RUDARSTVO. ENERGETIKA. KOMUNALNA DELATNOST. 
Tender monitor - umesto Vas pratimo državni Portal javnih nabavki
 Javna nabavka male vrednosti usluga - tehničkog projektovanja 
AdaOPšTINA ADArok: 19.07.2019

 Ekočesma - nanofiltracioni uređaj 
AdaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STANDARD ADA - STANDARD KÖZMÜVESITÉSI KÖZVÁLLALAT ADArok: 22.07.2019

 Snabdevanje električnom energijom 
AdaševciOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIć ADAšEVCIrok: 25.07.2019

 Nabavka električne energije 
AleksandrovacJKSP ALEKSANDROVACrok: 08.08.2019

 Osnovne hemikalije za preradu vode, hlor sa uslugama baždarenja 
AleksinacJKPVODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINACrok: 05.08.2019

 Vodomeri 
AleksinacJKPVODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINACrok: 09.08.2019

 Vodovodni materijal 
AleksinacJKPVODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINACrok: 12.08.2019

 Goriva za motorna vozila za potrebe centra za socijalni rad opštine Aleksinac 
AleksinacCENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPšTINE ALEKSINACrok: 18.07.2019

 Rezervni delovi za potrebe voznog parka 
AleksinacJKPVODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINACrok: 22.07.2019

 Sanacija i adaptacija ambulante u Žitkovcu 
AleksinacDOM ZDRAVLJA ALEKSINACrok: 22.07.2019

 Javna nabavka goriva za sanitetska vozila 
AlibunarDOM ZDRAVLJA ALIBUNARrok: 12.08.2019

 Rekonstrukcija mineralnih ispuna filtera na lokalitetu postrojenja za preradu vode 
ApatinOPšTINSKA UPRAVA APATINrok: 22.07.2019

 Nabavka električne energije 
AranđelovacSRC ŠUMADIJArok: 22.07.2019

 Isporuka električne energije za javnu rasvetu 
AriljeOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE ARILJErok: 25.07.2019

 Završetak rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju 
BačOPŠTINA BAČrok: 31.07.2019

 Nabavka radova – izgradnja sportske hale 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 17.07.2019

 Nabavka radova-grejanje-mašinski deo vrtića u silbašu sa video nadzorom-3. deo. 
Bačka PalankaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKA PALANKArok: 29.07.2019

 Nabavka evro premium 
Bačka TopolaDOM ZDRAVLJA HADžI DR.JANOšrok: 01.08.2019

 Nabavka gasa prirodnog 
Bačka TopolaVOJNA POšTA 1419 BAčKA TOPOLArok: 08.08.2019

 Električna energija za javnu rasvetu 
Bački PetrovacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BAčKI PETROVACrok: 25.07.2019

 Nabavka i ugradnja uređaja za kontinualno merenje uvlaženosti i analizu rastvorenih gasova u ulju blok transformatora agregata h2 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 19.07.2019

 Usluge održavanja i čišćenja u objektu za smeštaj zaposlenih 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 22.07.2019

 Servis dizel agregata 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 22.07.2019

 Nabavka građevinskih mernih alata i mernih uređaja za merenje površinskih i podzemnih voda 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 05.08.2019

 Čišćenje, degazacija i baždarenje 2 rezervoara od 10 tona za evro dizel i bezolovni 
Bajina BaštaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK DRINSKO - LIMSKE HE BAJINA BAšTArok: 23.07.2019

 Radovi na rekonstrukciji wellness bazena 
Banja KoviljačaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJAKOVILJAČArok: 30.07.2019

 Električna energija 
BanoštorUSTANOVA CENTAR ZA PRIVREDNO TEHNOLOšKI RAZVOJ VOJVODINErok: 25.07.2019

 Nabavka dobara gorivo evro dizel i evro premium bmb 95 
BarajevoJKP ,,10.OKTOBAR,,rok: 12.08.2019

 Nabavka radova na opremanju bušotine bčht 3/09 
BečejOPšTINSKA UPRAVA BEčEJrok: 26.07.2019

 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju 
BečejJP VODOKANALrok: 19.07.2019

 Nabavka goriva za vozila 
BečejJP TOPLANA BEčEJrok: 23.07.2019

 Električna energija za potpuno snabdevanje javne rasvete 
Bela CrkvaOPšTINA BELA CRKVArok: 02.08.2019

 Materijal za saobraćaj - gorivo 
Bela CrkvaSPECIJALNA BOLNICA ZA PLUćNE BOLESTIDR.BUDISLAV BABIćrok: 22.07.2019

 Radovi na unapređenju energetske efikasnosti u zgradi opštinske uprave 
Bela PalankaOPšTINSKA UPRAVA BELA PALANKArok: 08.08.2019

 Nabavka peleta za grejanje 
Bela PalankaPREDŠKOLSKA USTANOVA DRAGICA LALOVIĆrok: 19.07.2019

 Agregat 
Beograd JAVNO PREDUZEćE EMISIONA TEHNIKA I VEZErok: 18.07.2019

 Pogonsko gorivo – evro dizel za potrebe vojnograđevinske ustanove beograd 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAđEVINSKA USTANOVA BEOGRADrok: 22.07.2019

 Ispitivanje instalacija hidrantske mreže 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 31.07.2019

 Servisiranje centralnih postrojenja za klimatizaciju 
Beograd VOJNOTEHNIČKI INSTITUTrok: 22.08.2019

 Instrumenti za merenje - uređaj za termičku analizu-simultana termogravimetrijska i diferencijalna skenirajuća kalorimetrijska analiza 
Beograd INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAžIVANJArok: 18.07.2019

 Nabavka i ugradnja elektro opreme i automatike 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO ODBRANE - VOJNOGRAđEVINSKA USTANOVA BEOGRADrok: 23.07.2019

 Nabavka autogasa (tng) 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 18.07.2019

 Izrada i zamena cevnog snopa izmenjivača toplote voda 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 18.07.2019

 Usluge čišćenja i održavanja higijene 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 18.07.2019

 Rezervni delovi za automatiku 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 19.07.2019

 Servis i održavanje gasnih kondenzacionih kotlova 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 24.07.2019

 Zamena prekidača 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 19.07.2019

 Nabavka em merača protoka 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 22.07.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 22.07.2019

 Uređaj za detektovanje podzemnih instalacija 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 22.07.2019

 Električna energija 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTArok: 22.07.2019

 Alat i potrošni materijal za rasadničku proizvodnju 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 22.07.2019

 Nabavke dobara – auto gas (TNG) za šg kragujevac kragujevac za 2019. god. 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 22.07.2019

 Rekonstrukcija sistema za ventilaciju rp 6kV V 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 22.07.2019

 Ispitivanje elektroizolacionog (trafo) ulja 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 22.07.2019

 Nabavka referentne gasne smeše 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 24.07.2019

 Nabavka limenih bačvi 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 24.07.2019

 Izvođenje radova na klimatizaciji relejne prostorije 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 25.07.2019

 Izgradnja transportnog sistema za prenos toplotne energije 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 30.07.2019

 Šumarske usluge u zašićenim prirodnim dobrima za 2019.godinu 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 26.07.2019

 Nabavka pufera za kamion man 33400 6*4bb, hidrauličnog čekića za bager guseničar 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 29.07.2019

 Nabavka radova na reprocentru – adaptacija i opremanje starog objekta 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 26.07.2019

 Antikorozivna zaštita 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE SKIJALIŠTA SRBIJErok: 17.07.2019

 Održavanje opreme za energetsku efikasnost u 18-12 
Beograd PREDŠKOLSKA USTANOVA 11.APRILrok: 29.07.2019

 Rekonstrukcija objekta i sanacija dvorišta osnovne škole duško radović 
Beograd GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRADrok: 29.07.2019

 Građevinsko zanatski radovi- tekuće održavanje 
Beograd INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU MAJKE I DETETA SRBIJE DR VUKAN ČUPIćrok: 29.07.2019

 Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu proizvođača gas teh 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 29.07.2019

 Izvođenje radova na zameni mazutnih pumpi to medaković 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 29.07.2019

 Servisiranje sistema za klimatizaciju 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 31.07.2019

 Nadogradnja SCADA sistema za autonomni rad TO Zemun 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 31.07.2019

 Rekonstrukcija podstanice za termokomandu i elektrokomandu u novoj pumparnici 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 31.07.2019

 Generalni remont mehanizama sita i grabulja za mehaničku pripremu vode 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 31.07.2019

 Razdvajanje i izmeštanje kablovskih trasa profibus mreže sa zamenom 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 31.07.2019

 Revitalizacija merenja protoka pritiska i temperature u TO 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 01.08.2019

 Zamena ohladnog snopa (zadnje ekranske komore) 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 01.08.2019

 Nabavka tečnog naftnog gasa 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 02.08.2019

 Čišćenje separatora tehnoloških voda sa odvozom i zbrinjavanjem mulja i taloga 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 05.08.2019

 Izvođenje radova na zameni kolektora pare niskog pritiska 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 05.08.2019

 Usluge monitoringa 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 05.08.2019

 Baždarenje rezervoara 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 05.08.2019

 Održavanje dozir pumpi 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 05.08.2019

 Servisiranje agregata 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 09.08.2019

 Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 08.08.2019

 Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 08.08.2019

 Agregat benzinski 
Beograd JP SRBIJAGASrok: 08.08.2019

 Rekonstrukcija postojećih hvatača nečistoća na magistralama 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 07.08.2019

 Monitoring životne sredine 
Beograd JAVNO PREDUZEĆE SKIJALIŠTA SRBIJErok: 22.07.2019

 Javna nabavka dobara – pogonsko gorivo za službene automobile 
Beograd MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAšTITE žIVOTNE SREDINE - UPRAVA ZA VETERINUrok: 09.08.2019

 Urbanistički projekat, IDR sa geotehničkim elaboratom, građevinski i elektrodeo 
Beograd JVP SRBIJAVODErok: 25.07.2019

 Nabavka peleta 
Beograd JAVNO PREDUZEćE ZA GAZDOVANJE šUMAMA SRBIJAšUMErok: 22.07.2019

 Usluge čišćenja kancelarije u nišu 
Beograd ZAVOD ZA ZAšTITU PRIRODE SRBIJErok: 23.07.2019

 Nabavka ventila (nepovratnih, balansnih, regulacionih i ventila sigurnosti), partija 4 – regulacioni ventili za paru i vodu 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 14.08.2019

 Servisiranje frekventnih regulatora 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 14.08.2019

 Održavanje i popravka čilera u op. salama, MR, sterilnom bloku 
Beograd INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAšTITU MAJKE I DETETA SRBIJE DR VUKAN ČUPIćrok: 14.08.2019

 Kupovina benzina i dizel goriva 
Beograd DOM ZDRAVLJA NOVI BEOGRADrok: 23.07.2019

 Građevinski i mašinski radovi na održavanju toplovoda 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 09.08.2019

 Izrada ozida kotlova toplotnih izvora jkp beogradske elektrane 
Beograd JKP BEOGRADSKE ELEKTRANErok: 15.08.2019

 Kupovina parapetnih konvektora sa ugradnjom i pratećim radovima, na poslovnoj zgradi palata beograd 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA, GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 24.07.2019

 Zamena horizontalne spratne instalacije za hlađenje/grejanje na objektu palata beograd 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA, GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 25.07.2019

 Isporuka električne energije 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 22.07.2019

 Usluga revizije i redovnog servisa transformatora i trafostanica 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 18.07.2019

 Usluga redovnog održavanja ostale opreme 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 18.07.2019

 Hitne intervencije i redovno investicono održavanje manjeg obima na podstanicama, toplovodnoj mreži i potrošačima 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA, GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 29.07.2019

 Isporuka i montaža solarnih kolektora za zagrevanje sanitarne potrošne vode 
Beograd GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADArok: 02.08.2019

 Uređaj za topljenje snega 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 05.08.2019

 Investicioni radovi na objektima preduzeća - zamena vodovodne cevi 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 29.07.2019

 Usluga čišćenja radnog prostora preduzeća 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZA JAVNE GARAžE I PARKIRALIšTA PARKING SERVISrok: 07.08.2019

 Zamena i ugradnja uređaja i postrojenja na objektima preduzeća 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 07.08.2019

 Usluga redovnog održavanja objekata 
Beograd JAVNO PREDUZEćE POšTA SRBIJErok: 08.08.2019

 Usluge popravki i servisiranja nadgradnji, pumpi, instalacije fekalnih i cisterni za pranje - resor 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 17.07.2019

 Ispitivanje i revizija, ransformatorskih stanica 10/0,4kv u objektima 
Beograd CENTRALNA LOGISTIčKA BAZArok: 12.08.2019

 Rezervni delovi za građevinske mašine caterpillar 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 19.07.2019

 Vozila i oprema za održavanje čistoće na javnim površinama 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 05.08.2019

 Radovi na sanaciji mokrih čvorova u zgradi 
Beograd UNIVERZITET U BEOGRADU -PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTETrok: 19.07.2019

 Radovi na izgradnji privremenog parkirališta 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZA JAVNE GARAžE I PARKIRALIšTA PARKING SERVISrok: 12.08.2019

 Vozila i oprema za održavanje čistoće na javnim površinama 
Beograd JKP GRADSKA čISTOćArok: 07.08.2019

 Zamena mobilijara za igru u vrtićima 
Beograd GRADSKA OPŠTINA PALILULArok: 12.08.2019

 Tekuće održavanje vrtića na teritoriji gradske opštine palilula 
Beograd GRADSKA OPŠTINA PALILULArok: 12.08.2019

 Tekuće održavanje osnovnih škola na teritoriji gradske opštine palilula 
Beograd GRADSKA OPŠTINA PALILULArok: 12.08.2019

 Usluga održavanja higijene za potrebe KBC-a 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR DR DRAGIšA MIšOVIć - DEDINJErok: 22.07.2019

 Izvođenje radova na delu objekta 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 17.07.2019

 Javna nabavka broj 38/2019 -železnički pragovi 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 18.07.2019

 Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova 
Beograd JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU D.O.O. BEOGRADrok: 29.07.2019

 Oprema za uv reaktor 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 01.08.2019

 Usluga održavanja i čišćenja kanalizacione mreže i separatora masti 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 17.07.2019

 Usluga održavanja i čišćenja kanalizacione mreže i separatora masti 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 17.07.2019

 Gorivo (benzin i dizel) 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJErok: 24.07.2019

 Nabavka novih automata, sondi i opremanje pumpnih stanica 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 25.07.2019

 Usluga remonta podbijačkih agregata 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 18.07.2019

 Fazonski komadi za spoljne vodovodne instalacije 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANLIZACIJArok: 19.07.2019

 Nabavka delova elektro vuče (za glavni prekidač, sanke, izolatori, svi radni i mirni kontakti, releji) 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 19.07.2019

 Medicinski i tehnički gasovi 
Beograd UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO MOrok: 22.07.2019

 Usluga modernizacije podpodnih strugova za obradu točkova 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 22.07.2019

 Merni pretvarači 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 19.07.2019

 Usluge: intervencije i servis pumpi za grejanje i klimatizaciju 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 19.07.2019

 Usluga eko sanacije i integracije postojećeg sistema 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 19.07.2019

 Usluge održavanja higijene 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 17.07.2019

 Energenti - gorivo za vozila 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 22.07.2019

 Usluga remonta vučnih motora svih serija vučnih vozila 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 22.07.2019

 Rezervni delovi i pumpe za gasno grejanje 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 22.07.2019

 Održavanje server sale 
Beograd USTANOVA STUDENTSKI CENTAR BEOGRADrok: 22.07.2019

 Održavanje termotehničkih sistema i instalacija od strane ovlašćenih servisera 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 24.07.2019

 Elektrocrpni agregati i elektromašinska oprema za javne gradske fontane 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 24.07.2019

 Zamena stolarije, sanacija toaleta i prateći građ. rad. u obj. kn-3 i 26 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE VOJNA POŠTA 2289 BEOGRADrok: 26.07.2019

 Drenažne potapajuće pumpe 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 25.07.2019

 Usluga održavanja i servisiranja demineralizatora vode sa rezervnim delovima 
Beograd INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJErok: 26.07.2019

 Usluga opravke delova, sklopova i agregata za DMV 711 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 29.07.2019

 Nabavka rezervnih delova za DMV serije 711 po partijama 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 29.07.2019

 Kočni umetci za sve serije lokomotiva i teretnih kola 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 29.07.2019

 Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 29.07.2019

 Popravka invertorskog postrojenja sa zamenom aku baterija u objektu vma 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANE VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 29.07.2019

 Elastomeri za odbojne i vučne uređaje 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 29.07.2019

 Baterijske lampe, dastlifteri i foto-aparati 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 31.07.2019

 Nabavka i montaža kontejnerskih objekata 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 29.07.2019

 Nabavka usluga sprovođenja nacionalnog programa četvrtog zajedničkog istraživanja reke Dunav 
Beograd MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, šUMARSTVA I VODOPRIVREDErok: 31.07.2019

 Nabavka elektromotora za crpne stanice, sukcesivno 6 meseci 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 31.07.2019

 Zasuni, sukcesivno 12 meseci 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 31.07.2019

 Čelične cevi i čelični lukovi 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 31.07.2019

 Rotaciona sita CS vodozahvat, sukcesivno 7 meseci 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 01.08.2019

 Održavanje higijene u objektima MUP 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 17.07.2019

 Projektovanje mašinskih (termotehničkih) instalacija 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 06.08.2019

 Servis aparata za podbušenje 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 02.08.2019

 Transport višesistemskih lokomotiva 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGOrok: 09.08.2019

 Usluga održavanja higijene 
Beograd REPUBLIčKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJErok: 19.07.2019

 Usluga izvršenja kontrolnih pregleda ranga p3, p6 i p12 i vanplanskih opravki 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 05.08.2019

 Nabavka baterija za dizel agregate i TMD 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 23.07.2019

 Nabavka amortizera za vozna sredstva 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 30.07.2019

 Pocinkovani fiting i cevi, sukcesivno 12 meseci 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 07.08.2019

 Nabavka čilera 
Beograd UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE REPUBLIčKIH ORGANArok: 17.07.2019

 Uređaj za hemijsku pripremu vode 
Beograd INSTITUT ZA NEONATOLOGIJUrok: 22.07.2019

 Zamena cevovoda za grejanje visokog dela objekta VMA 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 09.08.2019

 Ispitivanje/etaloniranje elektroizolacione zaštitne opreme 
Beograd REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJArok: 18.07.2019

 Gorivo 
Beograd INSTITUT ZA NEONATOLOGIJUrok: 12.08.2019

 Uključno-isključne tačke za putne prelaze 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 16.08.2019

 Rezervno napajanje za SS uređaje 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 14.08.2019

 Nabavka novih vodomera dn50, dn80 i dn100 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 09.08.2019

 Preuzimanje i zbrinjavanje hemijskog otpada 
Beograd INSTITUT ZA NEONATOLOGIJUrok: 22.07.2019

 Medicinski gasovi 
Beograd KLINIčKO BOLNIčKI CENTAR DR DRAGIšA MIšOVIć - DEDINJErok: 29.07.2019

 Javna nabavka dobara, benzin 
Beograd AGENCIJA ZA RESTITUCIJUrok: 22.07.2019

 Merni instrumenti, alati i oprema za merne instrumente 
Beograd INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEA.D.rok: 22.07.2019

 Filteri za klimatizaciju i ventilaciju 
Beograd KLINIčKI CENTAR SRBIJErok: 12.08.2019

 Prethodno obaveštenje - nabavka gasnog ulja ekstra lako Evro El 
Beograd MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVArok: 12.08.2019

 Nabavka rezervnih delova i sklopova zatvarača za fi pp banovo brdo 
Beograd JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 23.07.2019

 Servisiranje i remont kompresora za punjenje boca izolacionih aparata komprimovanim vazduhom 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 26.07.2019

 Usluga remonta agregata i sklopova elektro vuče za EMV serije 412/416 
Beograd AKCIONARSKO DRUšTVO ZA žELEZNIčKI PREVOZ PUTNIKA SRBIJA VOZ BEOGRAD - SAVSKI VENACrok: 14.08.2019

 Unapređenje uslova za razvoj turističke ponude grada kroz rekonstrukciju i adaptaciju 
Beograd MINISTARSTVO PRIVREDErok: 15.08.2019

 Vijačni kompresor 
Beograd MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVArok: 29.07.2019

 Revitalizacija RHE Bajina Bašta 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 22.07.2019

 Alat, merni uređaji i oprema za pogon 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 18.07.2019

 Nabavka i ugradnja opreme za kotlovsko postrojenje blokova A1 i A2 tent a 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 05.09.2019

 Poboljšanje naponskih prilika u EES 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 18.07.2019

 Nabavka tečnih goriva 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 22.07.2019

 Reparacija generatorskih hladnjaka 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 18.07.2019

 Neophodni radovi na agregatu A2 u MHE Raška” po vrsti opreme 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 18.07.2019

 Transporti mašina (hodni strojevi) pomoćne mehanizacije 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 23.07.2019

 Zamena čeličnog užeta za opgw 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 23.07.2019

 Nabavka by – pass stanice niskog pritiska a3 (komore, parni delovi ventila) 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 08.08.2019

 Statički frekventni pretvarač rhe bajina bašta 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.07.2019

 Jonska masa 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 19.07.2019

 Popravka hidrauličnih platformi 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 19.07.2019

 Implementacija sistema za monitoring komercijalnih i tehničkih gubitaka sa uvođenjem sistema za obezbeđenje podataka 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 25.07.2019

 Izvođenje radova na sanaciji rezervoara fb - 1003 u rafineriji nafte pančevo 
Beograd REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVErok: 22.07.2019

 Projekat automatizacije održavanja elemenata distributivne mreže i analiza 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.07.2019

 Periodično održavanje posebnih delova objekata. 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 22.07.2019

 Zbrinjavanja neopasnog otpada 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 23.07.2019

 Izmeštanje postojeće trafo stanice i postavljanje nove trafo stanice 
Beograd REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POšTANSKE USLUGErok: 19.07.2019

 Ležajevi i čaure za utiskivanje 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 23.07.2019

 Nabavka lopatica 6. stupnja TNP za B1 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 13.08.2019

 Zamena svih vrsta 20(10)/0,4 kv transformatorskih stanica 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.07.2019

 Alati, merni uređaji i ostalo – servis 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 22.07.2019

 Nabavka radova na sistemima klimatizacije 
Beograd NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJErok: 22.07.2019

 2. faza radova na rekonstrukciji prostora za medvede 
Beograd ZOOLOšKI VRT GRADA BEOGRADA D.O.O.rok: 22.07.2019

 Studija perspektivnog razvoja distributivne el. mreže naponskog nivoa 110,35,10(20) i 0.4 kv za distributivno područje 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.07.2019

 Rezervni delovi za navigacione sisteme 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 23.08.2019

 Odlivci segmenti papuča 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.07.2019

 Nabavka autodizalica, kamiona sandučara i telehendera 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.07.2019

 Mašinski delovi 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 25.07.2019

 Projekat automatizacije održavanja elemenata distributivne mreže i analize 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.07.2019

 Održavanje, zamena i popravka opreme 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 26.07.2019

 Usluga revizije vodovodne i kanalizacione mreže 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 24.07.2019

 Preventivno održavanje TS 35/h kV i 20(10) kV podzemnih i nadzemnih EE vodova 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 01.08.2019

 Preventivno i korektivno održavanje mernih mesta za potrebe tehničkih centara 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 31.07.2019

 Smanjenje tehničkih gubitaka u SN-NN energetskim objektima 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 02.08.2019

 Električna energija 
Beograd NARODNO POZORIšTE U BEOGRADUrok: 07.08.2019

 Izvođenje 3 istražno-eksploataciona (ie) bunara i izrada tehničke dokumentacije 
Beograd GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJErok: 31.07.2019

 Delovi vazdušne instalacije tramvaja 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 22.07.2019

 Opruge za autobuse, trolejbuse i tramvaje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 19.07.2019

 Delovi osovinskog sklopa tramvaja sa reduktorom 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 18.07.2019

 Pokazivači linije i pravca (informacioni displeji na vozilima) 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 18.07.2019

 Kupovina uređaja za kontrolu, merenje i analizu sila kočenja 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 19.07.2019

 Servis vozila i mehanizacije 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 01.08.2019

 Kupovina opreme za ultrazvučno ispitivanje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Rezervni delovi za klimatizaciju 
Beograd NARODNA BANKA SRBIJErok: 19.07.2019

 Magnetizacija motor pilota 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Modernizacija punjača za tramvaje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 23.07.2019

 Delovi čopera, statičkog pretvarača, vučnog pogona i druge opreme za trolejbuse i tramvaje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 22.07.2019

 Radovi na tekućem održavanju centralne biblioteke na Voždovcu 
Beograd BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADArok: 05.08.2019

 Usluga deratizacije i gasne dezinsekcije u objektima ts 10/0,4 kv 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 07.08.2019

 Nabavka transportnih traka za potrebe proizvodnje uglja 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 09.08.2019

 Električna energija 
Beograd UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJUrok: 17.07.2019

 Remont glačalice Autech, broj vnu-46/18 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Popravka i servisiranje mašina, uređaja, agregata 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Sanacija terminusnih objekata 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 30.07.2019

 Radovi na sanaciji sistema za odvođenje i prečišćavanje fekalne kanalizacije 
Beograd KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRADrok: 08.08.2019

 Stručni nadzor nad izvođenjem 3 istražno-eksploataciona (IE) bunara 
Beograd GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJErok: 09.08.2019

 Baždarenje ventila sigurnosti 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 22.07.2019

 Nabavka električne energije za potrebe matematičkog fakulteta univerziteta u beogradu 
Beograd UNIVERZITET U BEOGRADU MATEMATIČKI FAKULTETrok: 19.07.2019

 Održavanje instalacija 
Beograd GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJErok: 12.08.2019

 Rotacioni i translacioni motorizovani pomerači sa dodatnom opremom 
Beograd DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALErok: 19.07.2019

 Sertifikovani etaloni boje labsphere – color standard.set – 25.4 mm 
Beograd DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALErok: 19.07.2019

 Ostali rezervni delovi p1 akumulatori 
Beograd JKP ZELENILO BEOGRADrok: 12.08.2019

 Kupovina merila za kontrolu sastava izduvnih gasova benzinskih motora sa kolicima 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 31.07.2019

 Korektivno održavanje TS 20(10)/0.4 kV i 1 kV podzemnih i nadzemnih vodova 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 16.08.2019

 Odgušivanje kanalizacije po pogonima GSP-a 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 30.07.2019

 Nabavka i ugradnja električnih tramvajskih skretnica JAT I MADERA 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 31.07.2019

 Održavanje sistem sale Data centra 
Beograd JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJErok: 15.08.2019

 Popravka i servis mašine za reparaturno zavarivanje šina 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 24.07.2019

 Električna energija 
Beograd GRADSKA OPšTINA STARI GRADrok: 16.08.2019

 Delovi osovinskog sklopa tramvaja bez reduktora 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRADrok: 01.08.2019

 Opravka dela krova objekta kn-21 zgrada kabineta za nastavu 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 22.07.2019

 Remont sistema automatske regulacije u STE 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 26.07.2019

 Radovi na tekućem održavanju na objektu 
Beograd OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJArok: 08.08.2019

 ViK (hitni i neodložni radovi i tekuće popravke) 
Beograd JP GRADSKO STAMBENOrok: 19.08.2019

 Nabavka usluge – punjenja boca i zamena pratećih elemenata za stabilni sistem za gašenje požara u objektu poreske uprave, data centru 
Beograd MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA CENTRALArok: 22.07.2019

 Materijali za završna ispitivanja u toc 
Beograd GŠ VS, UPRAVA ZA PLANIRANJE I RAZVOJ, TEHNIčKI OPITNI CETARrok: 16.08.2019

 Nabavka usluge čišćenja prostorija 
Beograd VOJNA AKADEMIJArok: 19.08.2019

 Remont relejne zaštite 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 18.07.2019

 Radovi na izgradnji uređaja za preradu otpadnih voda 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 22.07.2019

 Usluge na unapređenju životne sredine i zaštiti zemljišta, izrada tehničke dokumentacije 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 22.07.2019

 Dalekovod 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 22.07.2019

 Rekonstrukcija ts 110/x kv - rekonstrukcija ts 110/35/20 kv zrenjanin 1 - radovi sa isporukom dobara 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 22.07.2019

 Provodni i potporni izolatori za vn opremu 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 25.07.2019

 Radovi na rekonstrukciji sistema daljinskog nadzora i upravljanja 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 29.07.2019

 Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova i nabavka materijala 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 02.08.2019

 Pdr za golf terene i ostale sportske sadržaje 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 05.08.2019

 PDR geološke 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 05.08.2019

 Usluge servisiranja i overe uređaja za kontrolu mernih grupa i brojila 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 08.08.2019

 Radovi na održavanju pogona Beograd 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 12.08.2019

 Usluge održavanja i popravke opreme za sopstvenu potrošnju 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 12.08.2019

 Radovi sa isporukom dobara za EEO - izmeštanje mesta obračunskog merenja 
Beograd OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA EPS DISTRIBUCIJA D.O.O, BEOGRADrok: 02.08.2019

 Održavanje procesne opreme 
Beograd APOTEKA BEOGRADrok: 19.07.2019

 Redovan pregled liftova, ispitivanje aprata za gasenje pozara, redovan pregled hidrocila... 
Beograd DIREKCIJA ZA GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.rok: 25.07.2019

 Usluge zbrinjavanja otpada 
Beograd ELEKTROMREžA SRBIJE ADrok: 15.08.2019

 Investiciono održavanje objekata proizvodnih pogona 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJArok: 14.08.2019

 Pripreme i remont tep u kasarni radovan medić. -popravka i servis cirkulacionih pumpi 
Beograd VP 4522 BATAJNICArok: 25.07.2019

 Redovno godišnje održavanje tep - servisiranje gorionika i izvođenje mašinskih radova u objektu 909 kijevo-kneževac 
Beograd MINISTARSTVO ODBRANE RS, VIPVO,VOJNA POšTA 9858 BATAJNICArok: 13.08.2019

 Nabavka električne energije 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZEMUNrok: 22.07.2019

 Odvoženje, odlaganje i prerada opasnog otpada 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMA STANOJLOVIć , BATAJNICArok: 01.08.2019

 Preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada 
Beograd KBC BEžANIJSKA KOSA BEOGRADrok: 17.07.2019

 Opravka selenskih ispravljača 
Beograd VOJSKA SRBIJE KOMANDA V I PVO, VZ MOMA STANOJLOVIć, BATAJNICArok: 22.07.2019

 Nabavka goriva 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZEMUNrok: 29.07.2019

 Javna nabavka dobara, medicinskih gasova 
Beograd KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUNrok: 01.08.2019

 Delovi za čistilice marke dulevo 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 19.07.2019

 Rezervni delovi za rotacione posipače i snežne plugove marke schmidt i fiedler 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 26.07.2019

 Nabavka usluge čišćenja objekata mesnih zajednica 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZVEZDARArok: 29.07.2019

 Nabavka mazuta 
Beograd INSTITUT MIHAJLO PUPIN D.O.O. BEOGRADrok: 01.08.2019

 Radovi na izgradnji automatskog sistema za navodnjavanje zelenih površina 
Beograd JKP POGREBNE USLUGE, BEOGRADrok: 06.08.2019

 Javna nabavka radova na adaptaciji/ energetskoj sanaciji objekta i dvorišta 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZVEZDARArok: 07.08.2019

 Javna nabavka dobara: gorivo 
Beograd GRADSKA OPšTINA ZVEZDARArok: 18.07.2019

 Nosači segmenta raonika i tanjiri rotacionih posipača 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 19.07.2019

 Uređaji za automatizaciju i kontrolu procesa proizvodnje 
Beograd JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUTrok: 22.07.2019

 Nabavka uglja 
BlaževoOŠ VUK KARADžIćrok: 27.07.2019

 Izvođenje završnih radova na dogradnji objekta vrtića 
BogatićOPšTINSKA UPRAVA BOGATIćrok: 19.07.2019

 Izvođenje radova na infrastrukturnom opremanju agro-biznis zone 
BojnikOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BOJNIKrok: 19.07.2019

 Električna energija 
BojnikOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE BOJNIKrok: 18.07.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD BORrok: 17.07.2019

 Nabavka usluge servisiranja jcb 4sh sm -kombinovana radna mašina 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE3.OKTOBARBORrok: 24.07.2019

 Snimanje varova u energetskom kanalu 
BorJKP TOPLANA BORrok: 18.07.2019

 Nabavka kontejnera za otpad 
BorJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE3.OKTOBARBORrok: 18.07.2019

 Bafer za radijatorsko grejanje (nabavka, isporuka i ugradnja) za potrebe opštine bosilegrad 
BosilegradOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BOSILEGRADrok: 22.07.2019

 Javna nabavka radova na rekonstrukciji grejne mreže 
BrezovaOSNOVNA šKOLA MIćO MATOVIćrok: 24.07.2019

 Električna energija 
BrusPREDšKOLSKA USTANOVAPAHULJICErok: 22.07.2019

 Nabavka peleta 
BrusPREDšKOLSKA USTANOVAPAHULJICErok: 30.07.2019

 Nabavka goriva za prevoz bolesnika 
BujanovacDOM ZDRAVLJA BUJANOVACrok: 29.07.2019

 Redovno održavanje objekata MO i VS- popravka elemenata automatske regulacije na termotehničkim instalacijama 
BujanovacMINISTARSTVO ODBRANE, VOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4986 BUJANOVACrok: 06.08.2019

 Zamena neispravne vodovodne cevi 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 30.07.2019

 Nabavka predizolovanog materijala za rekonstrukciju, zamenu i izgradnju vrelovoda 
ČačakJKP ČAČAK ČAČAKrok: 05.08.2019

 Električna energija 
ČačakOSNOVNA šKOLA FILIP FILIPOVIć ČAčAKrok: 18.07.2019

 Ventil sa usponskom cevi za pp bocu 
ČačakGŠ VS - KOPNENA VOJSKA - TEHNIčKI REMONTNI ZAVOD ČAčAKrok: 13.08.2019

 Održavanje higijene u poslovnim prostorijama 
ČačakZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAčAKrok: 23.07.2019

 Nabavka razdelnika pare sa ugradnjom u sistem za snabdevanje parom 
ČačakOPšTA BOLNICA ČAčAKrok: 26.07.2019

 Pogonsko gorivo materijal za saobraćaj 
ĆićevacJP PUTEVI ĆIĆEVACrok: 23.07.2019

 Nabavka ogrevnog drveta 
Crna TravaTEHNIčKA šKOLA SA DOMOM UčENIKA MILENTIJE POPOVIćrok: 17.07.2019

 Bager 
ĆuprijaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAVNO 2014 ĆUPRIJArok: 22.07.2019

 Kontrola ispravnosti vode 
ĆuprijaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAVNO 2014 ĆUPRIJArok: 22.07.2019

 Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice 
DespotovacOPšTINSKA UPRAVA DESPOTOVACrok: 02.08.2019

 Pelet za ogrev 
DimitrovgradDOM ZA SMEšTAJ STARIH LICArok: 18.07.2019

 Završni radovi na rekonstrukciji i dogradnji javne biblioteke u doljevcu 
DoljevacJAVNA BIBLIOTEKA DOLJEVACrok: 05.08.2019

 Radovi na rekonstrukciji višenamenskog kulturnog objekta u golupcu 
GolubacOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE GOLUBACrok: 29.07.2019

 Nabavka goriva (evro premijum bmb 95 i tečni naftni gas) 
Gornji MilanovacJAVNO PREDUZEćE ZA IZGRADNJU OPšTINE GORNJI MILANOVACrok: 18.07.2019

 Izgradnja solarne elektrane 
Gornji MilanovacOPšTINSKA UPRAVArok: 26.07.2019

 Nabavka usluge tehničkog ispitivanja 
Gornji MilanovacVOJNA POšTA 2143 GORNJI MILANOVACrok: 29.07.2019

 Nabavka vodovodnog materijala za rekonstrukciju dela vodovodne mreže 
Gornji MilanovacJKP GORNJI MILANOVACrok: 19.07.2019

 Električna energija 
GrabovacOSNOVNA šKOLA GRABOVACrok: 17.07.2019

 Motorni benzin i dizel gorivo 
GračanicaDOM ZDRAVLJA GRAčANICArok: 19.07.2019

 Javna nabavka dobara - električna energija 
InđijaKULTURNI CENTARrok: 19.07.2019

 Izgradnja sabirnih cevovoda i baterija bunara b23, b24 i b25 
InđijaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA INđIJArok: 15.08.2019

 Izvođenje radova na energetskoj sanaciji i adaptaciji zgrade 
IrigOPŠTINSKA UPRAVA IRIGrok: 02.08.2019

 Gorivo za motorna vozila 
IvanjicaDOM ZDRAVLJA IVANJICArok: 26.07.2019

 Nabavka goriva i naftnih derivata 
IvanjicaOPŠTINA IVANJICArok: 01.08.2019

 Nabavka goriva i naftnih derivata 
IvanjicaOPŠTINA IVANJICArok: 11.08.2019

 Nabavka građevinskog materijala 
JagodinaGRADSKA UPRAVA GRADA JAGODINArok: 29.07.2019

 Radovi na proširenju i rekonstrukciji električnih i mašinskih instalacija (ventilaconog sistema) 
JagodinaPREDšKOLSKA USTANOVA PIONIRrok: 05.08.2019

 Rekostrukcija i dogradnja MNMU 
JagodinaMUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTIrok: 26.07.2019

 Tehničko ispitivanje instalacija 
JakovoKOMANDA ZA RAZVOJ BEOGRADSKE BRIGADErok: 22.07.2019

 Sanacija bunara u svim naseljenim mestima 
KikindaGRAD KIKINDArok: 29.07.2019

 Zamena vodomera 
KikindaJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDArok: 18.07.2019

 Zamena dotrajale opreme koja obezbeđuje obezbeđenje boravka učenika i uslova rada izvođenja nastave 
KikindaGIMNAZIJA ,,DUšAN VASILJEVrok: 19.07.2019

 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti - nabavka i iugradnja 2 kotla za centralno grejanje 
KladnicaOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 23.07.2019

 Uređaj za suzbijanje školjki 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.07.2019

 Održavanje sistema monitoringa vibracija i vazdušnog zazora 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.07.2019

 Komunalne usluge 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.07.2019

 Drenaža jaruge 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.07.2019

 Remont armature i zasuna 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 24.07.2019

 Rezervni delovi za kompresore 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 25.07.2019

 Profilisane gume za HMO 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 25.07.2019

 Sanacija kavitacije radnih kola agregata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 25.07.2019

 Vibraciona ispitivanja agregata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 25.07.2019

 Održavanje sistema pobude 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.07.2019

 Izrada sistema asu za potrebe revitalizacije 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 25.07.2019

 Grafitni zaptivači vratila turbine 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.07.2019

 Radovi na generalnom remontu turbinske opreme agregata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 29.07.2019

 Radovi na sanaciji potisnih ploča generatora 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 29.07.2019

 Uređaj za filtriranje ulja 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 26.07.2019

 Održavanje i servis dizel agregata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 29.07.2019

 Kompresorska postrojenja i agregati 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 30.07.2019

 Verifikacija i etaloniranje merne opreme 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 05.08.2019

 Električna ispitivanja elektroenergetske opreme 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 31.07.2019

 Održavanje sistema katodne zaštite 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 06.08.2019

 Atestiranje i punjenje boca tehničkim gasovima 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 07.08.2019

 Sistem osmatranja u tunelu 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 05.08.2019

 Sanacija hidrograđevinskih objekata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 12.08.2019

 Servis specijalnih alata, opreme i uređaja 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 13.08.2019

 Godišnje ispitivanje ppz sistema generatora i blok transformatora 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 12.08.2019

 Čelična užad za dizalice 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 12.08.2019

 Kanalizacija u velikoj vrbici 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 15.08.2019

 Specifični materijal za elektroopremu agregata 
KladovoJAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD- OGRANAK HE ĐERDAProk: 15.08.2019

 Nabavka ogrevnog peleta 
KnićDOM ZDRAVLJA DANICA I KOSTA ŠAMANOVIć KNIćrok: 19.07.2019

 Nabavka energenata 
KnjaževacPREDšKOLSKA USTANOVA BAJKArok: 18.07.2019

 Izgradnja fiskulturne sale 
KoceljevaOSNOVNA šKOLA MIćA STANOJLOVIćrok: 07.08.2019

 F traka b-2000 za selektivni transport jalovine i uglja na pk drmno 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.07.2019

 Nabavka 2 kuglibana okreta gornje gradnje za bagere srs 2000.28 i srs 2000.32 sa isporukom i nadzorom nad montažom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.08.2019

 Slog stezni za vezu osovine radnog točka i tela radnog točka 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 19.08.2019

 Izrada hidrauličnih creva po uzorku 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 19.07.2019

 Reduktori za rudarske mašine (transporta i transportera) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 19.07.2019

 Izrada i montaža zatezne sekcije dozatora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.07.2019

 Izrada projektne dokumentacije za hidraulični sistem bagera srs-400 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.07.2019

 Visoko legirani odlivci za bager pumpe 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 22.07.2019

 Kontrola kvaliteta zavarenih spojeva na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji pk drmno 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 23.07.2019

 Remont mašine za izvlačenje i transport radnih kola mlinova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.07.2019

 Pregled i ispitivanje posuda pod pritiskom 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.07.2019

 Održavanje bio diska 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 04.08.2019

 Održavanje bio diska 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.07.2019

 Održavanje i ugradnja uređaja za klimatizaciju kancelarijskih prostorija u teko b 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 26.07.2019

 Usluga održavanja 0,4 kv razvoda abb 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.07.2019

 Izrada zupčanika i ozubljenih vratila 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.07.2019

 Bubnjevi za dopremu uglja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.07.2019

 Održavanje sistema za monitoring vibracija bruel & kjaer 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.07.2019

 Bubnjevi za rudarske mašine - pogonske i ne pogonske 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 31.07.2019

 Servis davača položaja sulzer 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.07.2019

 Odlivci za rudarske mašine 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 31.07.2019

 Osovina radnog točka za bager srs 2000-32 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 31.07.2019

 Vulkanizerski alati (makaze za sečenje sajli, termokontroler digitalni), platno vulkanizersko, sklop-elektromotor reduktor za gran 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 31.07.2019

 Rezervni delovi za regulacione ventile na bloku a2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.08.2019

 Verifikacija merne opreme, blok A1, A2 i ZP 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.07.2019

 Izrada tekapora u teko B 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.08.2019

 Rekonstrukcija hidrauličkih instalacija na pogonima rosta bloka b2 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 29.07.2019

 Čišćenje pepelovoda i cevovoda specijalnim metodama 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.08.2019

 Kalibracija i održavanje radioaktivnih merača gustine barthold 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.07.2019

 Zamena ožičenja, napajanja i ledera za regulacione pogone i analogna merenja 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.07.2019

 Nabavka i isporuka reduktora i rezervnih delova za dopremu uglja u teko B 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 01.08.2019

 Kućišta ležajeva za drobilanu 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.08.2019

 Ulje transmisiono UTTO VOITH TURBO 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.08.2019

 Servis hidrauličnih pumpi Lukas u te Kostolac B 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.08.2019

 Novelacija glavnog projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije pepela 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.08.2019

 Mehanički zaptivači i zaptivke 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.08.2019

 Vulkanizerski potrošni materijal (skalpel vulkanizerski, uložak skalpela, burgija spiralna) 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 02.08.2019

 Usluge održavanja ventilacije i klimatizacije 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.08.2019

 Spojnice krute, elastične i za ograničenje momenta 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.08.2019

 Oprema za merenje pritiska- manometri, transmiteri pritiska, kalibratori pritiska i ... 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 30.07.2019

 Čišćenje kanalizacionih instalacija 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.08.2019

 Galovi lanci 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 05.08.2019

 Filteri za radne mašine i vozila 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.08.2019

 Oprema za merenje temperature 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 07.08.2019

 Revizija i baždarenja ventila sigurnosti 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 06.08.2019

 Isporuka delova za kapitalni remont mlinova 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 08.08.2019

 Uložak za brisač trake, uložak poliuretanski brisača 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 08.08.2019

 Vedrica ugljena V=710l 54-461-1 ERs 710 U 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.08.2019

 Tekuće i interventno održavanje 110 kv i 35 kv postrojenja u te kostolac a 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.08.2019

 Reduktor pogonski za traku A8A 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 09.08.2019

 Isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad energetskih transformatora 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 12.08.2019

 Reduktor pumpe bager stanice 
KostolacJAVNO PREDUZEćE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - OGRANAK TE-KO KOSTOLACrok: 16.08.2019

 Gorivo za službena vozila 
KovačicaJAVNO PREDUZEćE NAš STAN KOVAčICArok: 19.07.2019

 Usluga preuzimanja pepela i šljake sa deponije 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 22.07.2019

 Zamena dimnih cevi i ekranske komore na kotlu k1 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 22.07.2019

 Kablovi i provodnici - ponovljena partija 2 - srednjenaponski kablovi 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 26.07.2019

 Prevoz otpada i cevi 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 17.07.2019

 Osnovni materijal za proizvodnju vode 
KragujevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVACrok: 31.07.2019

 Zaptivni materijal 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 17.07.2019

 Građevinski materijal 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 05.08.2019

 Remont buldožera 
KragujevacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ŠUMADIJA KRAGUJEVACrok: 02.08.2019

 Nabavka usluga centralnog grejanja i odvoženja otpada 
KragujevacNACIONALNA SLUžBA ZA ZAPOšLJAVANJErok: 17.07.2019

 Kuglasta slavina za gas 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 24.07.2019

 Izrada emisionih elektroda 
KragujevacENERGETIKA D.O.O. KRAGUJEVACrok: 18.07.2019

 Usluge pranja i hemijskog čišćenja 
KragujevacVOJNA POšTA 3262 KRAGUJEVACrok: 05.08.2019

 Popravka kotlova i instalacija grejanja 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 30.07.2019

 Servisiranje tep 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 31.07.2019

 Zamena i popravka bojlera 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 30.07.2019

 Cišćenje kotlova 
KraljevoVOJSKA SRBIJE, VOJNA POšTA 4652 KRALJEVOrok: 30.07.2019

 Drvo ogrevno 
KraljevoVOJNA POšTA 3720 KRALJEVOrok: 06.08.2019

 Gorivo za motorna vozila 
KraljevoTURISTIčKA ORGANIZACIJA KRALJEVArok: 18.07.2019

 Nabavka radova-tekuće popravke i održavanja zgrada 
KraljevoDOMUčENIKA SREDNJIH šKOLA U KRALJEVUrok: 19.07.2019

 Vodovodno-građevinski materijal 
KraljevoOPšTA BOLNICASTUDENICAKRALJEVOrok: 19.07.2019

 Ugalj i ogrevno drvo 
KrupanjOPšTINA KRUPANJ-OPšTINSKA UPRAVArok: 12.08.2019

 Nabavka goriva za vozni park 
KruševacDOM ZDRAVLJA KRUšEVACrok: 24.07.2019

 Usluga izrade projekta trenutnog stanja (tehničke dokumentacije) podzemnogh rezervoara za smeštaj goriva 
KruševacVP 3161 KRUšEVACrok: 17.07.2019

 Nabavka goriva 
KruševacOPšTA BOLNICA KRUšEVACrok: 08.08.2019

 Sukcesivna nabavka natrijumhipohlorita 
KruševacUSTANOVA ZA FIZIčKU KULTURU SPORTSKI CENTAR KRUšEVACrok: 19.07.2019

 Električna energija 
KruševacOSNOVNA šKOLA VUK KARADžIćrok: 19.07.2019

 Remont kotlova u dislociranim kotlarnicama 
KruševacJKP GRADSKA TOPLANArok: 12.08.2019

 Nabavka potrošnog materijala za tretman medicinskog otpada i kesa 
KruševacOPšTA BOLNICA KRUšEVACrok: 24.07.2019

 Nabavka potrošnog materijala za tretman medicinskog otpada i kesa 
KruševacOPšTA BOLNICA KRUšEVACrok: 24.07.2019

 Nabavka potrošnog materijala za tretman medicinskog otpada i kesa 
KruševacOPšTA BOLNICA KRUšEVACrok: 24.07.2019

 Izvođenje radova na bušotini sa pratećom opremom za potrebe vodosnabdevanja 
KučevoOPšTINSKA UPRAVA KUčEVOrok: 02.08.2019

 Nabavka električne energije 
KuršumlijaOSNOVNI SUD U KURšUMLIJIrok: 25.07.2019

 Nabavke dobara, lož ulje 
KuzminOSNOVNA šKOLA BRANKO RADIčEVIćrok: 22.07.2019

 Usluge uklanjanja uginulih životinja 
Lajkovac OPŠTINA LAJKOVACrok: 19.07.2019

 Gorivo - motorno gorivo - evro dizel 
Lajkovac PU,,LEPTIRIć,, LAJKOVACrok: 23.07.2019

 Rekonstrukcija cement-azbestne vodovodne cevi Ø400 rilajning metodom l=80m 
Lapovo JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE ,,MORAVArok: 18.07.2019

 Čelična užad i priveznice 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 17.07.2019

 Generalni remont struga pa 1000 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 19.07.2019

 Servisiranje leptir zatvarača na crpnoj stanici 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.07.2019

 Servisiranje agregata 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.07.2019

 Termovizijska kamera 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.07.2019

 Servisiranje pneumatskih aktuatora na crpnoj stanici 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.07.2019

 Servis uređaja za detekciju hlora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 18.07.2019

 Nabavka 2 vulkanizerske opreme za izradu toplih spojeva trake širine b-1500mm 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.07.2019

 Servisiranje pneumatske opreme tipa Festo 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.07.2019

 Usluga servisiranja reducir ventila za termoenergetiku 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.07.2019

 Hidrološke usluge-hidrogeološko osmatranje brane Paljuvi-Viš” i ugradnja uređaja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.07.2019

 Zaštita radnog prostora od ptica 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.07.2019

 Usluga rekonstrukcija upravljanja na strugu mok1/1000 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.07.2019

 Servisiranje elektronskih uređaja na vodovodu 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.07.2019

 Servis i pregled postrojenja za razvod gasova i proširenje instalacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.07.2019

 Servisiranje uređaja za elektrootporno zagrevanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 22.07.2019

 Servis i popravka visoko pritisnog uređaja marke Woma 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.07.2019

 Usluga toplo cinkovanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 23.07.2019

 Poluzatvoreno spremište za otpad-nabavka kontejnera za smeštaj otpada 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.07.2019

 Elektro delovi za postrojenje za pripremu uglja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.07.2019

 Plc oprema 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.07.2019

 Usluga servisiranja indukcionog postrojenja 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.07.2019

 Usluga servisiranja elektro magnetnih spojnica radnog 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.07.2019

 Servisiranje sistema za digestiju 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.07.2019

 Usluga usisavanja prašine iz kanalnog elektro razvoda 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.07.2019

 Bubnjevi i delovi za bubnjeve 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.07.2019

 Pranje plafona i prozora na halama Kolubare Metal 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.07.2019

 Montaža i uplitanje vučnog užeta žičare 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 25.07.2019

 Projektovanje i izvođenje istražnih radova 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.07.2019

 Gumeno tehnička roba 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.07.2019

 Delovi i oprema za izradu hidrauličnih creva 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.07.2019

 Balans mašina rotora elektromotora 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 29.07.2019

 Nabavka i isporuka i montaža nedostajuće opreme za liniju 100 za uzorkovanje 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 29.07.2019

 Tehnički gasovi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.07.2019

 Dizalice 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 26.07.2019

 Izvođenje radova na rekonstrukciji agregata za podizanje pritiska u hidrantskoj mreži 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 29.07.2019

 Izrada tehničke dokumentacije i radovi na rekonstrukciji toplovoda 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 29.07.2019

 Popravka hidraulike na tmd 22km 4000/0579/2018 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 24.07.2019

 Gashromatografska analiza trafo ulja iz transformatora 35/6 kv/kv 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 30.07.2019

 Konsultantske usluge - proširenje obima akreditacije iz oblasti uzorkovanja površinskih i otpadnih voda i proširenje obima akreditacije 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 30.07.2019

 Pumpe i rezervni delovi za potrebe ogranka RB Kolubara 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 30.07.2019

 Popravka hidrauličnih komponenti iz proizvodnog programa hyva 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 30.07.2019

 Kupovina nivometra-motalice za monitoring nivoa podzemnih voda l=100m 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 19.07.2019

 Izgradnja objekta kotlarnica osnovne škole 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 02.08.2019

 Kupovina opreme za održavanje gradskih fontana 
LazarevacJPKP LAZAREVACrok: 28.07.2019

 Brisači i zaptivne gume 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 12.08.2019

 Servis, ispitivanje i izrada tehničke dokumentacije opreme pod pritiskom 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 12.08.2019

 Kompresori i rezervni delovi 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 13.08.2019

 Nabavka i ugradnja hlorne stanice 
LazarevacELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARArok: 12.08.2019

 Održavanje ulica, opštinskih i pojedinih nekategorisanih puteva 
LeskovacJP URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVACrok: 08.08.2019

 Lož ulje 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 09.08.2019

 Ogrevno drvo (bukva) 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 09.08.2019

 Ugalj za peći i kotlove 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 09.08.2019

 Remont pokretne rešetke na kotlu t-12 
LeskovacJKP TOPLANArok: 23.07.2019

 Radovi na poslovima vodoprivrede po lokalnom operativnom planu za odbranu od poplava za 2019. godinu – čišćenje korita kanala i reka 
LeskovacGRAD LESKOVACrok: 12.08.2019

 Izgradnja priključnog toplovoda za snadbevanje toplotnom energijom pošte 
LeskovacJKPTOPLANArok: 15.08.2019

 Javna nabavka ugradnja dva nova kotla za grejanje na čvrsto gorivo 
LjigOSNOVNA šKOLA SAVA KERKOVIć LJIGrok: 18.07.2019

 Mazut 
LoznicaOPšTA BOLNICA LOZNICArok: 02.08.2019

 Kotlarnica 
LoznicaGRAD LOZNICArok: 27.07.2019

 Nabavka merno regulacione opreme za gas 
LoznicaLOZNICA-GAS DOOrok: 09.08.2019

 Javna nabavka usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije 
Lučani OPšTINSKA UPRAVA OPšTINE LUčANIrok: 12.08.2019

 Nabavka opreme za zaštitu životne sredine 
MajdanpekOPŠTINA MAJDANPEK-OPŠTINSKA UPRAVArok: 18.07.2019

 Remont kotla k1 
MajdanpekJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE MAJDANPEK MAJDANPEKrok: 18.07.2019

 Nabavka ogrevnog drveta za korisnike prava i usluga socijalne zaštite - grejna sezona 
MajdanpekOPŠTINA MAJDANPEK-OPŠTINSKA UPRAVArok: 22.07.2019

 Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednjoškolskog centra 
MajdanpekOPŠTINA MAJDANPEK-OPŠTINSKA UPRAVArok: 05.08.2019

 Investiciono održavanje toaleta 
MajdanpekOŠ VELIMIR MARKIćEVIćrok: 19.07.2019

 Gasno ulje ekstra lako Evro el 
MajurOSNOVNA šKOLA MAJUR MAJURrok: 23.07.2019

 Sušeni ugalj- 50 tona za potrebe grejanja škole 
MartinciOSNOVNA šKOLA JOVAN JOVANOVIć ZMAJrok: 22.07.2019

 Nabavka - dobara, električne energije 
MedveđaOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE MEDVEđArok: 22.07.2019

 Energent-lož ulje 
MedveđaDOM ZDRAVLJA MEDVEĐArok: 24.07.2019

 Izrada sistema centralnog grejanja 
Mladenovac OSNOVNA šKOLA KOSTA ĐUKIć MLADENOVACrok: 23.07.2019

 Zamena kotla na čvrsto gorivo sa pratećom armaturom u OŠ Novak Radonić u Molu 
MolOSNOVNA ŠKOLA NOVAK RADONIĆMOLrok: 18.07.2019

 Nabavka materijala za tekuće održavanje 
Niš VP 3472 NIŠrok: 12.08.2019

 Energenti 
Niš ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOć NIšrok: 19.07.2019

 Nevažeći dokument- Tehnički materijal 
Niš KLINIčKI CENTAR NIšrok: 05.08.2019

 Električna energija 
Niš MEDICINSKI FAKULTET NIšrok: 02.08.2019

 Fekalne pumpe 
Niš JKP NAISSUS NIŠrok: 05.08.2019

 Usluge održavanja i popravka centralnog grejanja 
Niš VOJNA BOLNICA NIšrok: 05.08.2019

 Podzemni kontejneri sa montažom i ugradnjom 
Niš GRADSKA OPšTINA MEDIJANArok: 05.08.2019

 Materijal za održavanje 
Niš PREDšKOLSKA USTANOVA PčELICArok: 24.07.2019

 Izrada tipskog toplovodnog priključka na postojeći toplovod i sanacije unutrašnjih instalacija grejanja 
Niš INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIšrok: 26.07.2019

 Usluge održavanja i popravki opreme i postrojenja za proizvodnju toplotne energije 
Niš KLINIčKI CENTAR NIšrok: 26.07.2019

 Prethodno obaveštenje - hemikalije za potrebe realizacije naučnih projekata 
Niš MEDICINSKI FAKULTET NIšrok: 11.08.2019

 Materijal za rad tehničke službe 
Niš DOM ZDRAVLJA NIšrok: 22.07.2019

 Pogonska goriva za motorna vozila 
Niš PREDšKOLSKA USTANOVA PčELICArok: 25.07.2019

 Održavanje mašinskih instalacija 
Niš VP 4983 NIšrok: 08.08.2019

 Električna energija 
Novi KneževacOPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE NOVI KNEŽEVACrok: 17.07.2019

 Usluga peskarenja i farbanja unutrašnjosti podzemnih rezervoara za gorivo 
Novi PazarMO VS VP-4659 NOVI PAZARrok: 22.07.2019

 Gorivo 
Novi PazarCENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI PAZAR-USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE NOVI PAZARrok: 17.07.2019

 Nabavka peleta 
Novi PazarCENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI PAZAR-USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE NOVI PAZARrok: 17.07.2019

 Usluga merenja pritiska u hidrantskoj instalaciji i ispitivanje hidrantskih creva 
Novi PazarMO VS VP-4659 NOVI PAZARrok: 16.08.2019

 Električna energija 
Novi PazarVIšI SUD U NOVOM PAZARUrok: 22.07.2019

 Benzin i dizel gorivo 
Novi PazarDOM ZDRAVLJA NOVI PAZARrok: 15.08.2019

 Završetak ssu pendik -sala za borilačke veštine 
Novi PazarGRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVErok: 15.08.2019

 Usluga - demontaže i montaže klima uređaja 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 18.07.2019

 Električna energija 
Novi SadJAVNO GRADSKO SAOBRAćAJNO PREDUZEćE NOVI SAD, NOVI SADrok: 18.07.2019

 Zaporna armatura za potrebe ogranka panonske te-to 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 30.07.2019

 Usluge kontrole pitke vode 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 18.07.2019

 Usluge održavanja instalacija prirodnog gasa, vodonika, butana i tehničkih gasova 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 18.07.2019

 Održavanje sistema vazduha i dimnih gasova kotla 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 18.07.2019

 Pokazni i registrujući instrumenti, signalizatori i detektori 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 23.07.2019

 Usluge održavanja instalacija prirodnog gasa, vodonika, butana i tehničkih gasova 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 18.07.2019

 Relejna i sklopna oprema - zaštitni releji 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 19.07.2019

 Usluge održavanja dizel agregata 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 19.07.2019

 Usluge elektro održavanja 6 kV i 0,4 kV postrojenja, kablova i oklopnih sabirnica 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 19.07.2019

 Usluge održavanja sistema za toplifikaciju 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 19.07.2019

 Održavanje cevnog sistema kotla za potrebe te-to Novi Sad 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 19.07.2019

 Projektovanje, izrada i isporuka razvodnog ormara za napajanje i komunikaciju 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 19.07.2019

 Oprema za merenje protoka, nivoa i viskoznosti 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 19.07.2019

 Ulošci filtera za mrs 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 22.07.2019

 Tehnički gasovi 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS NOVI SADrok: 23.07.2019

 Usluge održavanja dizel agregata za potrebe te-to Zrenjanin 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 19.07.2019

 Digitalni mikrometar 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOšKI FAKULTET NOVI SADrok: 22.07.2019

 Usluge ispitivanja termomašinske opreme, postrojenja i posuda pod pritiskom 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 23.07.2019

 Usluge održavanja armature 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 22.07.2019

 Antikorozivna zaštita 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 22.07.2019

 Usluge održavanja crpne stanice - za potrebe te-to Novi Sad - ponovljeni postupak 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 22.07.2019

 Usluge gumiranja 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 25.07.2019

 Usluge vibrodijagnostike i balansiranja 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 25.07.2019

 Usluge održavanja postrojenja za hemijsku pripremu vode i prečišćavanje otpadnih voda 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 24.07.2019

 Nabavka električne energije 
Novi SadGRAD NOVI SAD, GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVErok: 23.07.2019

 Proizvodi za zaštitu životne sredine i rezervni delovi za potrebe te-to novi sad 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 26.07.2019

 Dobra - gorivo za motorna vozila 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 23.07.2019

 Zbrinjavanje otpada životinjskog porekla - opzo-u-1/2019-zoo 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD NOVI SADrok: 22.07.2019

 Usluge održavanja ventilacije i klimatizacije 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 26.07.2019

 Usluga ugradnje energetskih prekidača na vrelovodnim pumpama 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 29.07.2019

 Instrument za lociranje podzemnih instalacija 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 29.07.2019

 Instrumenti za lociranje podzemnih instalacija 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 29.07.2019

 Nabavka filtera za sisteme klimatizacije 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 30.07.2019

 Servisiranje opreme za kontrolu infekcije i opreme za tretman infektivnog otpada 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 17.07.2019

 Javna nabavka dobara - e-parlament - hardverska infrastruktura 
Novi SadREPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA VLADA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE UPRAVA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVE POKRAJINSKIH ORGANArok: 31.07.2019

 Projekat opremanja crpne stanice, mašinski i elektro deo 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 17.07.2019

 Uklanjanje radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada Novog Sada 
Novi SadGRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINErok: 06.08.2019

 Zamena poveznog voda za grejanje u centralnom objektu fakulteta 
Novi SadPRIRODNO-MATEMATIčKI FAKULTETrok: 18.07.2019

 Goriva za dizel motore 
Novi SadJAVNO GRADSKO SAOBRAćAJNO PREDUZEćE NOVI SAD, NOVI SADrok: 09.08.2019

 Održavanje higijene zgrade 
Novi SadUNIVERZITET U NOVOM SADU FILOZOFSKI FAKULTET UNOVOM SADUrok: 18.07.2019

 Rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata i izgradnja novih objekata 
Novi SadUPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINErok: 05.08.2019

 Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra 
Novi SadMEDICINSKI FAKULTET NOVI SADrok: 05.08.2019

 Laboratorijska oprema 
Novi SadINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINErok: 05.08.2019

 Nabavka prirodnog gasa 
Novi SadGRAD NOVI SAD, GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVErok: 05.08.2019

 Oprema za projekte 
Novi SadINSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVOrok: 17.07.2019

 Nabavka dizel goriva i benzina 
Novi SadCENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADArok: 19.07.2019

 Praćenje stanja radioaktivnosti reke Dunav na graničnim profilu sa Mađarskom 
Novi SadJAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEćE VODE VOJVODINErok: 23.07.2019

 Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta klinike za neurohirurgiju, klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju i klinike za anestez 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 01.08.2019

 Gorivo za službena vozila 
Novi SadDOO MAĐAR SO KFT.rok: 22.07.2019

 Javna nabavka građevinskog materijala i opreme 
Novi SadFOND ZA PRUžANJE POMOćI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELJENIM LICIMArok: 12.08.2019

 Mašinsko-izolaterski radovi na sanaciji postrojenja 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 17.07.2019

 Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat kcv - interna klinika 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 17.07.2019

 Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u ulici miletićevoj u ledincima, sa nabavkom i ugradnjom materijala 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 22.07.2019

 Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat kcv - rehabilitacija 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 18.07.2019

 Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat kcv: zavod za radiologiju 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 18.07.2019

 Nabavka i ugradnja suvog transformatora 1000kva 
Novi SadJP SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA NOVI SADrok: 18.07.2019

 Nabavka nepredviđenih radova na adaptaciji i sanaciji dela kompleksa zgrada 
Novi SadDOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU VETERNIKrok: 18.07.2019

 Tekuće popravke i održavanje objekta 
Novi SadSREDNJOšKOLSKI DOMrok: 18.07.2019

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 19.07.2019

 izvođenje radova na rekonstrukciji tople potrošne vode-sanacija cevi 
Novi SadKLINIČKI CENTAR VOJVODINErok: 26.07.2019

 Stručni nadzor za građevinske radove - rekonstrukcija grejanja 
Novi SadPRIRODNO-MATEMATIčKI FAKULTETrok: 19.07.2019

 Nabavka zaporne armature 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 19.07.2019

 Usluge – pranja i čišćenja 
Novi SadGRAD NOVI SAD - SLUžBA ZA ZAJEDNIčKE POSLOVErok: 13.08.2019

 Usluge monitoringa kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 22.07.2019

 Odvajači kondezata i prirubnice - ponovljeni postupak 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 12.08.2019

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – rekonstrukcija vrelovoda 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 24.07.2019

 Atomski apsorpcioni spektrofotometar za potrebe departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine 
Novi SadPRIRODNO-MATEMATIčKI FAKULTETrok: 12.08.2019

 Cirkulaciona pumpa za instalaciju za dogrevanje gasa 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 30.07.2019

 Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 23.07.2019

 Potrošni materijal za radionice 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 05.08.2019

 Transmiteri pritiska 
Novi SadJAVNO PREDUZEćE SRBIJAGAS NOVI SADrok: 16.08.2019

 Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat kcv – poliklinika 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 24.07.2019

 Vatrostalni materijal 
Novi SadELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD – OGRANAK PANONSKE TE-TOrok: 15.08.2019

 Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat KCV 
Novi SadJKP NOVOSADSKA TOPLANA , NOVI SADrok: 24.07.2019

 Nabavka građevinskog materijala 
Novi SadJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SADrok: 15.08.2019

 Manometri 
Novi SadJP SRBIJAGASrok: 22.08.2019

 Rezervni delovi za turboagregat 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.07.2019

 Remont kanala dimnih gasova, toplog vazduha i recirkulacije - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.07.2019

 Izrada tankvane ispod rezervoara eurodizela - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Angažovanje konsultantskih ekspertskih usluga za kontrolu i prijem lopatica tnp 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2019

 Grejači turbinskih zavrtnjeva - tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.07.2019

 Delovi za turbinski regulator tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.07.2019

 Pogonsko gorivo za vozni park 
ObrenovacDOM ZDRAVLJA OBRENOVACrok: 19.07.2019

 Servisiranje mašine za pranje pod pritiskom 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2019

 Regeneracija bunara na izvorištu tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2019

 Utroba zavojno vretenaste pumpe mazuta visokog pritiska - tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Spiralnovarene cevi, cevi za račve, topove, prskače deponije pepela i prirubnice za cevovod hidromešavine - tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2019

 Vanbrodski motor tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 24.07.2019

 Sanacija kranske staze u mašinskoj sali tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Godišnje održavanje sistema upravljanja postrojenja otpadnih voda tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Kontrola nivoa buke u životnoj sredini tent a, tent b, te kolubara i te morava 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Klima komore tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Unutrašnji blok za Allweiler pumpe regulacionog fluida tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Delovi za merenje vibracija Bentli Nevada - tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.07.2019

 Krajnji prekidači i davači položaja, bazni prekidači i polužne sklopke 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Rešetkasta gazišta tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.07.2019

 Delovi za pumpe tehničke rashlade, slivne pumpe, kondenz, napojne i ostale pumpe 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Sistem sigurnosnog napajanja upravljačkog sistema dispečinga tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.07.2019

 Kontrola zagađenosti zemljišta u okolini deponija pepela tent a, tent b, te kolubara i te morava 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.07.2019

 Usluge održavanja havarnog stanja na pruzi 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Fabrički remont pumpe regulacionog fluida 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Kontrola radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini tent a, tent b, te kolubara i te morava. 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Mašinski delovi za lokomotive 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.07.2019

 Delovi za slivne pumpe, pumpe tehničke rashlade... 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Delovi za slivne pumpe, pumpe tehničke rashlade... 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.08.2019

 Remont kompresora za vazduh, alata i uređaja - te kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Pregradna armatura visokog i srednjeg pritiska tent-A1-A6 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.07.2019

 Stabilna dizalica za Biodisk i HPV - tent-A 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.07.2019

 Delovi sistema otpepeljivanja, industrijska keramika tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Kablovi i kablovski pribor - tent 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Uređaji za praćenje parametara - tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Aluminijum sulfat, te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.07.2019

 Regulacioni servo pogon za srednje ubrizgavanje K3 u TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.07.2019

 Nabavka metalnih kontejnera 
ObrenovacJKP OBRENOVACrok: 26.07.2019

 Bezazbestne zaptivne pletenice za armaturu visokog pritiska i temperature 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Nabavka industrijskih manometara i termometara - te Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Čišćenje ventilacionih kanala i komora u pogonu tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.07.2019

 Pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom u skladu sa pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe - TE Kolubara 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 25.07.2019

 Redovno održavanje kablova i kablovskih trasa 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Cevovod za deponiju pepela i šljake - tem. 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.07.2019

 Merna vožnja za kolosek i kontaktnu mrežu 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.07.2019

 Baždarenje i etaloniranje merne opreme, uređaja u pogonu i elektronske vage 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.07.2019

 Tekuće održavanje cevnog sistema - tem 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 29.07.2019

 Održavanje mašinske opreme pomoćna postrojenja 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 26.07.2019

 Tekuće održavanje ventilatora, SV i DG TENT-A 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.07.2019

 Tekuće održavanje odšljakivanja tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 30.07.2019

 Adaptacija 6,6 kv dalekovoda 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.07.2019

 Mašine za obradu ventila 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.07.2019

 Reduktori za vožnju odlagača, transportere dopreme uglja i potrebe pogona Tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 31.07.2019

 Nabavka rezervnih delova za Simensov upravljački sistem, rezervni server 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.08.2019

 Regulaciona armatura -tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 06.08.2019

 Delovi pregradnih ventila za sistem otpepeljivanja tent b 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 02.08.2019

 Creva za istovar mazuta - tent B 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 02.08.2019

 Električna energija za javno osvetljenje, semafore i poslovni prostor 
ObrenovacJAVNO PREDUZEćE ZA IZGRADNJU OBRENOVCArok: 08.08.2019

 Servisiranje i etaloniranje detektora vodonika na ležajevima generatora tent a1 i a2 sa zamenom senzora tent-a 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.08.2019

 Električna energija 
ObrenovacOSNOVNA šKOLA JEFIMIJArok: 17.07.2019

 Delovi za osovinske sklopove voznih sredstava 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 04.08.2019

 Pregradna armatura 
ObrenovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLOVOD OBRENOVACrok: 19.07.2019

 Usluge zamene pragova i održavanja gornjeg i donjeg stroja pruge 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.08.2019

 Zamena šina ispred reda a za transport transformatora tent A prva faza 
ObrenovacJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRADrok: 12.08.2019

 Izmenjivači toplote 
ObrenovacJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLOVOD OBRENOVACrok: 22.07.2019

 Nabavka osnovnog materijala - cpojnice i protivpožarni hidranti 
ObrenovacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVACrok: 15.08.2019

 Održavanje sistema za kontinualno merenje kvaliteta vazduha 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 18.07.2019

 Nabavka usluge sistematskog merenja buke sa automatskim merenjem saobraćaja 
PančevoGRADSKA UPRAVA GRADA PANčEVArok: 18.07.2019

 Remont termoenergetskih postrojenja 
PančevoMINISTARSTVO ODBRANErok: 19.07.2019

 Interventno održavanje trafostanica i druge elektro opreme u pogonu 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 22.07.2019

 Nabavka i ugradnja radarskih merila na terminalu novi sad 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 23.07.2019

 Nabavka i ugradnja radarskih merila na terminalu novi sad 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 31.07.2019

 Održavanje stanice za snabdevanje pogonskim sredstvima 
PančevoVP 8486rok: 01.08.2019

 Nabavka električne energije 
PančevoUSTANOVA ZA SMEŠTAJ I ZBRINJAVANJE STARIH LICA GERONTOLOŠKI CENTARrok: 29.07.2019

 Održavanje postrojenja crpne stanice 
PančevoMINISTARSTVO ODBRANErok: 31.07.2019

 Nabavka vodovodnaog i kanalizacionog materijala 
PančevoJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 31.07.2019

 Nabavka elektromotora 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 07.08.2019

 Nabavka dvousisnog radnog kola 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 07.08.2019

 Popravka mesta oštećenja na deonici dn-2 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 06.08.2019

 Nabavka goriva za vozila 
PančevoJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 12.08.2019

 Izrada elaborata investicionog održavanja i sanacija rezervoara u skladištu 
PančevoJAVNO PREDUZEĆE TRANSNAFTArok: 12.08.2019

 Pogonska goriva 
ParaćinOPŠTA BOLNICA PARAĆINrok: 19.07.2019

 Nabavka električne energije 
ParaćinOSNOVNI SUD U PARAĆINUrok: 19.07.2019

 Nabavka goriva 
ParaćinUPRAVA ZA INVESTICIJE I ODRžIVI RAZVOJrok: 15.08.2019

 Analiza vode 
PećinciJKP VODOVOD I KANALIZACIJA PEćINCIrok: 19.07.2019

 Nabavka vodovodnog materijal 
PetrovacKOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE IZVORrok: 01.08.2019

 Nabavka dobara – gorivo 
PetrovacKOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE IZVORrok: 02.08.2019

 Hitne intervencije na glavnim vodovima i kotlovskim prostorijm 
PetrovaradinVOJSKA SRBIJErok: 06.08.2019

 Tekuće održavanje TEPa 
PetrovaradinVOJSKA SRBIJErok: 06.08.2019

 Gorivo - benzin, eurodizel 
PlandišteDOM ZDRAVLJA 1. OKTOBARrok: 22.07.2019

 Nabavka mašinskih radova na održavanju ts grada požarevca 
PožarevacJAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJArok: 25.07.2019

 Gorivo za vozila 
PožarevacDOM ZDRAVLJA POžAREVACrok: 26.07.2019

 Gorivo za vozila 
PožarevacDOM ZDRAVLJA POžAREVACrok: 05.08.2019

 Gorivo za vozila 
PožarevacDOM ZDRAVLJA POžAREVACrok: 05.08.2019

 Rušenje bespravno zidanih i postavljenih objekata, uklanjanje predmeta, stvari i opreme 
PožarevacGRADSKA UPRAVA GRADA POžAREVCArok: 29.07.2019

 Nabavka goriva za motorna vozila 
PožarevacPOLJOPRIVREDNA šKOLA SA DOMOM UčENIKA SONJA MARINKOVIćrok: 17.07.2019

 Održavanje hidro-mašinske opreme u pumpnim stanicama objekata vodosnabdevanja i objekata za prečišćavanje orpadnih voda sa nabavkom rezervnih delova j 
PožarevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA POžAREVACrok: 24.07.2019

 Usluge uzorkovanja i analize vode za piće 
PožarevacJKP VODOVOD I KANALIZACIJA POžAREVACrok: 24.07.2019

 Specijalno vozilo za pražnjenje i čišćenje kanalizacionih sistema Canal jet. 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 29.07.2019

 Nabavka lož ulja za potrebe poljoprivredne škole ljubo mićić požega. 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 29.07.2019

 Nabavka energenata 
PožegaOPšTINSKA UPRAVA POžEGA - TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKErok: 05.08.2019

 Uređenje fekalne kanalizacije u selu crnotince 
PreševoOPšTINA PREšEVOrok: 23.07.2019

 Goriva 
RaškaDOM ZDRAVLJA RAŠKArok: 01.08.2019

 Kontrola kvaliteta vode 
RaškaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE RAšKArok: 19.07.2019

 Nabavka električne energije 
RažanjOPšTINSKA UPRAVA RAžANJrok: 23.07.2019

 Građevinski radovi na dogradnji višenamenske sale 
RažanjOPšTINSKA UPRAVA RAžANJrok: 01.08.2019

 Usluga zakupa železničkih vagona 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 26.07.2019

 Magnetit 
ResavicaJAVNO PREDUZEćE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICArok: 22.07.2019

 Goriva - gasno ulje ekstra lako Evro el sa prevozom do naručioca 
Ribarska BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RIBARSKA BANJArok: 08.08.2019

 Ulje za loženje srednje S - mazut 
RumaDOM ZDRAVLJA RUMA RUMArok: 25.07.2019

 Nabavka bunarskih pumpi 
RumaJP VODOVOD RUMArok: 18.07.2019

 Merno regulaciona oprema 
RumaJAVNO PREDUZEćE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GAS-RUMArok: 04.09.2019

 Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala 
RumaJP VODOVOD RUMArok: 12.08.2019

 Nabavka novih vodomera 
RumaJP VODOVOD RUMArok: 23.07.2019

 Servis i baždarenje korišćenih vodomera za potrebe preduzeća 
RumaJP VODOVOD RUMArok: 22.07.2019

 Hemijsko-hidraulička regeneracija dva bunara 
RumaJP VODOVOD RUMArok: 23.07.2019

 Gorivo 
ŠabacGRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCArok: 24.07.2019

 Rezervni delovi za vodomere 
ŠabacJKP VODOVOD ŠABAC ŠABACrok: 29.07.2019

 Izgradnja pumpne stanice 
ŠabacJKP VODOVOD ŠABAC ŠABACrok: 02.08.2019

 Izgradnja trafostanice 
ŠabacJAVNO PREDUZEćE INFRASTRUKTURA ŠABACrok: 07.08.2019

 Gorivo 
SečanjOPšTINA SEčANJrok: 22.07.2019

 Usluga hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada 
SečanjOPšTINA SEčANJrok: 22.07.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 17.07.2019

 Druga faza saobraćajnice 
ŠidOPšTINA ŠIDrok: 22.07.2019

 Fazonski komadi 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 14.08.2019

 Vodovodne armature 
ŠidJKP VODOVOD ŠIDrok: 13.08.2019

 Energenti za prevoz bolesnika 
ŠidDOM ZDRAVLJA ŠIDrok: 15.08.2019

 Nabavka novog vozila za smeće 
SjenicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VRELA SJENICArok: 05.08.2019

 Nabavka električne energije 
SjenicaOSNOVNA šKOLA: 12.DECEMBARrok: 24.07.2019

 Servisiranje vodomera 
SmederevoJKP VODOVOD SMEDEREVOrok: 18.07.2019

 Nabavka električne energije 
SmederevoZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA SMEDEREVO SMEDEREVOrok: 17.07.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal-prohromske šelne-raparator spojnice 
SmederevoJKP VODOVOD SMEDEREVOrok: 09.08.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal-prohromske šelne-raparator spojnice-partija 6 
SmederevoJKP VODOVOD SMEDEREVOrok: 19.08.2019

 Usluge održavanja opreme za hlorisanje 
SmederevoJKP VODOVOD SMEDEREVOrok: 18.07.2019

 Mazut - niskosumporno gorivo - specijal nsg-s 
SmederevoJP GREJANJE SMEDEREVOrok: 12.08.2019

 Radovi na čišćenju petrijevskog i ćirilovačkog kolektora 
SmederevoGRAD SMEDEREVOrok: 22.07.2019

 Uklanjanje divlje deponije 
Smederevska PalankaOPšTINA SMEDEREVSKA PALANKArok: 25.07.2019

 Električna energija 
SokobanjaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆENAPREDAKSOKOBANJArok: 22.07.2019

 Usluge na održavanju puteva i ulica 
SokobanjaJAVNO PREDUZEćE ZELENILO-SOKOBANJA SOKOBANJArok: 22.07.2019

 Čišćenje gradske deponije 
SokobanjaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆENAPREDAKSOKOBANJArok: 23.07.2019

 Automatizacija rada rezervoara novi zavod 
SokobanjaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆENAPREDAKSOKOBANJArok: 24.07.2019

 Goriva za službena vozila 
SokobanjaSPECIJALNA BOLNICA SOKOBANJArok: 24.07.2019

 Rekonstrukcija postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u cskolut – tehnološka oprema za automatsko doziranje natrijum hipohlorita za dezinfekciju vode 
SomborGRADSKA UPRAVA GRADA SOMBORArok: 19.07.2019

 Električna energija 
SomborJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE PROSTOR SOMBORrok: 19.07.2019

 Spojnice za vodovod 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 30.07.2019

 Oprema za hlorisanje 
SomborJKP VODOKANAL SOMBORrok: 29.07.2019

 Održavanje mašinskih instalacija - pregled, servisiranje i zamena neispravnih delova 
SomborVP 1423 SOMBORrok: 01.08.2019

 Izrada instalacije za održavanje nadpritiska u setepenišnom prostoru i izrada sistema za automatsku dojavu požara 
SomborDOM UčENIKA SREDNJIH šKOLA SOMBORrok: 22.07.2019

 Pogonsko gorivo 
SomborJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE ČISTOćA SOMBORrok: 30.07.2019

 Usluge održavanja opreme i postrojenja 
SomborOPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆrok: 12.08.2019

 Izrada elaborata trenutnog stanja parnih kotlova, kompresorskih posuda... 
SomborVP 1423 SOMBORrok: 19.08.2019

 Mikrobiološke i hemijske analize vode za piće 
SrbobranJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADITELJSRBOBRANrok: 17.07.2019

 Nabavka natrijum hipohlorita 
SrbobranJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE GRADITELJSRBOBRANrok: 19.07.2019

 Održavanje higijene-čišćenje 
SrbobranOPŠTINSKA UPRAVA SRBOBRANrok: 22.07.2019

 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mašinske sale 
Sremska KamenicaINSTITUT ZA PLUćNE BOLESTI VOJVODINErok: 29.07.2019

 Sitan inventar i potrošni materijal 
Sremska MitrovicaKAZNENO POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICIrok: 31.07.2019

 Medicinski gasovi 
Sremska MitrovicaOPšTA BOLNICA SREMSKA MITROVICArok: 26.07.2019

 Motorna goriva 
Sremska MitrovicaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALIJErok: 12.08.2019

 Preuzimanje i odvoženje opasnog otpada 
Sremska MitrovicaGRAD SREMSKA MITROVICArok: 19.07.2019

 Nabavka kamiona smećara putem finansijskog lizinga 
Sremski KarlovciJKP ,,BELILO SREMSKI KARLOVCIrok: 26.07.2019

 Nabavka dobara-sredstva za higijenu 
StamnicaDOM ZA DECU I LICA OMETENA U RAZVOJU DR NIKOLA ŠUMENKOVIćrok: 23.07.2019

 Rekonstrukcija vodovodne mreže u naseljenom mestu 
Stara PazovaJKP VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.rok: 01.08.2019

 Nabavka električne energije 
StarčevoJKP STARčEVAC STARčEVOrok: 17.07.2019

 Gorivo za motorna vozila 
ŠtrpceDOM ZDRAVLJA ŠTRPCErok: 31.07.2019

 Izgradnja doma kulture hajdukovo nosa 3. faza 
SuboticaSKUPŠTINA GRADA SUBOTICErok: 19.07.2019

 JN električne energije 
SuboticaDOM ZA DECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKArok: 19.07.2019

 Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju i održavanje 
SuboticaJKP SUBOTICAGASrok: 05.08.2019

 Javna nabavka radova - građevinski i mašinski radovi na izgradnji gasovoda 
SuboticaJKP SUBOTICAGASrok: 26.07.2019

 Treća faza rekonstrukcije bioskopa 
SuboticaOTVORENI UNIVERZITET SUBOTICArok: 30.07.2019

 Sekundarna mreža gradske kanalizacije u delu mačvanske ulice 
SuboticaJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 29.07.2019

 Rekonstrukcija i dogradnja objekta 
SuboticaGRAD SUBOTICArok: 06.08.2019

 Popravke i održavanje poslovnih zgrada, poslovnih prostora i ostalih objekata 
SuboticaGRADSKA UPRAVArok: 02.08.2019

 Električna energija 
SuboticaJAVNO PREDUZEćE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAćAJU SUBOTICA-TRANSrok: 05.08.2019

 Pumpni agregati na elektro pogon 
SuboticaJKP VODOVOD I KANALIZACIJArok: 19.07.2019

 Sanacija stene dimnog kanala na parnim kotlovima 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ˝SUBOTIČKA TOPLANA˝rok: 18.07.2019

 Gasni kotlovi za ambulante hajdukovo i hmp 
SuboticaDOM ZDRAVLJA SUBOTICArok: 22.07.2019

 Električna energija u bujanovcu 
SuboticaUNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICIrok: 19.08.2019

 Čišćenje objekta 
SuboticaUNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET USUBOTICIrok: 19.08.2019

 Elektro radovi na ugradnji hidrauličke skretnice 
SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ˝SUBOTIČKA TOPLANA˝rok: 23.07.2019

 Odvoženje otpada 
SuboticaOPšTA BOLNICA SUBOTICArok: 22.07.2019

 Javna nabavka male vrednosti dobara - pogonskog goriva za motorna vozila 
SuboticaMEđUOPšTINSKI ZAVOD ZA ZAšTITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICArok: 22.07.2019

 Gorivo i gas za vozila 
SuboticaVETERINARSKI SPECIJALISTIčKI INSTITUT SUBOTICArok: 31.07.2019

 Reparturne spojnice, multi džoint spojnice i adapteri 
SurdulicaJP VODOVOD SURDULICArok: 29.07.2019

 Nabavka goriva za motorna vozila 
SvilajnacPOLJOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SVILAJNAC, SVILAJNACrok: 22.07.2019

 Dogradnja objekta 
SvrljigPREDšKOLSKA USTANOVA POLETARAC SVRLJIGrok: 02.08.2019

 Vodovodni i kanalizacioni materijal 
SvrljigJAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEćE SVRLJIGrok: 18.07.2019

 Rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju toplotne energije 
TemerinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TEMERIN TEMERINrok: 23.07.2019

 Rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju toplotne energije 
TemerinJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TEMERIN TEMERINrok: 23.07.2019

 Gorivo za vozni park 
TrgovišteDOM ZDRAVLJA TRGOVIšTErok: 22.07.2019

 Rekonstrukcija sanitarnih čvorova 
TrstenikGIMNAZIJA VUK KARADžIć TRSTENIKrok: 19.07.2019

 Vodovod i kanalizacija 
UbKOMUNALNO JAVNO PREDUZEćE ĐUNIS UBrok: 19.07.2019

 Analiza vode za piće 
UbKOMUNALNO JAVNO PREDUZEćE ĐUNIS UBrok: 22.07.2019

 Telemetrija 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 18.07.2019

 Nastavak izgradnje unapređenja lokaliteta staparska banja 
UžiceGRAD UŽICErok: 31.07.2019

 Vodovodni materijal 
UžiceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE VODOVODrok: 05.08.2019

 Nabavka peleta 
UžiceCENTAR ZA SOCIJALNI RAD UžICErok: 26.07.2019

 Servisiranje teretnog i putničkog programa 
ValjevoJKP VIDRAK VALJEVOrok: 18.07.2019

 Vodovodne cevi od pe i pvc 
ValjevoJKP VODOVOD - VALJEVOrok: 13.08.2019

 Nabavka regulacione stanice za komprimovani prirodni gas 
ValjevoUSTANOVA ZA FIZIčKU KULTURU VALIS VALJEVOrok: 25.07.2019

 Izgradnja 5 bunara , veznog cevovoda i radovi na ugradnji potrebne opreme 
Velika PlanaJP MORAVA VELIKA PLANArok: 24.07.2019

 Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova 
Velika PlanaJP MORAVA VELIKA PLANArok: 22.07.2019

 Nabavka novog kotla na tečno-gasovito gorivo za grejanje prostorija ustanove 
Veliki PopovacUSTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE GVOZDEN JOVANčIćEVIćVELIKI POPOVACrok: 19.07.2019

 Radovi na izgradnji hale sportova na srebrnom jezeru-faza 3 
Veliko GradišteOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VELIKO GRADIšTErok: 25.07.2019

 Nabavka uglja 
VladimirciDOM ZDRAVLJA VLADIMIRCIrok: 22.07.2019

 Izrada elaborata: prikaz stanja životne sredine 
VladimirciOPšTINSKA UPRAVA OPšTINE VLADIMIRCIrok: 17.07.2019

 Veterinarske usluge 
VlasotinceJAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE KOMUNALACrok: 24.07.2019

 Gorivo za potrebe doma zdravlja vlasotince 
VlasotinceDOM ZDRAVLJA VLASOTINCErok: 05.08.2019

 Usluga tekućeg održavanja TEP u nadležnosti KOV 
VranjeVOJNA POŠTA 5007 VRANJErok: 29.07.2019

 Izvođenje radova na rekonstrukciji gradskog parka 
VranjeGRADSKA UPRAVA GRADA VRANJArok: 06.08.2019

 Održavanje električnih instalacija 
VranjeZDRAVSTVENI CENTAR VRANJErok: 19.07.2019

 Pogonsko gorivo za putnička motorna vozila sa spiska osnovnih sredstava naručioca 
VranjeGRADSKA UPRAVA GRADA VRANJArok: 12.08.2019

 Održavanje centralnog grejanja 
VranjeZDRAVSTVENI CENTAR VRANJErok: 22.07.2019

 Servisiranje nemedicinske opreme 
VrbasOPŠTA BOLNICA VRBASrok: 19.07.2019

 Čišćenje i održavanje higijene poslovnih prostorija 
VrbasOPšTINSKA UPRAVA VRBASrok: 22.07.2019

 Gorivo za potrebe doma zdravlja 
VrbasDOM ZDRAVLJA ''VELJKO VLAHOVIĆ''rok: 24.07.2019

 Energenti 
Vrnjačka BanjaSPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAčKA BANJArok: 26.07.2019

 Odvoz uginulih životinja 
ŽabaljJKP ČISTOćArok: 22.07.2019

 Obavljanje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja 
ZaječarZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEčARrok: 18.07.2019

 Vodovodni materijal 2019 
ZaječarJKP VODOVOD ZAJEčARrok: 12.08.2019

 Nabavka 8 paketa građevinskog materijala 
ŽitišteOPŠTINSKA UPRAVA ŽITIŠTErok: 29.07.2019

 Zamena azbestnih cevi u ravnom topolovcu 
ŽitišteOPŠTINSKA UPRAVA ŽITIŠTErok: 29.07.2019

 Nabavka električne energije 
ŽitorađaPREDšKOLSKA USTANOVA ,,PRVA RADOST ŽITORAđArok: 24.07.2019

 Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala 
ZrenjaninJKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANINrok: 12.08.2019

 Usluga zakupa ECO toaleta za potrebe održavanja manifestacije 
ZrenjaninGRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINArok: 23.07.2019

 Čišćenje priobalnog pojasa donjeg toka reke Ibar 
Zubin PotokSKUPŠTINA OPŠTINE ZUBIN POTOKrok: 18.07.2019