADŽIN HAN OPšTINSKA UPRAVArok: 03.05.2019

 Nabavka goriva i maziva 
GlogonjJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GLOGONJrok: 25.04.2019

 Gorivo 
Gornji MilanovacDOM ZDRAVLJA GORNJI MILANOVACrok: 30.04.2019

 Spojni materijal 
Gornji MilanovacJKP GORNJI MILANOVACrok: 06.05.2019

 Gorivo 
Gornji MilanovacJKP GORNJI MILANOVACrok: 15.05.2019

 Nabavka usluge redovnog održavanja na objektima ili delovima objekata, nabavka građevinskog materijala 
Gornji MilanovacVOJNA POšTA 2143 GORNJI MILANOVACrok: 13.05.2019

 Usluge čišćenja i pomoćni poslovi, usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i kurirske usluge 
GrockaGRADSKA OPŠTINA GROCKArok: 03.05.2019

 Javn nabavka skipa 
Guča JP DRAGAČEVO PUTEVI GUčArok: 03.05.2019

 Nabavka ogrevnog materijala uglja i drva 
Guča OSNOVNA šKOLA U GUčIrok: 25.04.2019

 Izgradnja poveznog cevovoda 
InđijaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA INđIJArok: 20.05.2019

 Javna nabavka dobara - goriva i maziva 
InđijaPREDšKOLSKA USTANOVA BOšKO BUHA, INđIJArok: 07.05.2019

 Goriva za vozila i radne mašine preduzeća 
InđijaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALAC J.P. INđIJArok: 23.05.2019

 Gorivo 
IrigJP KOMUNALACrok: 09.05.2019

 Nabavka električne energije 
IrigDU DEčIJA RADOST IRIGrok: 24.04.2019

 Nabavka vozila za komunalne usluge-autočistilice na lizing 
JagodinaJPSTANDARDJAGODINArok: 25.04.2019

 Vodovodni materijal 
JagodinaJPSTANDARDJAGODINArok: 06.05.2019

 Medicinski gasovi 
JagodinaOPŠTA BOLNICA JAGODINArok: 24.04.2019

 Nabavka električne energije 
JagodinaKULTURNI CENTAR SVETOZAR MARKOVIćrok: 24.04.2019

 Nabavka rezervnih delova za pumpe do 22 kw 
JagodinaJPSTANDARDJAGODINArok: 06.05.2019

 Nabavka električne energije 
JagodinaVIšI SUD U JAGODINIrok: 08.05.2019

 Nabavka i isporuka električne energije 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 24.04.2019

 Održavanje zelenila i čišćenje javnih zelenih površina 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 30.04.2019

 Pt dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja 
KikindaGRAD KIKINDArok: 13.05.2019

 Predizolovane čelične cevi elementi za spajanje i prateći potrošni materijal 
KikindaJP TOPLANA KIKINDArok: 30.04.2019

 Goriva za potrebe vozila JP Toplana Kikinda 
KikindaJP TOPLANA KIKINDArok: 07.05.2019

 Čišćenje i sanacija kontaminiranih površina 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.04.2019

 Zamena sistema upravljanja postrojenjima sopstvene potrošnje 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 08.05.2019

 Zamena sistema upravljanja postrojenjima sopstvene potrošnje 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 18.05.2019

 Obuka za sistem za očitavanje brojila Meridijan 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 20.05.2019

 Studije i elaborati 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 17.05.2019

 Izrada sistema za prečišćavanje otpadnih voda 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 21.05.2019

 Izrada i montaža sistema za automatsku dopunu vazduha 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 20.05.2019

 Održavanje dizel agregata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 22.05.2019

 Radovi na objektima za zbrinjavanje otpada 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 20.05.2019

 Hidraulični alat i pribor 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 20.05.2019

 Održavanje Scada sistema 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 23.05.2019

 Nabavka električne energije za potrebe ulične - javne rasvete 
KnićOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KNIĆrok: 20.05.2019

 Nabavka goriva za motorna vozila 
KnićOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KNIĆrok: 29.04.2019

 Nabavka ulja za loženje- mazuta (srednji s) 
KnjaževacOSNOVNA šKOLA MLADOST KNJAžEVACrok: 25.04.2019

 Unapređenje energetske efikasnosti na zgradi opštine 
KnjaževacOPšTINA KNJAžEVACrok: 20.05.2019

 Istražno-eksploatacioni bunara BuSv-8 sa pratećom dokumentacijom 
KoceljevaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PROGRESrok: 03.05.2019

 Nabavka goriva 
KoceljevaPREDšKOLSKA USTANOVA POLETARAC KOCELJEVArok: 24.04.2019

 Električna energija 
KopaonikJAVNO PREDUZEćE NACIONALNI PARK KOPAONIKrok: 06.05.2019

 Nabavka pomoćnog i potrošnog materijala za održavanje zgrada i objekata 
Kosovska MitrovicaSTUDENTSKI CENTAR PRIŠTINA-KOSOVSKA MITROVICArok: 23.05.2019

 Izrada i zamena kompenzatora i oslonaca kanala dimnog gasa 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.05.2019

 Modernizacija merne opreme u polju 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.04.2019

 Usluga merenja kvaliteta otpadnih površinskih i podzemnih voda 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 27.04.2019

 Izrada izvođačkog projekta, nabavka i ugradnja pregradnog em zasuna na liniji toplifikacionog oduzimanja na bloku a2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.05.2019

 Nabavka elemenata parovoda i napojnog voda bloka a2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.05.2019

 Održavanje postrojenja sa PLC ABB 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.05.2019

 Elektromotor 4rzkiet 560 ld6, imb3, 1400 kwreg 690v 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.05.2019

 Usluga praćenja kvaliteta zemljišta 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.04.2019

 Tehnologija osmatranja i oskultacije na deponiji pepela 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.04.2019

 Procena veka bubnja a1 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.04.2019

 Izrada ormarića za lokalno upravljanje dozatorima, dodavačima i čistačima 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.04.2019

 Rekonstrukcija mašine za izvlačenje i transport radnih kola mlinova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.04.2019

 Tekuće održavanje CSK u teko A 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.05.2019

 Prethodna i periodična ispitivanja opreme 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.05.2019

 Nabavka visokopritisne armature 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.05.2019

 Natrijum hidroksid 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.04.2019

 Isporuka i montaža bojlera i opreme za automatski rad u podstanicama za grejanje 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 08.05.2019

 Usluga merenja radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.04.2019

 Nabavka elektromotornog zasuna u te kostolac a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 08.05.2019

 Održavanje mehaničkih veličina turboagregata na bloku A1 i A2, te Kostolac A 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.05.2019

 Opravka hidraulike na radnim mašinama i vozilima pomoćne mehanizacije 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.05.2019

 Održavanje 400 kV , 110 kV i 35 kV postrojenja i opreme 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.05.2019

 Održavanje i popravka frekventnih regulatora i soft startera u te-ko 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 08.05.2019

 Usluga ispitivanja otpada 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 08.05.2019

 Servis strugova i glodalice u teko B 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.04.2019

 Modernizacija opreme za regulaciju pritiska mazuta (pumpa vp i regulacioni ventili) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.04.2019

 Etaloniranje pretvarača diferencijalnog pritiska za visoke statičke pritiske 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.04.2019

 Popravka i servisiranje radnih mašina Hidromek 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 25.04.2019

 Usluga merenja kvaliteta ambijentalnog vazduha (imisija) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.05.2019

 Remont dimnjaka bloka 210 mw 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.05.2019

 Isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad transformatora 6/0,4 kv, 1000 kva na dopremi uglja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.05.2019

 Relej zaštitni 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 08.05.2019

 Održavanje sistema cems na bloku a2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 08.05.2019

 Revitalizacija opreme i uređaja na sistemu za pripremu komprimovanog vazduha za pneumatski transport pepela 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.05.2019

 Transformator sa konzervatorom za frekventne pogone 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.05.2019

 Izrada i isporuka ormara za upravljanje na bunarima 5 i 6 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.05.2019

 Usluga merenja buke u životnoj sredini 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.05.2019

 Remont 4 linije mlina i kas bloka b2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.05.2019

 Nabavka lanaca jalovinskih vedrica 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.05.2019

 Hidrazin 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.05.2019

 Vratilo radnog točka za bager srs 470 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.05.2019

 Modernizacija opreme za monitoring dimnih gasova na izlasku iz EF u teko 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.05.2019

 Sanacija građevinskih objekata u teko a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 10.05.2019

 Zamena servorazvodnika i kontrolera vickers i davača položaja balluff na sistemu za turbinsku regulaciju u teko 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.05.2019

 Eksterni stručni nadzor na geološko istražnim radovima 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.05.2019

 Stanica pogonska 1000mm transportna na dopremi uglja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.05.2019

 Rekonstrukcija 0,4 kv razvodnih postrojenja u TE Kostolac A 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.05.2019

 Izrada simulatora za upravljački sistem sa PLC Pupin 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.05.2019

 Adaptacija sistema za pražnjenje kracerske jame u te-ko Kostolac, 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.05.2019

 Izrada i zamena elemenata kanala aerosmeše 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 13.05.2019

 Elektro motor 2 rzkit 450l-6 690 v 630kw 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.05.2019

 Buldozer 230-250 kw 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 15.05.2019

 Remont 4 linije mlinova i KAS bloka B1 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 15.05.2019

 F traka b-2000 za selektivni transport jalovine i uglja na pk drmno 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.05.2019

 Rekonstrukcija ormana za regulaciju, upravljanje i signalizaciju na bloku a2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 15.05.2019

 Isporuka, ugradnja, održavanje opreme velikih stacionarnih baterija na pk drmno 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 14.05.2019

 Šamoterski radovi na remontu u te kostolac 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.05.2019

 Usluga održavanja 0,4kV razvoda Schneider 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.05.2019

 Servis i održavanje hidrauličkih cilindara i servo-razvodnika u TEKO 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 15.05.2019

 Usluga održavanja opreme specijalnih merenja (hemijska, mehanička) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.05.2019

 Javna nabavka male vrednosti - tečna goriva 
KostolacPRIVREDNO DRUšTOVO ZA ODRžAVANJE I OBEZBEđIVANJE OBJEKATA KOSTOLAC - USLUGE D.O.O.rok: 30.04.2019

 Nabavka usluge izrade projekta za toplifikaciju - izgradnja priključnog toplovoda 
KostolacUPRAVA GRADSKE OPšTINE KOSTOLACrok: 07.05.2019

 Remont i tekuće održavanje CSK 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 20.05.2019

 Elektro revitalizacija obrtnog transportera B-1400 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.05.2019

 Cev kondenzator 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.05.2019

 Ležaj okreta tanjira za bager ers 710 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 24.05.2019

 Energenti - derivati nafte za vozila 
KovinSPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI KOVINrok: 24.04.2019

 Energenti - evrodizel za potrebe kuhinje i toplane 
KovinSPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI KOVINrok: 25.04.2019

 Evro dizel, benzin, plin 
KovinVODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO PODUNAVLJEDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOVINrok: 09.05.2019

 Električna energija 
KovinOSNOVNA šKOLA JOVAN JOVANOVIć ZMAJ KOVINrok: 14.05.2019

 Usluga preuzimanja pepela i šljake sa deponije 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 10.05.2019

 Preuzimanje neopasnog otpada indeksnog broja 100101 i 100102 sa utovarom 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 13.05.2019

 Pogonska goriva i ulja za loženje 
KragujevacTEHNIČKI REMONTNI ZAVOD - KRAGUJEVACrok: 07.05.2019

 Zamena dimnih cevi i ekranske komore na kotlu k1 u Erdogliji 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 06.05.2019

 Obrazovanje i profesionalno osposobljavanje nezaposlenih lica - osoba sa invaliditetom 
KragujevacNACIONALNA SLUžBA ZA ZAPOšLJAVANJErok: 03.05.2019

 Usluga čišćenja prostorija 
KragujevacVOJNA POšTA 3262 KRAGUJEVACrok: 03.05.2019

 Automatika 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 07.05.2019

 Nabavka elektrićne energije 
KragujevacOŠ MIRKO JOVANOVIćrok: 25.05.2019

 Nabavka elektrićne energije 
KragujevacOŠ MIRKO JOVANOVIćrok: 25.05.2019

 Električna brojila 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 24.04.2019

 Ispitivanje vode i ocenjivanje usaglašenosti sa propisanim tehničkim zahtevima 
KragujevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVACrok: 30.04.2019

 Zamena dimnih cevi na kotlovima 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 09.05.2019

 Nabavka dobara: nabavka leka, medicinski gasovi (kiseonik i azotsuboksid) 
KragujevacKLINIčKI CENTAR KRAGUJEVACrok: 24.05.2019

 Usluga održavanja higijene 
KragujevacGRAD KRAGUJEVACrok: 20.05.2019

 Usluga održavanja higijene 
KragujevacGRAD KRAGUJEVACrok: 20.05.2019

 Usluge-projektno planiranje sa projektnom dokumentacijom 
KragujevacMINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVArok: 23.05.2019

 Nabavka goriva i ulja za putnička i dostavna vozila 
KragujevacSTUDENTSKI CENTAR KRAGUJEVACrok: 30.04.2019

 Goriva 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 08.05.2019

 Auto delovi 
KraljevoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD JP KRALJEVOrok: 30.04.2019

 Javna nabavka dobara električne energije 
KraljevoGRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVArok: 03.05.2019

 Unapređenje sistema javnog osvetljenja i ugradnja komadnih ormara za upravljanje javnim osvetljenjem u cilju energetske efikasnosti 
KraljevoGRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVArok: 10.05.2019

 Građevinske konstrukcije i materijal 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 17.05.2019

 Rezervni delovi 
KraljevoJKP PUTEVI KRALJEVOrok: 06.05.2019

 Nabavka električne energije 
KraljevoOŠ SVETI SAVA KRALJEVOrok: 06.05.2019

 Sudovi za smeće 
KraljevoJKP ČISTOĆAKRALJEVOrok: 20.05.2019

 Električna energija 
KruševacPOSLOVNI CENTAR JP KRUŠEVACrok: 24.04.2019

 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere 
KruševacJKP VODOVOD KRUŠEVAC KRUŠEVACrok: 13.05.2019

 Nabavka prirodnog gasa 
KruševacUSTANOVA ZA FIZIčKU KULTURU SPORTSKI CENTAR KRUšEVACrok: 16.05.2019

 Nabavka građevinskog potrošnog materijala 
KruševacVP 3161 KRUšEVACrok: 14.05.2019

 Usluga opravke pumpi u tep-u 
KruševacVP 3161 KRUšEVACrok: 16.05.2019

 Nabavka goriva za motorna vozila 
KruševacPRVA TEHNIčKA šKOLA KRUšEVACrok: 24.04.2019

 Usluga tehničkih ispitivanja: gromobrani, hidranti, ex izvedba, trafostanice, gasovi tep i čišćenje ventilacionog sistema 
KruševacVP 3161 KRUšEVACrok: 22.05.2019

 Usluga popravke i održavanja centralnog grejanja 
KruševacVP 3161 KRUšEVACrok: 20.05.2019

 Rekonstrukcija objekta gradske toplane i sanacija dva kotla na čvrsto gorivo – ugalj i dva kotla na gas 
KruševacGRADSKA UPRAVA GRADA KRUšEVCArok: 20.05.2019

 Nabavka usluge servisiranja nemedicinske poreme 
KruševacDOM ZDRAVLJA KRUšEVACrok: 03.05.2019

 Materijal za rekonstrukciju uličnih vodovodnih mreža 
KruševacJKP VODOVOD KRUŠEVAC KRUŠEVACrok: 23.05.2019

 Izgradnja gradskog trga sa elementima parkovskog uređenja 
Lajkovac OPŠTINA LAJKOVACrok: 07.05.2019

 Elektro delovi za pomoćnu mehanizaciju 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 03.05.2019

 Akumulatori 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.05.2019

 Nabavka elektro opreme i materijala za kompletiranje kliznog voza 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 07.05.2019

 Rekonstrukcija podstanice i grejne instalacije u hali čeličnih kontrukcija 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.04.2019

 Elektro agregati i postrojenja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.04.2019

 Instalacioni materijal 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.05.2019

 Popravka i servisiranje poluprikolica kiper kao i niskonosećih poluprikolica 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.04.2019

 Ulivanje gume u mašinske elemente 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.04.2019

 Usluga servisiranja visokonaponskih prekidača 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 06.05.2019

 Popravka i servisiranje mehanizacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.04.2019

 Hemijske i bakteriološke analize vode 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.04.2019

 Popravka i servisiranje vodomera 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.04.2019

 Održavanje i popravka malouljnih prekidača u trafostanicama i servis visoko-naponskih i nisko naponskih prekidača 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.04.2019

 Usluga pronalaženje mesta kvara na 35 i 6kV kablovskim vodovima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.04.2019

 Kupovina utopnih pumpi 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 03.05.2019

 Remont elemenata sistema goriva visokog pritiska 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 06.05.2019

 Merni transformatori 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.05.2019

 Servisiranje i etaloniranje aparata za određivanje organskih halogenida 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.05.2019

 Servis napojne pumpe proizvođača ksb tip hdb 80/13 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.05.2019

 Servis turboduvaljki i kompresora na vodovodu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.05.2019

 Popravka ganzair sa inverterima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.05.2019

 Nabavka elektro opreme za uvođenje frekventne regulacije na transporterima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.05.2019

 Nabavka elektro opreme za rekonstrukciju kliznog voza 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 08.05.2019

 Razvodni ormani 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.05.2019

 Mehanički prenosnici i elementi za prenos kretanja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.05.2019

 Kablovske papučice i čaure 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.05.2019

 Spirometalni zaptivači 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.05.2019

 Uređaj za indukciono grejanje kotrljajnih ležajeva 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.05.2019

 Izrada tehničke dokumentacije, izgradnja i nabavka opreme za izgradnju za hidrauličnu presu od 100t u radionici za remont elektromotora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.05.2019

 Hidromehaničko čišćenje šljakovoda, tehnoloških jama i rezervoara 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.05.2019

 Ispitivanje materijala sa razaranjem 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.05.2019

 Sanacija i revitalizacija bunara u vodovodu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 09.05.2019

 Merači protoka, skf alati za održavanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 10.05.2019

 Kupovina vodovodnih cevi 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 13.05.2019

 Kupovina mernog uređaja za merenje količine ispuštenih prečišćenih otpadnih voda 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 06.05.2019

 Izgradnja balon hale 
LazarevacUPRAVA GRADSKE OPšTINE LAZAREVACrok: 16.05.2019

 Kupovina opreme za održavanje gradskih fontana 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 17.05.2019

 Izvođenje mašinsko montažnih radova na održavanju toplifikacionog sistema 
LazarevacJP TOPLIFIKACIJArok: 17.05.2019

 Punjači, ispravljači i aku uređaji 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 20.05.2019

 Laboratorijska oprema i pribor 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 20.05.2019

 Generalni remont sušare za elektro motore s-100 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 20.05.2019

 Popravka mašina za održavanje koloseka Robel 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 20.05.2019

 Servisiranje, popravka, baždarenje zaštite na malouljnim VN prekidačima 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.05.2019

 Servisiranje- popravka dizel motora C15a na lokomotivama serije 621. i dizel motora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 20.05.2019

 Manometri i merna tehnika 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.05.2019

 Kontejneri 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.05.2019

 Oprema i elementi za podmazivanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.05.2019

 Rezervni delovi za teretna vozila 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.05.2019

 Cevi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.05.2019

 Pvc tpe cevi i fitinzi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 20.05.2019

 Servisiranje mt i ut opreme i uređaja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.05.2019

 Usluga preuzimanja i transporta jonizacionih izvora zračenja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.05.2019

 Servis laboratorijske opreme i uređaja vodovoda 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.05.2019

 Popravka opreme putnih prelaza 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 21.05.2019

 Komandni i granični prekidači i tasteri 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.05.2019

 Poliuretanski ulošci 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.05.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.05.2019

 Ispitivanje opreme pod pritiskom metodom bez rezanja sa izradom elaborata 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.05.2019

 Servisiranje, etaloniranje laboratorijskih termokomora i termosonde 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.05.2019

 Servisiranje čistilice šmit 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 20.05.2019

 Izvođenje detaljnih geoloških istraživanja ležišta uglja pk tzp 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.05.2019

 Grejna tela i rezervni delovi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.05.2019

 Kablovski pribor 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.05.2019

 Izvođenje završnih radova na izmeštanju dalekovoda 110 kV 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 01.05.2019

 Ispitivanje PP i gasne centrale i uređaja u EH zaštiti 
LađevciVP 2895 LAĐEVCIrok: 10.05.2019

 Isporuka električne energije 
LebaneSREDNJA TEHNIčKA šKOLA VOŽD KARAĐORĐE”rok: 08.05.2019

 Javna nabavka usluge - isporuke električne energije 
LebaneGIMNAZIJA LEBANErok: 07.05.2019

 Električna energija 
LeskovacPREDšKOLSKA USTANOVA VUKICA MITROVIćrok: 08.05.2019

 Redovno održavanje objekata MO i VS KN-50 
LeskovacVP 4445 LESKOVACrok: 13.05.2019

 Gorivo za službena vozila 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 07.05.2019

 Tehmičko ispitivanje instalacija 
LeskovacVP 4445 LESKOVACrok: 20.05.2019

 Potrošni materijal za održavanje objekata 
LeskovacOPšTA BOLNICA LESKOVACrok: 03.05.2019

 Materijal za ro nepokretnosti 
LeskovacVP 4445 LESKOVACrok: 22.05.2019

 Sanacija i rekonstrukcija objekta osnovne škole 
LjubovijaOPšTINA LJUBOVIJArok: 08.05.2019

 Nabavka uglja i drva za grejnu sezonu 2019/2020 
LjubovijaOSNOVNA šKOLA PETAR VRAGOLIćrok: 25.04.2019

 Nabavka električne energije 
LoznicaGRAD LOZNICArok: 24.04.2019

 Materijal za mašinsko održavanje 
LoznicaKOMUNALNO JAVNO PREDUZEćE NAš DOM-LOZNICArok: 24.04.2019

 Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja 
LoznicaGRAD LOZNICArok: 25.04.2019

 Održavanje hidromašinske opreme-elektroodržavanje 
LoznicaJP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.04.2019

 Nabavka hemije za higijensku ispravnost vode na otvorenom kupalištu 
LoznicaUSTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU LAGATORrok: 15.05.2019

 Javna nabavka cisterne za vodu 
Lučani KOMUNALAC LUČANI J.K.P.rok: 10.05.2019

 Benzin 
MajdanpekDOM ZDRAVLJA DR VEROLJUB CAKIĆ MAJDANPEKrok: 25.04.2019

 Nabavka električne energije 
Mali IđošJAVNO PREDUZEćE KOMUNAL MALI IĐOŠ, MALI IđOšrok: 10.05.2019

 Nabavka tehničkog materijala 
Mataruška BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU AGENSMATARUšKA BANJArok: 25.04.2019

 Električna energija za javnu rasvetu 
Mionica OPšTINSKA UPRAVA MIONICArok: 20.05.2019

 Nabavka električna energija 
Mladenovac USTANOVA GERONTOLOšKI CENTAR MLADENOVACrok: 30.04.2019

 Električna energija 
Mladenovac TEHNIčKA šKOLA MLADENOVACrok: 30.04.2019

 Javna nabavka rezervnih delova za potrebe vodovoda 
MrčajevciJKP MORAVAC MRčAJEVCIrok: 24.04.2019

 Nabavka ogrevnog drveta 
NegotinOSNOVNA šKOLA PAVLE ILIć - VELJKO DUšANOVACrok: 06.05.2019

 Pranje i čišćenje kotlova 
NegotinJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI BADNJEVO NEGOTINrok: 07.05.2019

 Električna energija 
Niš JKPMEDIANArok: 06.05.2019

 Gorivo 
Niš JKPMEDIANArok: 16.05.2019

 Vodovodno, kanalizacioni i sanitarni materijal 
Niš STUDENTSKI CENTAR NIš, USTANOVA ZA STANDARD STUDENATA REPUBLIKE SRBIJErok: 25.04.2019

 Usluge čišćenja dimljaka-dimnjačarske usluge 
Niš VP 4137 NIšrok: 08.05.2019

 Pogonska goriva i destilati nafte 
Niš JKP NAISSUSrok: 24.04.2019

 Usluge iznajmljivanja mehanizacije opreme i alata 
Niš JKP NAISSUSrok: 06.05.2019

 Nabavka građevinskog materijala 
Niš VOJNA BOLNICA NIšrok: 06.05.2019

 Crevo visokog pritiska 
Niš JKP NAISSUS NIŠrok: 09.05.2019

 Tehnički materijal 
Niš KLINIčKI CENTAR NIšrok: 30.04.2019

 Lekovi van liste lekova - medicinski kiseonik 
Niš KLINIčKI CENTAR NIšrok: 30.04.2019

 Servisiranje pumpi i motora, Wilo 630 kW 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 24.04.2019

 Pumpe – odmuljne pumpe 
Niš JKP GRADSKA TOPLANA NIšrok: 25.04.2019

 Nabavka građevinskog i vodovodnog materijala i metalne galanterije 
Niš JKP PARKING SERVIS NIŠrok: 06.05.2019

 Nabavka goriva 
Niš JKP PARKING SERVIS NIŠrok: 06.05.2019

 Nastavak radova na balon sali u OŠ 
Niš GRAD NIšrok: 22.05.2019

 Usluge popravke uređaja Anritsu Data Transmission Analyzer MD6420A 
Niš VP 4983 NIšrok: 09.05.2019

 Energenti 
Niška BanjaINSTITUT ZA LEčENJE I REHABILITACIJU NIšKA BANJA , NIšrok: 06.05.2019

 Analiza vode za piće i otpadnih voda 
Nova VarošJP3.SEPTEMBARrok: 25.04.2019

 Nabavka postrojenja toplotnih pumpi voda-voda 
Novi BečejDOM ZA SMEšTAJ DUšEVNO OBOLELIH LICA SVETI VASILIJE OSTROšKI ČUDOTVORACrok: 24.04.2019

 Nabavka usluge uklanjanje leševa životinja 
Novi BečejOPšTINA NOVI BEčEJrok: 24.04.2019

 Vodovodni materijal 
Novi BečejJAVNO PREDUZEćE ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE KOMUNALAC NOVI BEčEJrok: 30.04.2019

 Gorivo 
Novi KneževacJKP 7. OKTOBARrok: 25.04.2019

 Automobilsko gorivo 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 30.04.2019

 Izrada kablovske kanalizacije u sklopu projekta dislokacije srednje naponskih dalekovoda 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 06.05.2019

 Nabavka električne energije za opštu potrošnju 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 28.04.2019

 Nabavka dobara, električne energije 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 28.04.2019

 Izvođenje radova na uređenju platoa između 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 06.05.2019

 Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda drugog reda 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 25.04.2019

 Javna nabavka dobra polovnog vozila (čistilica) 
Novi PazarJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKA čISTOćA NOVI PAZARrok: 25.04.2019

 Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe izrade projektno - tehničke dokumentacije 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 06.05.2019

 Nabavka potrošnog materijala i sitnog alata za održavanje zgrade, led svetiljki, amstrong plafona i drugog materijala 
Novi SadMEDICINSKI FAKULTETrok: 24.04.2019

 Usluga održavanja crpne stanice 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 24.04.2019

 Zamena cirkulacionog postrojenja na TO zapad 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 24.04.2019

 Javna nabavka električne energije 
Novi SadDOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU VETERNIKrok: 25.04.2019

 Pogonsko gorivo za motorna vozila 
Novi SadZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SADrok: 25.04.2019

 Održavanje sigurnosne armature za potrebe te-to sremska mitrovica 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 30.04.2019

 Izvršni mehanizmi za potrebe te-to 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 03.05.2019

 Ventilatori, kaloriferi i rezervni delovi za ventilatore, sušač vazduha 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 30.04.2019

 Usluge električnih ispitivanja elektroenergetske opreme 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 08.05.2019

 Održavanje urbanog mobilijara i drugih urbanih elemenata 
Novi SadGRAD NOVI SAD GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVErok: 30.04.2019

 Nabavka i ugradnja pneumatske opreme, alata i fitinga 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 03.05.2019

 Radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOšKI FAKULTET NOVI SADrok: 07.05.2019

 Rekonstrukcija gasne toplovodne kotlarnice 
Novi SadOŠVUK KARADžIćrok: 07.05.2019

 Izgradnja kanalizacije u Ibarskoj ulici 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJErok: 07.05.2019

 Ostale hemikalije za potrebe ogranka panonske te-to 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 06.05.2019

 Oprema za temperaturna merenja 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 06.05.2019

 Odvajači kondezata i prirubnice 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 07.05.2019

 Servisiranje, pregled i ispitivanje ex opreme 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGASrok: 06.05.2019

 Projektovanje i izvođenje besprekidnog napajanja sistema upravljanja na toplotnim izvorima 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 07.05.2019

 Tehničko održavanje poslovnog prostora - čišćenje kotla na biomasu 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 08.05.2019

 Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 07.05.2019

 Održavanje tartan staza i drugih veštačkih podloga 
Novi SadGRAD NOVI SAD GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVErok: 07.05.2019

 Uklanjanje žvakaćih guma i sličnih nečistoća sa trotoara 
Novi SadGRAD NOVI SAD GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVErok: 07.05.2019

 Delovi vazdušne instalacije (ventili vazdušne instalacije) 
Novi SadJAVNO GRADSKO SAOBRAćAJNO PREDUZEćE NOVI SAD, NOVI SADrok: 09.05.2019

 Usluga - servisiranja i održavanja klima uređaja 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 13.05.2019

 Sukcesivna isporuka sredstava za održavanje higijene 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, POLJOPRIVREDNI FAKULTETrok: 13.05.2019

 Izgradnja saobraćajnih površina sa kružnom raskrsnicom i pratećom infrastrukturom 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJErok: 16.05.2019

 Delovi za klimu i grejanje 
Novi SadJAVNO GRADSKO SAOBRAćAJNO PREDUZEćE NOVI SAD, NOVI SADrok: 24.04.2019

 Rezervni delovi za merila proizvođača itron 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 16.05.2019

 Servis deferizatora 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 24.04.2019

 Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije - rekonstrukcija vrelovoda 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 25.04.2019

 Servis i održavanje opreme za hemijsku pripremu vode 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 25.04.2019

 Nabavka usluga uklanjanja hemijskog, medicinskog i drugog opasnog otpada 
Novi SadMEDICINSKI FAKULTETrok: 25.04.2019

 Peletirani suvi led 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, POLJOPRIVREDNI FAKULTETrok: 07.05.2019

 Izrada projektno - tehničke i investicione dokumentacije – rekonstrukcija vrelovoda 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 25.04.2019

 Rezervni delovi za teretna vozila i gradjevinske masine 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT NOVI SADrok: 25.04.2019

 Nabavka električne energije 
Novi SadOŠVUK KARADžIćrok: 29.04.2019

 Revizija trafostanica na objektima jp Srbijagas 
Novi SadJP SRBIJAGAS NOVI SADrok: 20.05.2019

 Potrošni materijal i rezervni delovi za aparat Microwave digestiona jedinica Milestone 
Novi SadPRIRODNO-MATEMATIčKI FAKULTETrok: 03.05.2019

 Usluge održavanja jednosmernih razvoda i akumulatorskih baterija 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 20.05.2019

 Usluge održavanja pneumatskih uređaja i prateće opreme za potrebe te-to 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 20.05.2019

 Održavanje zagrejača vazduha 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 20.05.2019

 Usluga ugradnje energetskih prekidača na vrelovodnim pumpama 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 20.05.2019

 Usluge održavanja vn rasklopne i merne opreme (110 kV, 35 kV) 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 21.05.2019

 Održavanje i servisiranje vakum stanica, kiseonik i azotoksid stanica i stanica za komprimovani vazduh 
Novi SadINSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINErok: 30.04.2019

 Prethodno obaveštenje - prehrambeni proizvodi, sredstva i pribor za održavanje higijene, rezervni delovi, potrošni materijal, pribor i oprema 
Novi SadUSTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA STUDENTSKI CENTAR NOVI SADrok: 19.05.2019

 Rezervni delovi 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADSKO ZELENILOrok: 20.05.2019

 Oprema za merenje pritiska i diferencijalnog pritiska 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 23.05.2019

 Nabavka električne energije 
Novi SadJP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE, NOVI SADrok: 30.04.2019

 Usluga tekućeg održavanja objekata u nadležnosti uprave 
Novi SadREPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINAVLADA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVEPOKRAJINSKIH ORGANArok: 20.05.2019

 Usluga iznajmljivanja mobilnih toaleta i čišćenje istih 33 
Novi SadVP 2827 NOVI SADrok: 03.05.2019

 Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 06.05.2019

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 07.05.2019

 Rezervni delovi za teretna, putnička, dostavna vozila, radne mašine 
Novi SadJKP ČISTOćA NOVI SADrok: 14.05.2019

 Gorionik (polikabel) uređaja za sečenje metala plazmom sa uslugom servisa - zamene 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 23.05.2019

 Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora Cuproplex metodom na bloku A5 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 14.05.2019

 Remont turboagregata bloka a2 tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.04.2019

 Moduli, oprema i rezervni delovi za stabilnu instalaciju za dojavu požara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.04.2019

 Nabavka i zamena merenja u mazutnoj stanici tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.04.2019

 Nabavka delova i remont filtera na potisu rashladnih pumpi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.04.2019

 Delovi pumpi za hemikalije 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.04.2019

 Godišnje održavanje, ispitivanje, servis i kontrola uređaja, opreme i sistema 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.04.2019

 Prekidač vd4 6kv - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.04.2019

 Popravka bunarskih, veda i muljnih pumpi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.04.2019

 Popravka unutrašnjeg bloka u fabrici za napojne pumpe tent-A3-Aa6 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.05.2019

 Angažovanje specijaliste za nadzor nad montažno-demontažnim radovima 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.05.2019

 Rezervni delovi za pumpe slivnog kondenzata i rezervni delovi za pumpe rashladne vode, slivnog kondenzat 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 07.05.2019

 Izgradnja sekundarnih mreža i tp prema projektima tp Breska, tp bp13 i tp bp15 
ObrenovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLOVOD OBRENOVACrok: 07.05.2019

 Nabavka kućišta tnp 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.05.2019

 Nabavka sudova za smeće 
ObrenovacJKP OBRENOVACrok: 30.04.2019

 Premotavanje vn elektromotora tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.05.2019

 Premotavanje niskonaponskih elektromotora - tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.05.2019

 Pranje cevnog sistema kondenzatora i hladnjaka ulja za remont tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.05.2019

 Provera i revizija ovešenja i cevovoda u mašinskoj hali (blok A1-A6) tent -a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Delovi za merenje broja obrtaja na trakama, dodavačima, mlinovima 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.05.2019

 Oprema za EVP i KM 25kv, 50hz 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.05.2019

 Termoelementi i otporni termometri 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.05.2019

 Delovi za kondenz, napojne pumpe i buster pumpe sulzer - tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.05.2019

 Rezervni delovi za turboagregat 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.05.2019

 Instalacioni materijali elektro oprema NN i SN za ZP 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Reduktori i rezervni delovi za reduktore proizvođača 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Reatestacija probnih stolova za ispitivanje kočnih uređaja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.05.2019

 Servisiranje klima uređaja u split izvedbi u pogonu i uređaja klimatizacije 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Verifikacija ultrazvučnih merenja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 08.05.2019

 Periodični pregled sa servisiranjem i podešavanjem parametara na stanici butan gasa 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Sanacija dimnjaka 2 u te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Krila za rashladne kule turbine 3- te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.05.2019

 Rezervni delovi za 110,35,6 i 0,4kv postrojenja te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.05.2019

 Nabavka rezervnih delova i servis bajpas stanice te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Usluga održavanja pomoćnih postrojenja – TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.05.2019

 Izmena algoritma vođenja sistema zaptivanja R3V-a K6 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.05.2019

 Čišćenje cevovoda hidrosmeše bloka 161MW, DN400mm-500m te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.05.2019

 Remont cirkulacionih pumpi sistema grejanja - te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.05.2019

 Čišćenje komora crpne stanice 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.05.2019

 Tekuće održavanje opreme u pogonu hemijske pripreme vode 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Godišnje remontno održavanje potapajućih muljnih i fekalnih pumpi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Servis i reatestacija regulatora pritiska u laboratoriji akreditovane firme 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Servis kompresora- te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Cevovodi odvodnjavanja, sanacija, delimična zamena - te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Kontrolni pregled opreme u Ex izvedbi - te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 09.05.2019

 Rezervni delovi by-pass sistema vp i np - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 10.05.2019

 Nabavka osnovnog materijala i sirovina za postrojenja za preradu vode 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 13.05.2019

 Godišnji ugovor - reparacija creva buldozera 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 14.05.2019

 Usluge održavanja klima uređaja na upravljačkim ormarima 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 14.05.2019

 Godišnji ugovor održavanje buldozera Liebherr 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.05.2019

 Servis pobudnih transformatora 1ajt 2ajt (6,5mva) tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.05.2019

 Električna energija 
ObrenovacJKP OBRENOVACrok: 13.05.2019

 Godišnji ugovor održavanje buldozera Dressta 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 13.05.2019

 Kotlovske cevi - tem. 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 16.05.2019

 Usluga analiza vode 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 16.05.2019

 Kompenzatori za uljni sistem turboagregata tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Delovi za analitička merenja na vodi, pari dimnom gasu tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Rezervni delovi merno-regulacionih krugova upravljanja zp tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Ispitivanje visokonaponske elektroizolacione opreme za ogranak tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Verifikacija i etaloniranje merne opreme tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Etaloniranje, servis i popravka uređaja za termotehnička merenja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih kabina tokom remonta blokova tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Servisiranje i etaloniranje detektora vodonika na ležajevima generatora 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Nabavka krajnjih prekidača i mikroprekidača za ventile i klapne 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Remont kanala dimnih gasova, toplog vazduha i recirkulacije - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Servisiranje i održavanje analiazatora gasa h2 - TE Koubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Usluge održavanja odvajača metala na tračnim transporterima t3 i t4 u TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Tekuće održavanje opreme u pogonu hemijske pripreme vode-održavanje gumiranih cevovoda i rezervoara za hemikalije 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Održavanje uređaja energetske elektronike - tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 14.05.2019

 Komore pr6 (ulazno-izlazne) na bloku a3 tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.05.2019

 Mlinski delovi - habajući elementi tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Bubnjevi za transportere dopreme uglja 1 i 2 tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.05.2019

 Zagrejači regenerativnog sistema NP, cevni snop ZNP5-te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.05.2019

 Točkovi za kolica D2 tent a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.05.2019

 Nabavka kamiona smećara zapremine 22 m³ sa nadgradnjom za podizanje kanti 
ObrenovacJKP OBRENOVACrok: 20.05.2019

 Setovi liskunskih zaptivača za jednosegmentne i dvosegmentne pokazivače 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.05.2019

 Usluge etaloniranje merne opreme u te”Kolubara” 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Usluge održavanja E+H opreme na bloku 110mw u te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Usluga servisiranja opreme na sistemu hemijskih merenja voda-para-vazduh 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Remont i servisiranje elektropneumatskih upravljačkih uređaja ventila sigurnosti 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Popravka elektromotora VUES BRNO, tip PMH90-180D; 90/11.3kW; 3x400V 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Uklanjanje korozivnog sumpora iz trafo ulja transformatora - te Kolubara” 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 21.05.2019

 Čišćenje jama, kanala, rezervoara, bunkera hidrosmeše i drugih objekata 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 20.05.2019

 Zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.05.2019

 Rezervni delovi za remont elektrofiltera - TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.05.2019

 Nabavka mlinskih poluga - TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 22.05.2019

 Rezervni delovi za remont bager pumpi bloka 161mw TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.05.2019

 Nabavka rezervnih delova za pumpe i reduktore - TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.05.2019

 Nabavka mrežne opreme za industrijsku mrežu na tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.05.2019

 Rekonstrukcija vrećastih filtera na silosima pepela tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 23.05.2019

 Usluga održavanja higijene 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 03.05.2019

 Nabavka hemijskih sredstava za održavanje kvaliteta vode na bazenu 
OdžaciUSTANOVA ZA SPORT I FIZIčKU KULTURU SPORTSKO POSLOVNI CENTAR ODžACIrok: 30.04.2019

 Rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija narodne biblioteke 
Osečina OPšTINSKA UPRAVA OSEčINArok: 13.05.2019

 Servisiranje i popravka laboratorijske opreme i opreme za životnu sredinu 
PančevoZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANčEVOrok: 07.05.2019

 Dovođenje manipulativnog cevovoda između m i r zone skladišta ledinci u funkcionalno stanje 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 13.05.2019

 Električna energija 
PančevoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZELENILO PANčEVOrok: 06.05.2019

 Dostavljanje ponuda za pružanje usluga održavanja higijene 
PančevoJP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA PANčEVOrok: 13.05.2019

 Autopodizač 
PančevoJKP HIGIJENA PANčEVOrok: 16.05.2019

 Revizija trafostanica 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 08.05.2019

 Materijal za domaćinstvo 
PančevoZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANčEVOrok: 24.04.2019

 Materijali i usluge koji se odnose na neopasan i opasan otpad 
PančevoDOM ZDRAVLJA PANčEVOrok: 20.05.2019

 Izvođenje radova na izgradnji (opremanju) industrijske zone 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 03.05.2019

 Nabavka novog specijalnog vozila 
ParaćinJKP PARAĆINrok: 06.05.2019

 Radovi na javnim povsinama 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 06.05.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
ParaćinJP VODOVOD PARAćINrok: 20.05.2019

 Usluge zoohigijene 
PećinciJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SAVA SA P.O.PEćINCIrok: 24.04.2019

 Nabavka i montaža kotla sa pratećim instalacijama 
PećinciOSNOVNA šKOLA ,,SLOBODAN BAJIć PAJAPEćINCIrok: 03.05.2019

 Nabavka i prevoz evro dizela (en 590) 
PerlezOŠ ĐURA JAKšIć PERLEZrok: 24.05.2019

 Nabavka cevi 
PetrovacOPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC NA MLAVIrok: 24.04.2019

 Čelici, profili, pločevina i čelične cevi 2019. god. 
PetrovaradinJP VOJVODINAšUMErok: 07.05.2019

 Nabavka usluga tehničkog održavanja objekata 
PinosavaUSTANOVA STUDENTSKO ODMARALIšTE BEOGRADrok: 03.05.2019

 Deratizacija objekata 
PirotMUP REPUBLIKE SRBIJE - PU PIROTrok: 28.04.2019

 Čišćenje poslovnih prostorija Grada Pirota 
PirotGRAD PIROTrok: 25.04.2019

 Gorivo 
PirotGRAD PIROTrok: 25.04.2019

 Nabavka goriva 
PirotJAVNO PREDUZEćE ZA PLANIRANJE I UREđIVANJE GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA PIROTrok: 30.04.2019

 Nabavka armature-ručne zaporne, regulacione i sekcione 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 08.05.2019

 Nabavka mašinskih i građevinskih radova na zameni primarne mreže TS 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 09.05.2019

 Izgradnja sekundarnog sistema sakupljanja otpadnih voda-fekalne kanalizacije 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 07.05.2019

 Građevinski radovi na održavanju vkp primarnoj i sekundarnoj toplovodnoj mreži i tps 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 14.05.2019

 Rekonstrukcija fekalne crpne stanice 
PožarevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA POžAREVACrok: 07.05.2019

 Agregat 
PožarevacKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POžAREVAC-ZABELArok: 08.05.2019

 Nabavka građevinskog potrošnog materijala za potrebe redovnog održavanja objekata 
PožarevacVP 5302 POžAREVACrok: 25.04.2019

 Usluga popravke velikih bojlera 
PožarevacVP 5302 POžAREVACrok: 25.04.2019

 Izgradnja toplifikacione mreže na lokaciji itps pećke 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 17.05.2019

 Nabavka naftnih derivata za potrebe obuke učenika saobraćajne struke i obuke kandidata u auto školi 
PožarevacPOLITEHNIčKA šKOLA POžAREVACrok: 30.04.2019

 Radovi na vodovodnoj mreži oblikovana po partijama 
PožarevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA POžAREVACrok: 21.05.2019

 Nabavka električne energije 
PožarevacPREKRŠAJNI SUD POŽAREVACrok: 06.05.2019

 Nabavka goriva za vozila 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 06.05.2019

 Nabavka materijala za održavanje vodovoda i kanalizacije 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 09.05.2019

 Radovi na izgradnji sistema daljinskog nadzora i upravljanja na vodovodnoj mreži 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 10.05.2019

 Veterinarske usluge na prihvatilištu za pse lutalice 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 30.04.2019

 Nabavka ogrevnog drveta 
PrahovoOSNOVNA ŠKOLA PAVLE ILIĆ-VELJKOrok: 25.04.2019

 Analize uzoraka pijaćih voda 
PrijepoljeJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE LIMrok: 24.04.2019

 Liveni poklopci za sanaciju vodovoda u putu seljašnica 
PrijepoljeJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE LIMrok: 30.04.2019

 Nabavka dobara – motornog benzina i dizel goriva 
ProkupljeOPšTA BOLNICA ''DR ALEKSA SAVIć''rok: 25.04.2019

 Nabavka goriva 
ProkupljeJAVNO PREDUZEćE ZA URBANIZAM I UREđENJE OPšTINE PROKUPLJErok: 30.04.2019

 Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala za investiciono održavanje 
ProkupljeJKP HAMMEUM PROKUPLJErok: 08.05.2019

 Nabavka goriva 
RačaJKP RAČArok: 25.04.2019

 Nabavka goriva 
RekovacPOLJOPRIVREDNO-VETERINARSKA šKOLArok: 25.04.2019

 Rudarski radovi u rmu rembas – izrada investicionih rudarskih prostorija 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 06.05.2019

 Evro dizel 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 09.05.2019

 Nabavka uglja za grejanje 
RibarićeOSNOVNA šKOLA MEšA SELIMOVIć RIBARIćErok: 24.04.2019

 Zamena rezervoara vode za diktir sistem u kotlarnici solidarnost 
RumaJAVNO PREDUZEĆE STAMBENO RUMArok: 25.04.2019

 Kutije za kmrs i ms 
RumaJAVNO PREDUZEćE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GAS-RUMArok: 03.05.2019

 Gorivo 
RumaJP KOMUNALAC U RUMIrok: 20.05.2019

 Održavanje hlorogena 
Ruski KrsturJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RUSKOM RUSKI KRSTURrok: 25.04.2019

 Usluge čišćenja stambenih zgrada 
ŠabacJAVNO PREDUZEćE INFRASTRUKTURA ŠABACrok: 07.05.2019

 Lož ulje ekstra lako el 
ŠabacSREDNJA POLJOPRIVREDNA šKOLA SA DOMOM UčENIKA - ŠABACrok: 09.05.2019

 Ventili za vrelovod 
ŠabacJKP TOPLANA-ŠABAC ŠABACrok: 09.05.2019

 Održavanje opreme u kotlarnici 
ŠabacOPŠTA BOLNICA ŠABAC DR LAZAK.LAZAREVIćrok: 30.04.2019

 Gorivo za vozila i radne mašine 
ŠabacJKP VODOVOD ŠABAC ŠABACrok: 22.05.2019

 Nabavka hlora i hemikalija za neutralizaciju hlora za sva tri izvorišta 
ŠabacJKP VODOVOD ŠABAC ŠABACrok: 22.05.2019

 Ogrev za potrebe škole 
SirogojnoOŠ SAVO JOVANOVIć SIROGOJNOrok: 25.04.2019

 Nabavka uglja 
SjenicaOSNOVNA šKOLARIFAT BURDžOVIć TRšOrok: 25.04.2019

 Specijalno vozilo - smećar sa hidrauličnom dizalicom v2019-3 
SmederevoJKP ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVOrok: 13.05.2019

 Baždarenje i servisiranje merila toplotne energije - kalorimetara 
SmederevoJP GREJANJE SMEDEREVOrok: 24.04.2019

 Materjal za saobraćaj, gorivo,benzin,dizel,ulja i maziva 
Smederevska PalankaPREDŠKOLSKA USTANOVA ČIKA JOVA ZMAJrok: 24.04.2019

 Kućni vodomeri 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 30.04.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka goriva 
SomborJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ČISTOćA SOMBORrok: 04.05.2019

 Održavanje, popravka i revizija trafostanica 
SomborVP 1423 SOMBORrok: 10.05.2019

 Materijal za kućne priključke 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 21.05.2019

 Polovna radna mašina za čišćenje puteva 
SomborJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ČISTOćA SOMBORrok: 24.04.2019

 Održavanje mašinskih instalacija - zamena neispravnih cevnih registara 
SomborVP 1423 SOMBORrok: 20.05.2019

 Održavanje mašinskih instalacija - mehaničko čišćenje parnih kotlova u tep-u 
SomborVP 1423 SOMBORrok: 20.05.2019

 Gorivo 
SomborDOM ZDRAVLJA DR ĐORđE LAZIćrok: 28.05.2019

 Medicinski gasovi 
SomborOPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆrok: 06.05.2019

 Materijala za redovno održavanje nepokretnosti sopstvenim kapacitetima za potrebe VP 1423 Sombor 
SomborVP 1423 SOMBORrok: 23.05.2019

 Ispitivanje ispravnosti instalacija i emisije štetnih gasova 
SomborVP 1423 SOMBORrok: 20.05.2019

 Održavanje mašinskih instalacija - popravke i održavanje ventila 
SomborVP 1423 SOMBORrok: 20.05.2019

 Usluga zamene vodomera 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 14.05.2019

 Nabavka mini bagera 
SopotJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE SOPOTrok: 06.05.2019

 Električna energija 
SremčicaUSTANOVA ZA DECU I MLADE SREMčICArok: 09.05.2019

 Adaptacija i sanacija trećeg sprata klinike za kardiologiju 
Sremska KamenicaINSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE SREMSKA KAMENICArok: 06.05.2019

 Kriogene supstance 
Sremska KamenicaINSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINErok: 25.04.2019

 Nabavka goriva 
Sremska KamenicaJP NACIONALNI PARK FRUšKA GORArok: 13.05.2019

 Servisiranje elektromotora i pumpi 
Sremska KamenicaUSTANOVA ZAJEDNIčKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICIrok: 25.04.2019

 Nabavka predizolovanih cevi i predizolovanih elemenata za popunu magacina 
Sremska MitrovicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJArok: 09.05.2019

 Radovi na tekućem održavanju toaleta 
Sremska MitrovicaGRAD SREMSKA MITROVICArok: 17.05.2019

 Materijal za vodovod i grejanje 
Sremska MitrovicaKAZNENO POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICIrok: 20.05.2019

 Usluga održavanja objekata 
Sremska MitrovicaVOJNA POšTA 1415 SREMSKA MITROVICArok: 20.05.2019

 Izvođenje radova na izgradnji bunara u naselju 
Stara PazovaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.rok: 03.05.2019

 Javna nabavka dobra-naftnih derivata 
Stara PazovaOPŠTINA STARA PAZOVArok: 10.05.2019

 Nabavka naftnih derivata 
Stara PazovaJAVNO PREDUZEćE OPšTINSKA STAMBENA AGENCIJA STARA PAZOVArok: 25.04.2019

 Ogrevno drvo 
ŠtrpceDOM ZDRAVLJA ŠTRPCErok: 25.04.2019

 Ogrevno drvo 
ŠtrpceDOM ZDRAVLJA ŠTRPCErok: 24.04.2019

 Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta 
SuboticaGERONTOLOšKI CENTAR SUBOTICArok: 25.04.2019

 Usluga – održavanje stočnih groblja 
SuboticaSKUPŠTINA GRADA SUBOTICErok: 30.04.2019

 Održavanje higijene 
SuboticaGRAD SUBOTICArok: 03.05.2019

 Javna nabavka električne energije 
SuboticaGRADSKI MUZEJ SUBOTICA/ SZABADKAI VáROSI MúZEUM/ GRADSKI MUZEJ SUBOTICArok: 05.05.2019

 Adaptacija objekta za realizaciju praktične nastave 
SuboticaPOLITEHNIčKA šKOLA SUBOTICArok: 03.05.2019

 Uređaji za određivanje gvožđa na filterima 
SuboticaJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 06.05.2019

 Električna energija 
SuboticaSTUDENTSKI CENTARSUBOTICArok: 15.05.2019

 Nabavka naftnih derivata 
SuboticaDOM ZA DECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKArok: 25.04.2019

 Hidromotori 
SuboticaJAVNO PREDUZEćE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAćAJU SUBOTICA-TRANSrok: 21.05.2019

 Kočna pneumatika i tehnika, ventili i setovi 
SuboticaJAVNO PREDUZEćE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAćAJU SUBOTICA-TRANSrok: 20.05.2019

 Nabavka goriva za vozila, agregate i transportne uređaje 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ˝SUBOTIČKA TOPLANA˝rok: 06.05.2019

 Zaštita od požara 
SuboticaDOM ZDRAVLJA SUBOTICArok: 08.05.2019

 Veterinarske usluge 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA IZELENILOrok: 20.05.2019

 Redovno održavanje građevinskih objekata 
SuboticaJAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 22.05.2019

 Javna nabavka dobara električne energije 
SurdulicaOSNOVNI SUD SURDULICArok: 14.05.2019

 Električna energija 
SvrljigJAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE SVRLJIGrok: 30.04.2019

 Pripremni radovi na lokaciji prečistača otpadnih voda 
TemerinOPšTINA TEMERIN - OPšTINSKA UPRAVArok: 06.05.2019

 Rekonstrukcija gasne kotlarnice u objektu 
TemerinPU VELJKO VLAHOVIćrok: 25.04.2019

 Uklanjanje, transport i uništavanje leševa i otpada životinjskog porekla 
TitelOPšTINA TITELrok: 17.05.2019

 Nabavka goriva 
TrgovišteJAVNO PREDUZEĆE TRGOVIŠTE IN TRGOVIŠTErok: 25.04.2019

 Električna energija 
TrstenikJKSP KOMSTANrok: 06.05.2019

 Gorivo za motorna vozila 
TutinDOM ZA LICA MENTALNO OMETENA U RAZVOJUrok: 24.04.2019

 Nabavka ogreva-pelet 
TutinGIMNAZIJA TUTINrok: 25.04.2019

 Izgradnja parkova u ubu 
UbOPšTINSKA UPRAVA UBrok: 06.05.2019

 Ulice u Murgašu - Novo naselje 
UbOPšTINSKA UPRAVA UBrok: 09.05.2019

 Gorivo za sanitetska vozila 
UbDOM ZDRAVLJA UBrok: 25.04.2019

 Javna nabavka male vrednosti nabavka dobara – električna energija 
UzdinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BANAT UZDINrok: 24.04.2019

 Materijal i delovi za održavanje stambenih zgrada 
UžiceJAVNO PREDUZEćE STANrok: 25.04.2019

 Vodosistem zmajevac - gravitacioni cevovod ravni 
UžiceGRAD UŽICErok: 25.04.2019

 Hemikalije za proizvodnju vode - tečni hlor i natrijum hipohlorit 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 30.04.2019

 Usluge čišćenja prostorija u zdavstvenom centru 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 30.04.2019

 Elektro materijal 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 30.04.2019

 Šinski manometri za oksigenoterapiju 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 10.05.2019

 Remont izmenjivača toplote 
UžiceJKP GRADSKA TOPLANA UžICErok: 25.04.2019

 Servisiranje klima i rashladnih uređaja 
UžiceZDRAVSTVENI CENTAR UžICErok: 30.04.2019

 Metalni kontejneri 7m3 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BIOKTOšrok: 03.05.2019

 Elektro materijal 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 30.04.2019

 Usluge održavanja higijene u službenim prostorijama 
UžiceZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUGrok: 08.05.2019

 Rezervni delovi 
ValjevoJKP VIDRAK VALJEVOrok: 06.05.2019

 Nabavka ogreva - uglja i ogrevnog drveta 
Veliki KupciOŠ KNEZ LAZARrok: 24.04.2019

 Nabavka ogrevnog drveta za grejnu sezonu 2019/2020. 
Veliko GradišteOSNOVNA šKOLA IVO LOLA RIBARrok: 30.04.2019

 Gorivo : bezolovni benzin i dizel gorivo 
Vladičin HanDOM ZDRAVLJA VLADIčIN HANrok: 30.04.2019

 Nabavka goriva 
VranjeJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĐE KOMRAD VRANJErok: 03.05.2019

 Usluge popravke pumpi 
VranjeVOJNA POŠTA 5007 VRANJErok: 24.04.2019

 Ogrevno drvo 
VranjeZDRAVSTVENI CENTAR VRANJErok: 24.04.2019

 Radovi 2. faza projekta rekonstrukcije grejanja i priključenja na gasnu mrežu 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 30.04.2019

 Električna energija sa potpunim snabdevanjem 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 15.05.2019

 Motorni sistem za ortopediju 
VrbasOPŠTA BOLNICA VRBASrok: 03.05.2019

 Električna energija 
VrdnikSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU TERMAL VRDNIKrok: 18.05.2019

 Ustupanje ljudskih resursa - radovi na deponiji 
ŽabaljJKP ČISTOćArok: 13.05.2019

 Kante i kontejneri za smeće 
ŽabaljJKP ČISTOćArok: 03.05.2019

 Nabavka ogrevnog uglja 
ŽagubicaOPšTINA ŽAGUBICArok: 14.05.2019

 Servis, kontrola i overavanje vodomera 
ZaječarJKP VODOVOD ZAJEčARrok: 25.04.2019

 Nabavka građevinskog materijala 
ZaječarVOJNA POŠTA 6002 ZAJEČARrok: 16.05.2019

 Usluga održavanja i popravka instalacija 
ZaječarVOJNA POŠTA 6002 ZAJEČARrok: 17.05.2019

 Tehničko ispitivanje instalacija 
ZaječarVOJNA POŠTA 6002 ZAJEČARrok: 17.05.2019

 Oodnošenje animalnog otpada; usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka 
ŽitišteOPŠTINSKA UPRAVA ŽITIŠTErok: 25.04.2019

 Električna energija (2019) 
ŽitišteJAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE EKOS ŽITIšTErok: 20.05.2019

 Nabavka dizel goriva i benzina 
ŽitorađaJP ZA IZGRADNJU ŽITORAđArok: 03.05.2019

 Drvo za ogrev 
ŽitorađaOSNOVNA šKOLA TOPLIčKI HEROJI ŽITORAđArok: 25.04.2019

 Medicinski gasovi 
ZrenjaninOPŠTA BOLNICAĐORđE JOANOVIć ZRENJANINrok: 25.04.2019

 Nabavka električne energije za javnu rasvetu 
ZrenjaninGRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINArok: 20.05.2019

 Program podrške razvoju infrastrukture 
ZvečanOPŠTINA ZVEČANrok: 07.05.2019

 Nabavka usluga program podrške razvoju infrastrukture srpskog i nealbanskog stanovništa na teritoriji AP Kosovo i Metohija 
ZvečanOPŠTINA ZVEČANrok: 24.04.2019